Vad händer nu?

Arbetet för att ta fram en ny detaljplan för området har pågått sedan sommaren 2022. En rad utredningar har beställts för att säkerställa att platsen är lämplig för skolverksamhet. Utredningarna är en del av underlaget i detaljplanförslaget.

Under sommaren och hösten 2023 har ett planförslag sammanställts, som kommunfullmäktige kan besluta att skicka ut på samråd. Den 10 oktober tas frågan upp i kommunstyrelsen och ett slutligt beslut kan fattas av kommunfullmäktige 23 oktober. Här kan du läsa mer om hur planprocessen fungerar.

Mora kommunfastigheter har upphandlat arkitektfirman Tengbom, som tidigare i processen ritat förslag på skolområdet. Detaljplanearbetet utgår från de volymer som skissats i det tidigare förslaget.

Projektet har också tagit fram en tidsplan. Där planeras bygglov att lämnas in 2024, med byggstart 2025 där skolområdet förväntas kunna tas i bruk till höstterminen 2027. Tidsplanen har godkänts av kommunstyrelsen.

Detta har hänt

Grusplan med rosa byggnad, sommartid.

På Strandenområdet står idag Rosa huset.

Om Strandenområdet

Strandenområdet ligger i centrala Mora, där den tidigare Strandens skola låg. På platsen finns Rosa huset där Mora kommun bedriver ungdomsgård och kulturskola. Övriga delar av området är till stor del outnyttjade, men används under Vasaloppsveckorna.

Moras nuvarande högstadieskolor lever inte upp till dagens krav och standard. Med en ny modern skola får elever och personal lokaler med tryggare skolmiljöer där det finns större möjligheter att bedriva modern pedagogik. 

Vad ska byggas på området?

Den 21 juni 2021 fattade kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut för utvecklingen av Strandenområdet. Det som föreslås byggas på området är en ny 7 - 9-skola, två idrottshallar, lokaler för ungdomsgården och kulturskolan samt en skolgård.

Enligt projektets tidsplan planeras skolområdet stå klart till höstterminen 2027.

Frågor & svar om Strandenområdet

Svar: För att kunna ha tryggare skolmiljöer där vi kan bedriva modern pedagogik behövs en ny modern skola. De skolor vi har idag lever inte upp till dagens krav och standard. Arbetsmiljön för elever och personal kommer att bli betydligt bättre med moderna lokaler och tryggare miljö.

Utredningar har visat att det är billigare att bygga en ny skola än att renovera Noretskolan och Morkarlbyhöjdens skola samt att Strandenområdet är en lämplig plats för en högstadieskola.

Ja. I juni 2022 beslutade kommunfullmäktige om ett uppdragsavtal med Morastrand för utveckling av nytt skolområde vid Stranden. Men innan bygget kan börja måste det finnas en detaljplan. Detaljplanprocessen pågår nu.

Svar: Frågan har utretts noga. Olika alternativ har värderats och jämförts och slutsatsen blev att Strandenområdet är det bästa alternativet. Från skolans perspektiv har platsen stora fördelar. Det är lätt att ta sig dit via resecentrum och nära till Mora gymnasium. Det ligger även i närheten av många kultur- och idrottsaktiviteter, inte minst Rosa huset med kulturskolan och ungdomsgården.

Svar: Både elever och personal har varit involverade i processen och kommer att fortsätta vara delaktiga i utformningen av skolområdet. Eleverna har fått ta del av förslag och har fått möjlighet att ställa frågor.

Skolans personal och fackliga representanter har varit med under processen och fått tycka till kring lokalernas och utemiljöernas utformning.

Svar: Det finns utmaningar, men kommunens projektgrupp har jobbat med att utforma en trygg skolmiljö från start. Det handlar bland annat om hur byggnaderna placeras för att undvika buller och skapa bra luftkvalitet. Detta utreds under arbetet med detaljplanen för området. Den nya genomfarten innebär även att det byggs gång- och cykeltunnlar till området, som gör att det blir säkert för eleverna att ta sig till och från skolan.

Svar: Det finns flera fördelar för för- och grundskoleförvaltningen med en större skola. Skolan kan samordna resurser, lärare och lokaler. De kommer att kunna erbjuda bättre stödinsatser och bättre tillgång till elevhälsa på en gemensam skola där personal finns på plats alla dagar i veckan.

2017 genomfördes en skolutredning , 11 MB. för att ta reda på hur Mora kommuns skollokaler ska organiseras och utvecklas för att bli effektiva, ändamålsenliga och flexibla. På sidan 33 i utredningen finns en forskningssammanfattning som beskriver fördelar och nackdelar med större och mindre skolor.

Svar: Delar av Noretskolan planeras att byggas om till en större förskola och grundsärskolan kan få större lokaler som de är i behov av. Där Morkarlbyhöjdens skola ligger är planen att det ska byggas bostäder.

Svar: När den första översynen påbörjades om att planera en skola på Strandenområdet så undersökte man vad som skulle kombineras med skolan. Då såg man över möjligheten att bygga en eller flera isytor kombinerat med en evenemangsarena. Av flera anledningar visade det sig inte vara möjligt, bland annat skulle bli för trångt att få plats med både arena och skola. Därför arbetade man vidare med alternativet att skolan skulle kombineras med ungdomsgård, kulturskola och idrottshallar.

Svar: Vasaloppet använder idag Strandenområdet vid sina evenemang. Kommunstyrelsen har beslutat att Vasaloppets behov ska beaktas, så att de kan använda området även efter att skolan byggts. Vasaloppets organisation har därför inkluderats i processen.

Bakgrund och fördjupning

Senast uppdaterad: 21 september 2023