Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Ändring för del av S 174 Oxbergsleden vid Fridhemsgatan - Morkarlbyvägen

Detaljplanen för "Ändring för del av detaljplanen S 174, Oxbergsleden vid Fridhemsgatan - Morkarlbyvägen" har vunnit laga kraft den 13 juni 2017.

Syftet med ändringen föranleddes av att detaljplan för Morkarlby nedre skola och Zornska togs fram och den ska ersätta delar av den äldre detaljplanen för Oxbergsleden.

I samband med planarbetet noterades att de äldre fastighetsindelningsbestämmelserna i området var inaktuella. Därför föreslås det att de upphävs. Vad gäller f.d. kv. Smeden så strider fastighetshetsindelningsbestämmelserna helt mot övriga planbestämmelser i detaljplanen för Oxbergsleden.

Upphävande av fastighetsplaner

  • Fastighetsplanen för kv. Smeden upphävs i sin helhet (Ti 70).
  • Den del av fastighetsplanen för kv. Arken (Ti 171) som ligger inom detaljplanen för Oxbergsleden, upphävs.

Förslaget till Detaljplan för Morkarlby nedre skola och Zornska har efter samrådet begränsats till ytan och i granskningen sammanfaller ingen del av detaljplanen för Morkarlby nedre skola och Zornska med denna ändring.

Planen har hanterats med enkelt planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Illustration över planprocessen i enkelt förfarande
Senast uppdaterad: 21 juli 2020