Detaljplan, del av bostadsområdet Tuvan

Detaljplan för del av bostadsområdet Tuvan, del av Öna 332:1 antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 § 64. Beslutet har varit anslagen på kommunens anslagstavla. Inga överklaganden har inkommit under besvärstiden och detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 24 juli 2017.

Området är beläget på Tuvan, öster om väg 70 norr om Badstubacksbron, ca. 800 meter norr om Mora kyrka. Planområdet sträcker sig längs med Tuvanvägen i norr och Tennisvägen i öster. Området omfattar ca 1,2 ha, och Morastrand är fastighetsägare.

Planens syftet är att utöka byggrätten i ett befintligt bostadsområde. Förslaget är att möjliggöra för ett bostadshus där det idag finns ett garage och att höja tillåten byggnadshöjd för en befintlig byggrätt upp till 6 våningar plus inredd vind samt möjliggöra för carport eller garage på en befintlig parkeringsyta. Planen ska även bevara "hus i park" känslan samt säkerställa att Tuvans karaktäristiska kulturmiljö värnas och bevaras. Detaljplan bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Planen har hanterats med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) eftersom planen avviker från översiktsplanen.

Illustration över planprocessen i utökat förfarande
Senast uppdaterad: 7 februari 2019