Detaljplan för Åmåsängsgårdens camping

Detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70 m.fl. har vunnit lagakraft den 27 februari 2015.

Väster om Åmåsängsvägen, på fastigheten Utmeland 42:46, finns etablerad campingverksamhet med reception, campingstugor, servicebyggnad, minigolf och restaurant. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökning av campingen öster om Åmåsängsvägen, på den intilliggande fastigheten Utmeland 89:70.

Väster om Åmåsängsvägen finns etablerad campingverksamhet och marken ägs av Mora Life Åmåsängsgården samt av ett par privata fastighetsägare. Området öster om vägen, som avses användas för uppställning av husvagnar och husbilar, har brukats för odling av vall och ägs av kommunen.

Detaljplanen har hanterats med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

Senast uppdaterad: 7 februari 2019