Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Detaljplan för handel med skrymmande varor norr om Färnäs

Detaljplan för handel med skrymmande varor Norr om Färnäs, antogs av Kommunfullmäktige den 18 december 2017 § 128. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som avvisade överklagandet. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 21 februari 2018.

Detaljplan för handel med skrymmande varor Norr om Färnäs, antogs av Kommunfullmäktige den 18 december 2017 § 128. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som avvisade överklagandet. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 21 februari 2018.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra etablering av handel och bilservice i anslutning till handelsområdet i Mora Noret och i nära anslutning till väg 70.

Planen ska utformas så att boende i Noret och Färnäs kan ta sig genom området till skogsmarken norr om planområdet. Störningar för närliggande bostäder ska minimeras. Området ska även utformas för att vara attraktivt för trafikanter på väg 70.

Planen har hanterats med utökat planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Illustration över planprocessen i utökat förfarande
Senast uppdaterad: 7 februari 2019