Detaljplan för Komministergården

Byggnadsnämnden antog den 29 januari 2018 § 1, detaljplan för Komministergården. Justerat protokoll har den 5 februari 2018 anslagits på kommunens anslagstavla.

Illustration på väg utanför komministergården

Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförande av fler bostäder i centrala Mora och att den kulturhistoriskt värdefulla Komministergården värnas. Planen ska även möjliggöra att Komministergården får en användning (centrum och kontor i förslaget) enligt samtida Plan- och bygglag då den är planlagd i gällande plan som allmänt ändamål (A) vilket gör det svårt att medge bygglov.

Planen var under samrådet del i planförslaget "Genomfart Mora" och bröts därefter ut för att bilda en egen detaljplan för "Komministergården".

Detaljplanen har handlagts med standardförfarande enligt PBL 2010:900 då den inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan, inte är av intresse för någon utanför samrådskretsen och är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande.

Antagandehandlingarna finns tillgängliga på Stadsbyggnadsförvaltningen, Fredsgatan 12 i Mora enligt kontorets öppettider: Mån-fre 13:00-15:30 (Ring 0250-262 73 om du önskar komma en annan tid).

Vid eventuella frågor kontakta Håkan Persson.

Senast uppdaterad: 7 februari 2019