Detaljplan för Kyrkogatans norra del

Detaljplan för Kyrkogatans norra del, Stranden 35:1 m.fl. har vunnit laga kraft den 18 oktober 2016.

Planens syfte är att möjliggöra nybyggnation av bostäder och centrum/kontorsverksamhet i korsningen Millåkersgatan/Vasagatan. Planen ska även medge att den parkering som redan finns invändigt i kvarteret kan finnas kvar. Dessutom ska planen säkerställa att den äldre, kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen längs Kyrkogatan värnas och att en ny anslutning för gång-, cykel- och skidtrafik mellan centrum och Prästholmen kan anordnas. Nya byggnader ska uppföras med hög kvalitet i arkitektur och de ska förhålla sig till omgivande bebyggelse. Även utformning av gatumark och utemiljö ska hålla en hög kvalitet. Därför har ett gestaltningsprogram tagits fram.

Planen har hanterats med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Senast uppdaterad: 7 februari 2019