Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Detaljplan för ny räddningsstation

Detaljplan för ny räddningsstation, del av Utmeland 25:38 m.fl. vid Mäxvägen har vunnit laga kraft den 18 oktober 2016.

Planområdet är beläget cirka 2 kilometer sydväst om Mora kyrka. Området ramas in av väg 45/Malungsvägen och Dössjonsvägen i öster, Mäxvägen i väster, Svedjärnsvägen i norr och Gilderholsvägen i söder.

Detaljplanens syfte var att möjliggöra för en ny räddningsstation, en samlokalisering av brandkår och ambulans med tillhörande kommunikationsmast, inom området mellan Malungsvägen och Mäxvägen och säkerställa områden för fördröjning av dagvatten. En cirkulationsplats med gång- och cykelpassage i korsningen Malungsvägen/Svedjärnsvägen var också en del av arbetet med att förbättra genomfarten genom Mora.

Detaljplanen har hanterats med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

Senast uppdaterad: 7 februari 2019