Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Detaljplan vid Örjastäppans industriområde

Detaljplan för Örjastäppans industriområde har vunnit laga kraft den 16 juli 2015.

Flygfoto över örjastäppans industriområde

SYFTET med detaljplanen är att tillskapa planlagd industrimark för att möta efterfrågan på sådan. Mora kommun har sedan lång tid tillbaka inköpt aktuellt markområde för industriändamål. Detaljplaneområdet omfattar ca 53 ha, varav ca 24 ha planläggs för industriändamål och en mindre del av detta område även för handel med skrymmande varor. Planområdet är beläget vid Sollerövägen, länsväg 947, ca 2,5 km söder om Mora kyrka.

En mindre del av Utmeland 557:8 samt hela Vinäs S:14 föreslås som allmän plats, lokalgata respektive natur, och kommer att lösas in av kommunen.

Strandskyddet för Missbäck avses upphävas inom planområdet för att möjliggöra anläggning av allmänna dagvattenlösningar.

Detaljplanen har handlagts enligt den äldre plan- och bygglagstiftningen (ÄPBL) SFS 1987:10 samt enligt de strandskyddsbestämmelser som infördes i miljöbalken och plan-och bygglagen 1 juli 2009.

Senast uppdaterad: 7 februari 2019