Detaljplan vid Trastvägen

Detaljplan för del av Utmeland 89:70 vid Trastvägen antogs av Byggnadsnämnden den 11 december 2017 § 249. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som avvisade 7 st. samt avslår överklagandet i övrigt. DOM överklagades men gavs inget prövningstillstånd. Beslut meddelat av mark- och miljööverdomstolen 2018-08-16. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 16 augusti 2018.

Syftet med denna detaljplan är att medge bostäder på den tomt som i gällande detaljplan är utlagd för förskola. Möjligheten till förskola ska finnas kvar. Planläggningen föranleds av att det finns ett stort behov av bostäder i Mora tätort.

Planen har hanterats med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

Planprocessen enligt standardförfarande
Senast uppdaterad: 7 februari 2019