Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Detaljplan för Noret 27:10 m.fl. vid Solvägen/Norra Bergvägen

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har upprättat ett förslag till detaljplan för att möjliggöra bland annat vård- och omsorgsboende, på fastigheten Noret 27:10 m.fl. samt planlägga för bostadsändamål söder om Solvägen.

Foto taget av Sweco

Syftet med planen är att möjliggöra vård- och omsorgsboende på del av fastigheten Noret 27:10 m.fl. närmast E45, väster om Noretgården. Solvägen söder om Noretgården och det nya vårdboendet kommer att dras om och göras rakare. Området som tidigare inte varit planlagt kommer nu att få möjlighet att bebyggas med bostadsändamål som ska utformas med arkitektonisk kvalitet och anpassas till närliggande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Området ligger ca 2,3 km öster om från Mora kyrka och väster om Norets handelsområde.

Planen handläggs med utökat planförfarande enligt Plan och bygglagen, PBL (2010:900) och bedöms vara förenlig med Moras översiktsplan.

Var är vi i processen?

Planhandlingar:
Kungörelse om samråd
Planbeskrivning
Plankarta (A1-format)
Undersökning om behov av miljöbedömning

Övriga handlingar:
Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik
Teknisk PM geoteknik
Trafikbullerutredning
Dagvattenutredning
Riskutredning
Kommunstyrelsens beslut om samråd

Sista dag för synpunkter:
Dina synpunkter skall vara inlämnade senast den 12 oktober 2020 till:
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
Fredsgatan 12, 792 32 Mora
eller via e-post: stadsbygg@mora.se

Senast uppdaterad: 21 september 2020