Noret norra

Detaljplan för Bostäder i Noret norra, del av Noret 1:27 m.fl. har vunnit laga kraft den 17 juli 2015.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett varierat utbud av bostäder samt förskola. Bostäder medges i form av flerfamiljshus, radhus, kedjehus och friliggande småhus. Även ett särskilt boende för äldre planeras inom området. Området ska ges en omsorgsfull gestaltning både vad avser bebyggelse, gatumark och natur- och parkmark. Bebyggelsen ska vara högre och tätare mot väg 45 och lägre och glesare mot väster.

Noret norra ligger i utkanten av Mora tätort och nära Mora lasarett. Planområdet är beläget i en skogsbevuxen västersluttning ner mot Orsälven och med möjlighet till utsikt. I södra delen finns äldre skog, viktig både för rekreation och för sina naturvärden. Skogen i det här området ska sparas i största möjliga mån. Planområdet ska anslutas till väg 45 genom en cirkulation. En bussgata samt gång- och cykelvägar ska förbinda området med lasarettet och övriga Noret.

Planen har handlagts med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Senast uppdaterad: 7 februari 2019