Planprogram för Strandenområdet

Planprogrammet för Strandenområdet har godkänts av byggnadsnämnden den 6 februari 2017 och beräknas kunna tas upp för godkännande i kommunstyrelsen den 7 mars 2017.

Karta över strandenområdet


SYFTET med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för att skapa en offentlig plats med möjlighet för större evenemang och spontana aktiviteter exempelvis skateboard, parkour eller dans. Planprogrammet visar förslag på hur det gamla skolområdet blir en attraktiv mötesplats både vid evenemang men också i vardagslivet.

Området föreslås rymma en byggrätt för en ny kulturbyggnad öster om Rosa huset och en flexibel torgyta med möjligheter för exempelvis festivaler och konserter. Området runt målområdet föreslås få en enhetlig utformning för att skapa en tydlig platsbildning som ska tåla det slitage som Vasaloppets olika evenemang innebär. Gustav Vasa-statyn och målområdet är betydelsefulla i utformningen av Strandenområdet. Planprogrammet visar också förslag på en ny trafiklösning för gång-, cykel-, buss- och biltrafik i anslutning till Strandenområdet.

Planprogrammet ska ligga till grund för framtida detaljplaner och exploatering av området.

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt de synpunkter som framförts skriftligen under programsamrådet samt kommenterat dessa i en samrådsredogörelse som finns tillgänglig på Stadsbyggnadsförvaltningen, Fredsgatan 12 (2 tr). Förvaltningens öppettider: 13.00 - 15.30.
(om öppettiden inte passar dig ring 262 73)

Vid frågor kontakta Håkan Persson.


Senast uppdaterad: 20 juli 2020