Mora Trafiksäkerhetsråd

Mora Trafiksäkerhetsråd (TSR) är ett opolitiskt, neutralt och ideellt organ utan beslutanderätt, men med påverkansrätt, som ska samla alla trafikintresserade organisationer och enskilda till ett aktivt trafiksäkerhetsarbete och därigenom verka för en ökad trafiksäkerhet i kommunen.

I rådet finns representanter från kommunen, ambulansen, Dalarnas bilkår, Red Wings, Mora MC-klubb, fyra pensionärsorganisationer, tre byaråd, cykelfrämjandet och två idrottsklubbar.

Till rådet finns ytterligare cirka 25 medlemmar knutna där bland annat 15 byaråd, Mora Taxi, MHF, Polisen och räddningstjänsten finns representerade.

Mora Trafiksäkerhetsråd verkar

 • i samarbete med trafiknämnden med att genomföra utåtriktade aktiviteter i syfte att informera aktivera och utbilda organisationer och allmänhet i trafiksäkerhetsfrågor.
 • genom framställningar till trafiknämnden och andra berörda organ initiera sådana åtgärder som rådet finner angelägna för att trafikmiljön i kommunen ska förbättras.
 • på anmodan av trafiknämnden, och eventuella andra kommunala organ, med att avge yttrande i ärenden som rör trafikförhållanden i kommunen.
 • Diskuterar väg- och trafikfrågor med Trafikverkets och kommunens representanter.
 • Påverkar kommunen angående fartdämpande åtgärder vid exempelvis skolor.
 • Deltar vid skolskjutsinspektionsresor vartannat år där representanter från Vägverket, kommunen, bussföretag och TSR närvarar i syfte att förbättra trafiksäkerheten för bussåkande elever.
 • Inspirerar och uppmuntrar kommunens pensionärsorganisationer i deras trafiksäkerhetsarbete.
 • Påverkar Länsstyrelsen om hastighetssänkningar i byar och centrala delarna av Mora.
 • Tillser att årligen Barnens Trafikskoleavslutning genomförs.
 • Arrangerar årligen en Temakväll för allmänheten.
 • Deltar vid Dalarnas Trafiksäkerhetsförbunds årsmöte.
 • Bevakar trafiksäkerhetsåtgärder inom kommunen.
 • Bevakar siktförhållanden i korsningar och utfarter och har en särskild grupp bestående av medlemmar i TSR.

Trafiksäkerhetsrådet har idag 18 anknutna byar vilka kontinuerligt inbjuds till TSR:s möten och deltar i dess aktiviteter.

Trafiksäkerhetsrådets styrelse

Ordförande

Åke Knutz

Mora kommun

Vice ordförande

Åke Stärner

PRO-SKPF

Sekreterare

Vakant, tills vidare Stig Björk


Ledamot

Bo Unosson

Kommunal

Ledamot

Christina Bröms

Sollerö sockenförening

Ledamot

Folke Thelin

Oxbergs byalag

Ledamot

Stefan Matsson

KAIS Mora/Isunda

Ledamot

Stig Björk

Red Wings MC-klubb

Suppleant

Göran Eriksson

Vika byaråd

Suppleant

Lars Bysell

Vinäs by

Suppleant

Kim Landerstedt

Kråkberg

Suppleant

Carl Olof Andersson

SPF

Suppleant

Urban Höglund

Ambulansen

Suppleant

Niklas Gezelius

Skolförvaltningen

Valberedning

Rune Lindroth

Cykelfrämjandet

Valberedning

Kjell Axelsson

Sollerö IF Cykel

Tillfällig kontaktperson

Stig Björk, 070-3127573


Senast uppdaterad: 17 augusti 2020