Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Alkohol och tobak

Här hittar du som är blivande krögare eller näringsidkare information och blanketter om vad som gäller vid alkohol- och tobaksförsäljning i Mora.

En person häller upp ett glas öl

I Mora ansvarar kommunens socialförvaltning för handläggning och tillsyn av serveringstillstånd, servering och försäljning av folköl och tobak. Läs mer om tillsyn och regelverk på Folkhälsomyndighetens webbplats.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Mora kommun finns det politiskt antagna riktlinjer för hur serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel ska gå till.

Starköl och andra drycker med hög alkoholhalt

För att mot betalning servera starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker, till exempel cider, krävs serveringstillstånd.

För att minska riskerna i samband med alkohol behöver du servera med ansvar och omdöme. I alkohollagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns bestämmelser för hur servering av alkoholdrycker ska gå till.

För mer information om alkohollagen går det även att läsa denna lathund:

För att få sälja alkoholdrycker behöver du ansöka om ett serveringstillstånd hos kommunen. Detta gäller även för slutna sällskap

Enligt 8 kap 1 § alkohollagen får servering av alkoholdrycker inte ske utan serveringstillstånd.

Serveringstillstånd krävs dock inte för servering som ordnas:

1. - vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer

Ett bröllop och en jubileumsfest är exempel på när kriteriet för enstaka tillfälle kan anses uppfyllt. Återkommande föreningsmöten och pubkvällar på arbetsplatser med mer tillhör däremot inte denna kategori. Deltagare ska vara kända i förväg och en förteckning över dessa ska finnas upprättad.

2. - sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av drycker.

Vinst behöver ej avse pengar utan kan även avse exempelvis goodwill. Det innebär att arrangören i anslutning till tillställningen inte kan ta betalt för vare sig mat, entré, garderob eller för andra varor eller tjänster.

3. - äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Observera att samtliga krav ska vara uppfyllda.

Ansvar

Även vid servering av alkohol i ett slutet sällskap har arrangören av festen ansvar för att alkohollagen följs, vilket bland annat innebär att ingen under 18 år eller den som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel får serveras alkoholdrycker.

Den som säljer alkoholdrycker utan att ha serveringstillstånd, när sådant krävs enligt alkohollagen, gör sig skyldig till olovlig försäljning av alkoholdrycker och kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. Brott mot alkohollagen hanteras i likhet med andra brott av polismyndigheten.

Ytterligare information och förtydligande lämnas av kommunens alkoholhandläggare, 0250-265 73.

Vad är ett slutet sällskap?

För att ett sällskap ska vara slutet krävs att deltagarna är kända innan det aktuella arrangemanget. Det krävs också att deltagarna har någon form av gemensamt intresse förutom det aktuella arrangemanget, till exempel en förening eller arbetsplats. Om medlemskap kan lösas i entrén är det inte ett slutet sällskap, inte heller om arrangemanget har annonserats ut till allmänheten. Annonsering till allmänheten kan vara:

 • Tidningsannonser
 • Sociala medier, till exempel Facebook och Instagram

För att få servera och sälja alkohol behöver du ha ett serveringstillstånd. Du kan söka tillstånd både för stadigvarande servering i restaurang, och för tillfällig servering vid till exempel konsert eller dans. Det finns även serveringstillstånd för slutna sällskap och för provsmakning eller pausservering.

E-tjänst för serveringstillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Råd och anvisningar om serveringstillstånd

Blanketter om serveringstillstånd hittar du här

Blanketter som berör förändringar och rapporteringar

Finansiering

Det är 18-årsgräns i Sverige för att få köpa tobak, folköl och e-cigaretter. Det är socialkontoret som utför tillsyn på försäljningsställen som säljer folköl och/eller tobak, samt e-cigaretter.

Det är däremot miljökontoret som kontrollerar att människor inte tillåts röka på platser där man inte får det.

E-tjänst för folköl, tobak och e-cigaretterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansök om försäljning av alkohol och tobak

Om du planerar att sälja tobak, folköl och/eller e-cigaretter behöver du först ansöka om det till kommunen innan du börjar sälja. Du måste göra en ansökan oavsett om det handlar om tillfällig eller permanent försäljning.

Blanketter som berör förändringar och rapporteringar

Detaljhandel

Partihandel

Finansieringsplan

Du som söker serveringstillstånd ska visa varifrån pengarna till din verksamhet kommer. Du måste även visa att pengarna förts över till säljaren av verksamheten. Du ska därför skicka med till exempel kontoutdrag, avtal och lånehandlingar tillsammans med denna blankett.

Från och med 1 juli 2019 kommer det krävas tillstånd för att få sälja tobak!
Använd blanketterna ovan.

Egenkontroll

Försäljningsställen måste ha så kallad egenkontroll över försäljningen; det betyder att du behöver skriva ner hur du och din verksamhet tänker arbeta för att ingen under 18 år ska få köpa tobak eller folköl. Att ha en egenkontroll innebär att du planerar, genomför, följer upp och förbättrar din verksamhet.

Din egenkontroll ska du sedan lämna in till socialförvaltningen.

Receptfria läkemedel

Anmälan om försäljning av receptfria läkemedel ska göras till Läkemedelsverket. Det är sedan kommunens uppgift att genomföra kontroller av försäljningen i butikerna.

Avgift för ansökan och tillsyn

Kommunen har enligt 8 kap. 10 § alkohollagen (2010:1622) rätt att ta ut avgifter för prövningen av ansökan om serveringstillstånd (ansökningsavgift) och för den löpande tillsynen av restauranger med serveringstillstånd (tillsynsavgift).

Ansökningsavgiften ska täcka kommunens kostnad för prövningen och är inte någon tillståndsavgift. Det betyder att ansökningsavgiften inte återbetalas om ansökan avslås.

Hur mycket ska jag betala?

Restauranger med stadigvarande serveringstillstånd betalar för den årliga tillsynen - en fast tillsynsavgift baserad på årsomsättningen av alkoholdrycker.

Om restaurangrapporten inte lämnas in placeras restaurangen i högsta avgiftsklassen och debiteras högsta avgiften. Restaurangrapporten ska lämnas in en gång per år enligt Folkhälsomyndighetens (f.d. Alkoholinspektionen) föreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om statistiska uppgifter avseende servering av spritdrycker, vin och starköl samt andra jästa alkoholdrycker (till exempel cider).

Avgifter för ansökan och tillsyn

Hur betalar jag?

Du betalar in avgiften till Mora kommuns plusgiro nummer 12 42 10-6. Gör en kopia av kvittot på den inbetalda ansökningsavgiften och lämna in den tillsammans med din ansökan till kommunen.

Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler, inklusive lokaler för skol- och barnomsorg, hälso- och sjukvård, allmänna färdmedel, restauranger och serveringsställen, hotell och annat tillfälligt boende samt lokaler dit allmänheten har tillträde.

Ansvar för att rökförbudet upprätthålls vilar på den som äger eller disponerar respektive lokal i fråga.

Miljökontoret sköter tillsynen över de rökfria miljöer som finns i kommunen.

Ny lag 2019
Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla. Då blir det fler miljöer där rökning blir förbjuden.

I vilka nya miljöer blir rökning förbjuden?

 • Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, t.ex. perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer, exempelvis biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet omfattas av förbudet.
 • På uteserveringar utanför t.ex. restauranger och caféer.
 • Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Rökförbudet gäller inte bara platser för själva idrottsutövandet utan även platser som används för andra ändamål, exempelvis försäljning, under förutsättning att dessa platser ligger inom det inhägnade området. Om idrottsanläggningen används för andra aktiviteter och arrangemang, t.ex. konserter och mässor, omfattas den fortfarande av rökförbudet.
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen om tobak och liknande produkter, t.ex. entréer till restauranger. affärer, biografer, biliotek, kommunhus, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Gäller rökförbudet bara tobaksrökning?
Nej, vid tillämpningen av reglerna om rökfria miljöer omfattar ordet "rökning" inte bara tobaksrökning utan även:

 • inhalering av tobak som t.ex. förångats
 • rökning av örtprodukter för rökning
 • användning av e-cigaretter
 • användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens mening.

Vem har ansvaret för att rökförbudet följs?
Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller på annan grund (t.ex. som hyresgäst) disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus – kort sagt den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna om rökförbud följs.

Vid entréer har ägaren eller den som på annan grund disponerar över lokalen eller utrymmet innanför entrén ansvar för rökförbudet. Det gäller oavsett om denna person äger eller disponerar området utanför entrén. Om en entré går till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex, bär normalt fastighetsägaren ansvaret för att rökförbudet följs.

Skyltning, avvisning m.m.
Den som har ansvar för rökförbudet ska genom skyltning tydligt informera om förbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denna person avvisas. Bara poliser och ordningsvakter har rätt att avvisa. Den som är ansvarig för att rökförbudet följs har alltså inte laglig rätt att själv avlägsna personer som bryter mot rökförbudet, utan måste ta hjälp av polis eller ordningsvakter.

Tillsyn
Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna.

Informationen är i huvudsak hämtad från Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats där det även finns info om andra ändring på tobaksområdet i och med den nya lagen.

På riksdagens hemsidalänk till annan webbplats kan du läsa lagen i sin helhet.

Kontakta miljökontoret
Välkommen att kontakta Mora Orsa miljökontor med dina frågor.

Senast uppdaterad: 8 mars 2021