Tillstånd, regler och tillsyn från A-Ö

Här hittar du matnyttig information om vilka regler som gäller för just din verksamhet, samt vilka tillstånd du behöver. Du får också information om hur vår tillsyn ser ut för olika verksamheter.

Avfall är inte längre bara sopor, utan också en resurs som ska tas tillvara. Av allt som återvinns kan nya saker produceras och vi kan gemensamt spara på naturens tillgångar.

Nodava sköter insamling av hushållsavfall i kommunen. Det är alltså dit du vänder dig med dina frågor om hushållsavfall.

Det är även Nodava som sköter driften av de bemannade återvinningscentralerna där du till exempel kan lämna grovavfall som möbler, metallskrot, vitvaror, farligt avfall och elavfall.

Läs mer om Mora återvinningscentral på Nodavas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återvinningsstationer

Vid återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar av glas, papper, metall och plast samt tidningar och papper. Stationerna är obemannade och sköts inte av kommunen utan av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. Är kärlen fulla? Är det dåligt städat vid din återvinningsstation? Eller ligger det kvar mycket snö och is? Kontakta då FTI med din synpunkt!

FTI AB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du ska hantera större mängder brandfarlig vara behöver du tillstånd. Det gäller också hantering, överföring och import av explosiva varor.

Ansök om tillstånd för hantering av brandfarlig vara hos Brandkåren Norra Dalarna Öppnas i nytt fönster.

Om du ska förvara dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja över en viss mängd, eller om du ska hantera brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde behöver du inte ansöka om tillstånd, men du måste däremot anmäla det till Miljökontoret. Det gäller både privatpersoner och företag.

Läs mer om hantering av brandfarliga vätskor och övrig miljöfarlig verksamhet här.

Det är sällan tyst i vår omgivning. Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Det kan vara exempelvis buller från restauranger, fläktar och trafik. Bullerstörningar kan bland annat resultera i sömn- och koncentrationssvårigheter och hörselskador som exempelvis tinnitus.

Ansvarig för bullermätning

Du som är fastighetsägare eller ansvarig för en verksamhet ska enligt miljöbalken förebygga de miljö- och hälsoproblem som kan uppstå. Om en hyresgäst klagar på buller eller om någon störs av buller från din verksamhet ska du kunna visa hur ni arbetar för att kraven i miljöbalken uppfylls. Det kan innebära att du behöver göra en utredning av bullret.

Hur mycket får det låta?

Hur mycket oönskat ljud som accepteras enligt miljöbalkens regler beror på vilken typ av ljud det är, när det låter och hur ofta det låter. Utöver miljöbalken finns allmänna råd som ges ut av Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket där det finns riktvärden för olika situationer. För buller i fastigheter används Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Musik

I lokaler där hög musik spelas, till exempel diskotek, konsert- eller träningslokaler används Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Industri- och verksamhetsbuller

För buller från en verksamhet eller fläktar, kylanläggningar och liknande som placerats utomhus används Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. För en verksamhet som har ett gällande tillstånd kan det finnas andra villkor eller gränsvärden för buller för den verksamheten vilket också tas hänsyn till.

När du ska bygga eller riva en fastighet behöver du ansöka om lov från stadsbyggnadsförvaltningen.

I listan nedanför visas de vanligaste anledningarna till att man behöver söka bygglov.

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad
 • Väsentlig ändrad användning
 • Inreda en vind med bostadsyta
 • Fasadändring
 • Mur/plank
 • Skyltar och ljusanordningar
 • Campingplatser
 • Småbåtshamnar
 • Transformatorstationer
 • Upplag och materialgårdar
 • Radio- eller telemaster eller torn
 • Parkeringsplatser utomhus
 • Vindkraftverk

Om ditt byggprojekt inte står med i listan eller om du är osäker på vad som gäller, är du välkommen att kontakta oss.

Läs mer:

Ansök om bygglov , 966.1 kB.

Har du en cistern för eldningsolja, diesel eller spillolja? Oavsett om du är privatperson eller företagare så behöver du göra en anmälan till Miljökontoret om du:

 • har en oljecistern i mark som är större än en kubikmeter
 • ska installera en oljecisterner utomhus som är större än en kubikmeter, men högst tio kubikmeter
 • hanterar mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

Miljökraven och reglerna finns till för att skydda vatten och natur från föroreningar.

Det är miljökontoret som ansvarar för att göra kontroller hos lantbruken i kommunen, enligt lagen som heter Miljöbalken. Saker som lagring och spridning av gödsel, användning av bekämpningsmedel, kemikalier, transporter och djurhållning påverkar miljön, och större lantbruk måste därför söka tillstånd eller göra en anmälan innan de drar igång.

Har du andra djur än sällskapsdjur?

Om du bor där det finns en detaljplan behöver du i så fall söka tillstånd. Det gäller för att få ha kor, häst, get, får och svin, samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Tillstånd krävs eftersom djuren kan vara en störning för grannar. Det är Miljökontoret som ger tillstånd.

Läs mer om djur och husdjur

Du som jobbar med att ha sällskapsdjur, hästar eller pälsdjur, eller av annan anledning har många sådana djur, måste söka tillstånd enligt djurskyddslagen. Din ansökan lämnas till Länsstyrelsen i Dalarnas län, som ansvarar för djurskyddstillsyn och allt som har med djurhållning att göra.

Tillstånd för sällskapsdjur - lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är 18-årsgräns i Sverige för att få köpa tobak, folköl och e-cigaretter. Det är miljökontoret som utför kontroller på ställen som säljer folköl och/eller tobak, samt e-cigaretter. Det är också vi som kontrollerar att människor inte tillåts röka på platser där man inte får det.

Anmäl försäljningsställe

Om du planerar att sälja tobak, folköl och/eller e-cigaretter ska du anmäla det till kommunen innan du börjar sälja. Du måste göra en anmälan oavsett om det handlar om tillfällig eller permanent försäljning.

Försäljningsställen måste ha så kallad egenkontroll över försäljningen; det betyder att du behöver skriva ner hur du och din verksamhet tänker arbeta för att ingen under 18 år ska få köpa tobak. Att ha en egenkontroll innebär att du planerar, genomför, följer upp och förbättrar din verksamhet. För försäljning av tobak finns det färdiga mallar för egenkontroll enligt tobakslagen som du kan fylla i. Din egenkontroll ska du sedan lämna in till miljökontoret i samband med anmälan.

Läs mer om försäljning av alkohol och tobak

Receptfria läkemedel

Anmälan om försäljning av receptfria läkemedel ska göras till Läkemedelsverket. Det är sedan kommunens uppgift att genomföra kontroller av försäljningen i butikerna.

Våra barn tillbringar mycket tid i skolor och förskolor under sin uppväxt. Därför är det viktigt att vi säkerställer att deras miljö där är bra. Kommunens hälsoskyddsinspektörer ansvarar för tillsyn och för att se till att miljöbalkens krav följs. Det innebär att vi gör besök och kontrollerar att verksamheten följer de regler som gäller.

Anmälan

Senast sex veckor innan du startar din verksamhet måste du anmäla det till miljökontoret, enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Här kan du göra din anmälan om att driva skola eller förskola , 80.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss gärna för rådgivning och information, eller om du är tveksam om vad som gäller för din verksamhet.

Anmälningsplikten omfattar:

 • förskola
 • öppen förskola
 • fritidshem
 • öppen fritidsverksamhet
 • förskoleklass
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • särskola
 • specialskola
 • fristående skola
 • resurscenter

Anmälningsplikten gäller också om en etablerad skola eller förskola byter lokal eller utökar sina lokaler.

Vad kostar det?

För handläggningen av anmälan av skolor och förskolor tar miljökontoret ut en avgift. Vi tar även ut en fast årlig avgift för miljöskyddsinspektörernas kontrollarbete. Här hittar du taxan:

Egenkontroll

Alla skolor, förskolor och fritidshem måste arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Det kallas egenkontroll och hjälper er att förebygga och tidigt upptäcka fel i verksamheten, i lokalen eller på utrustningen innan människor eller miljö hinner ta skada.

Bygglov och livsmedelsregistrering

Verksamheten kan, förutom anmälan enligt miljöbalken, även behöva bygglov eller bygganmälan. Om ni ska hantera livsmedel så behöver det också registreras. Kontakta miljökontoret ett tidigt skede få hjälp med att reda ut vad som gäller för er verksamhet.

Jordförvärvslagen omfattar fastigheter som är taxerade som lantbruksenheter. Om du som fysisk eller juridisk person förvärvar en lantbruksfastighet krävs i vissa fall tillstånd enligt lagen för att få lagfart på ett förvärv, eller för att få en fastighetsbildningsåtgärd genomförd.

Har du förvärvat fastigheten genom bodelning, arv eller testamente behöver du inte förvärvstillstånd. Har du däremot förvärvat den genom köp, byte eller gåva behövs i många fall ett förvärvstillstånd.

Läs mer om förvärvstillstånd på jordbruksverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som driver en hygienlokal behöver vara noggrann, så att dina kunder inte ska riskera att bli sjuka av besöket hos dig. Det gäller allt från hygienrutiner, till städning, ventilation och avfallshantering. Vissa verksamheter måste anmälas till miljökontoret innan de startar. Det gäller om du ska starta en verksamhet där det finns risk för blodsmitta, exempelvis salonger och studios för tatuering, piercing, fotvård, akupunktur och skönhetsinjektioner (anmälningspliktigt enligt miljöbalken). Även solarier är anmälningspliktiga (enligt strålskyddslagen). Senast sex veckor innan du startar ska du ha lämnat in din anmälan.

Det finns vissa undantag för anmälningsplikten. Ett sådant är om en person med legitimerat yrke, exempelvis sjuksköterska eller fysioterapeut, utför akupunktur.

Du som driver en anmälningspliktig verksamhet får besök av en hälsoskyddsinspektör varje år eller mer sällan om det är en verksamhet med mindre risker. Då kontrollerar vi att din verksamhet lever upp till kraven i miljöbalken.

Här kan du göra din anmälan om hygienisk behandling , 109.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad gäller för andra hygienlokaler?

Även hygienlokaler som inte är anmälningspliktiga måste följa en del regler. Det kan gälla till exempel frisörer, massörer, skönhetsbehandlingar, manikyr/pedikyr, fransförlängning eller annan kroppsvård. Bland annat ska du se till att verksamheten bedrivs i en anpassad lokal, att du har bra rutiner för exempelvis hygien, städning, ventilation och avfallshantering.

Miljökontoret har tillsyn över alla lokaler där hygienisk verksamhet bedrivs. Om du planerar att starta en sådan verksamhet får du gärna höra av dig till oss.

Avgifter

Enligt miljöbalken ska vår tillsyn delvis finansieras genom avgifter. Därför tar vi ut en tillsynsavgift för vårt arbete, enligt en taxa som bestämts av kommunfullmäktige. För anmälningspliktiga verksamheter tar vi ut en årlig tillsynsavgift. Övriga verksamheter faktureras en timavgift i efterskott när vi har varit på tillsynsbesök.

Vill du veta mer?

Det finns många olika typer av verksamheter som måste uppfylla särskilda krav. Reglerna finns till för att skydda människors hälsa, inte för att göra det besvärligt för dig som företagare. Om du planerar att starta en sådan verksamhet är det en god idé att kontakta miljökontoret på ett tidigt stadium för råd och tips.

Kontakta Miljökontoret

Köldmedier finns bland annat i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar och har samlingsnamnet fluorerade växthusgaser (f-gaser). Problemet med f-gaserna är att de bidrar till växthuseffekten. Även små utsläpp har stor påverkan på klimatet och det är viktigt att gaserna hanteras på rätt sätt. Därför finns lagar för att minimera läckage från anläggningar som innehåller dessa gaser.

Om du är operatör för en anläggning med köldmedier så har du huvudansvaret för att bestämmelserna följs. Du måste bland annat se till att kontroller görs regelbundet. Du måste också veta om din anläggning omfattas av den årliga rapporteringen och i så fall se till att rapporten kommer in till miljökontoret senast den 31 mars varje år.

Detaljer om vad som gäller hittar du på Naturvårdsverkets webbplats.

Vad kostar det?
En avgift på 958 kr tas ut för handläggning av rapport som uppfyller kraven. Handläggning av ärende där rapport inte kommit in eller där ytterligare tillsynsinsatser krävs debiteras med 958 kr/timme för faktiskt nedlagd tid. För verksamheter som betalar årlig avgift för tillsyn av miljöfarlig verksamhet ingår granskningen i den årliga avgiften.

Innan du får öppna en ny eller ta över en befintlig livsmedelsverksamhet så måste den registreras hos miljökontoret. Det ska göras minst två veckor innan du planerar att starta. Blanketter för att göra din anmälan hittar du här. Om du låter bli att registrera din verksamhet så bryter du mot livsmedelslagstiftningen.

För att dra igång verksamheten måste du också ha lämpliga lokaler och utrustning, liksom ett system för egenkontroll. På Livsmedelsverkets hemsida hittar du mer information om det.

Offentlig kontroll

Miljökontoret har kontrollansvar för restauranger, pizzerior, caféer, bagerier, butiker, gatukök, marknader med mera där det säljs livsmedel i Mora kommun. Ett par av de större anläggningarna har tillstånd från Livsmedelsverket, och då är även kontrollansvaret deras. Kontrollerna som sker med jämna mellanrum inkluderar bland annat inspektioner och provtagning. Man kollar också så att verksamhetens egenkontroll fungerar som den ska.

Information för små företag

Hos Livsmedelsverket finns broschyrer med information till små livsmedelsföretag som säljer ganska lite livsmedel. Det finns också bra information för dig som planerar att starta ett café och för dig som ska importera livsmedel.

Livsmedelsverkets broschyrer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta miljökontoret om du har ytterligare frågor.

Här kan du läsa mer om lotterier som kommunen kan ge tillstånd för. Gäller det en större lotteriverksamhet är det Länsstyrelsen eller Lotteriinspektionen som ger tillstånd.

För att få anordna ett lotteri krävs det enligt lag tillstånd. Det är dessutom i princip bara ideella föreningar med allmännyttig verksamhet som kan få tillstånd.

Vem kan få tillstånd?

Ideella föreningar som är öppna för allmänheten kan få tillstånd för att få anordna lotteri i tre år. Föreningen ska utse en lotteriansvarig, medan kommunen i sin tur utser en kontrollant. Lotteriföreståndaren ansvarar för att lotteriet följer lagen. Om föreningen behöver byta lotteriansvarig måste det godkännas av kommunen.

Kontrollanten ska bland annat:

 • Godkänna varje nytt lotteri.
 • Se till att lotteriet avslutas när det är sagt och att dragningen sker på ett säkert sätt.
 • Granska lotteriets inkomster och utgifter.

Föreningen får betala ett kontrollarvode på 3 procent av det planerade försäljningsvärdet för varje lotteri.

Vilka regler måste föreningen följa, utöver lotterilagstiftningen?

 • Lotteriet får bara anordnas inom Mora kommun.
 • Det totala värdet på de lotterier som anordnas på tre år får vara max 20 prisbasbelopp (år 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kronor).
 • Rena pengavinster får vara värda högst ett (1) prisbasbelopp.
 • Vinstvärdet i varje lotteri måste motsvara 35-50 procent av insatsernas värde.
 • Vinstandelen måste stå på lottsedlarna, lottlistorna eller liknande.
 • Lotteriet måste ha en föreståndare som kommunen har godkänt.
 • Lotteriet får inte hållas på en fast försäljningsplats som drivs av ett serviceföretag.

Hur ansöker jag om tillstånd?

En ansökan om lotteritillstånd behöver innehålla följande:

 • Ett protokollsutdrag som visar att föreningens styrelse har beslutat om lotteri enligt § 17 (lotterilagen)
 • Föreningens stadgar, den senaste verksamhetsberättelsen samt ekonomisk redovisning
 • Namn och kontaktuppgifter till den som är lotteriföreståndare
 • Namn, adress och telefonnummer till föreningens ordförande och kassör.

Tillståndet gäller i 3 år och kostar 300 kr.

Ansök om lotteritillstånd , 565.4 kB.

Redovisning av lotterier

Lotterier som fått ett beviljat tillstånd ska alltid redovisas. Det är lotteriföreståndarens uppgift att redovisa lotteriet för kommunens kontrollant. Kontrollantarvode utgår med 3 % av omsättningen. Redovisning ska ske inom en månad.

Redovisa lotteri , 41.7 kB.

Ansökan och redovisning av lotterier skickas till:

Mora kommun
Föreningsservice
792 80 Mora

För mer information, kontakta Föreningsservice.

Enligt miljöbalken är miljöfarlig verksamhet all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på något sätt ger eller kan ge utsläpp till mark, luft eller vatten som kan skada människor eller miljön. Det kan vara förorening av just mark, luft eller vatten, eller något som stör omgivningen som till exempel buller, ljus, strålning eller lukt. Reglerna i miljöbalken gäller för både små och stora miljöfarliga verksamheter.

Anmälningsplikt och tillståndsplikt

För vissa verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. Här (länk) kan du läsa om vilka verksamheter som måste anmälas eller som kräver tillstånd I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står det vilka verk­samheter eller åtgärder som inte får anläggas eller vidtas utan anmälan.

A-, B-, C- eller U-anläggning?

Alla verksamheter delas in i olika grupper utifrån hur stor risk de anses vara för miljö och människors hälsa.

 • Tillståndspliktiga: A- och B-anläggningar
 • Anmälningspliktiga: C-anläggningar
 • Övriga: U-anläggningar.

Indelningen bygger på verksamhetens storlek och hur miljöstörande verksamheten bedöms vara. Miljöbalkens bestämmelser gäller dock för alla verksamheter och inte bara för de som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Vilka verksamheter som är A, B eller C listas i miljöprövningsförordningen (2013:251). Om du är osäker på vilken klassning ditt företag/verksamhet har, kontakta miljökontoret.

Anmälan och krav på egenkontroll

Anmälan, inklusive bilagor, behöver du skicka in till miljökontoret senast sex veckor innan planerad driftstart. Om du lämnar in ett bra underlag med en komplett ifylld anmälan går handläggningen av ditt ärende snabbare. Om du startar innan miljökontoret har tagit beslut i anmälningsärendet, finns risk att företaget måste ändra det som redan gjorts. En miljöfarlig verksamhet måste också ha en väl fungerande egenkontroll. Hur den egenkontrollen ska se ut regleras bland annat i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändrad verksamhet

Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet så måste du anmäla det till miljökontoret. Du kan även kontakta miljökontoret om du har några övriga frågor.

Tänker du gräva, muddra, fylla eller placera ut material i vattnet för att bygga till exempel en brygga eller anlägga ny mark? Då krävs i regel tillstånd från Länsstyrelsen för vattenverksamhet. Det gäller oavsett varifrån du har fått/tagit utfyllnadsmaterialet. För att inte skada de organismer som lever på eller i närheten av botten behöver du vara försiktig. Det är miljöbalken som reglerar vattenverksamhet.

Tänk på att du även kan behöva söka strandskyddsdispens för att göra dessa åtgärder.

Äger du en byggnad eller anläggning som är byggd eller renoverad mellan åren 1956 och 1973? Då är du skyldig att ta reda på om den innehåller PCB och sanera om halterna är höga.

Vad är PCB?

PCB (polyklorerade bifenyler) är organiska klorföreningar som är svåra för naturen att bryta ner. Det gör dem farliga för både människor och miljön. PCB, som förbjöds 1973, har genom åren använts i olika byggmaterial. Många PCB:er har haft värdefulla tekniska egenskaper och har därför använts i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer.

Inventera PCB

För att du ska veta om din byggnad behöver saneras från PCB-sanering så måste du först göra en inventering. Den som inventerar måste ha tillräckligt med kunskaper så att eventuell PCB hittas och dokumenteras på ett bra sätt. Helst bör personen ha tidigare erfarenhet av PCB-saneringar eftersom det krävs kunskaper om byggnader, var PCB kan hittas, ämnets egenskaper och hur många prover som bör tas.

Det finns ingen formell auktorisation för inventerare, men det finns däremot utbildning i PCB-inventering. Vissa riv- och saneringsföretag har utbildad personal som kan göra inventeringar.

Sanering av PCB

För fogmassor och golvmassor som innehåller PCB i en halt över 500 ppm finns krav på sanering, eftersom PCB frigörs från massorna till luft och mark. Övriga produkter och utrustning som innehåller PCB ska tydligt märkas upp.

 • Industribyggnader som byggts eller renoverats under åren 1956-1973 ska saneras senast den 30 juni 2016.
 • Andra byggnader som byggts eller renoverats under åren 1956-1969 ska saneras senast den 30 juni 2014.
 • Andra byggnader som byggts eller renoverats under åren 1970-1973 ska saneras senast den 30 juni 2016.
 • Golv och fogmassor inomhus ska saneras senast den 30 juni 2016.
 • Golv- eller fogmassor som ersatt en PCB-massa efter den 1 januari 1999 ska saneras vid renovering, ombyggnad eller rivning.

Eftersom ovanstående datum redan har passerat gäller omedelbar sanering om du äger en byggnad som uppfyller något av kriterierna.

Anmälan om sanering behöver du skicka miljökontoret senast tre veckor innan planerad start. När saneringen är klar ska miljökontoret ha in en slutrapport.

Anmäl sanering av PCB Länk till annan webbplats.

Slutrapport för sanerad PCB Länk till annan webbplats.

För att få servera och sälja alkohol behöver du ha ett serveringstillstånd. Du kan söka tillstånd både för stadigvarande servering i restaurang, och för tillfällig servering vid till exempel konsert eller dans. Det finns även serveringstillstånd för slutna sällskap och för provsmakning eller pausservering.

Om du ska sätta upp, flytta eller ändra på en skylt, en ljusanordning eller ett budskap på en byggnad behöver du i de allra flesta fall ansöka om bygglov.

Då krävs bygglov

Inom område med detaljplan krävs bygglov för skyltar. Bygglovet gäller själva skyltanordningen, inte budskapet i sig. Om du bara ändrar texten på en skylt som du tidigare har fått bygglov för, så behöver du inte ansöka om ett nytt lov.

Om du äger exempelvis ett affärshus eller någon annan fastighet där flera verksamheter samsas, kan du söka bygglov för en skyltställning, ljuslåda eller skyltmatris. När du har fått bygglov kan du sedan byta själva skyltarna i ställningen/matrisen, allt eftersom hyresgästerna eller skyltbehovet förändras.

Om du själv hyr in din verksamhet i ett affärshus; kolla med din hyresgäst vad som gäller!

Då krävs inte bygglov

Dekaler eller annan grafik i skyltfönster eller på markiser räknas inte som skyltar i plan- och bygglagen. Samma sak gäller aviseringsskyltar i vindfång eller nischer vid entréer.

Utanför detaljplanerat område krävs inte bygglov för skyltar, men ibland krävs det istället tillstånd från Länsstyrelsen. Kolla alltid upp vad som gäller innan du sätter upp din skylt, även om det är på din egen mark.

I småhus är soteld en av de vanligaste brandorsakerna, därför är det viktigt att sotning genomföras regelbundet för att undvika risken för bränder.

Läs mer om sotning och brandskyddskontroll hos Brandkåren Norra Dalarna

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är funktionskontroller av ventilationssystem i byggnader som plan- och bygglagen, samt plan- och byggförordningen säger ska göras. Kontrollen ska göras av en certifierad funktionskontrollant. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att kontrollen blir gjord. När ventilationssystemet kontrolleras så görs det enligt de byggregler som gällde då fastigheten eller ventilationssystemet fick bygglov.

OVK-besiktningen gäller alla byggnader, utom en- och tvåbostadshus, och ska genomföras återkommande.

Kontrollerna görs för att se till att ventilationssystemet fungerar som det ska och för att säkerställa ett bra inomhusklimat. Om funktionskontrollanten hittar allvarliga fel kan systemet underkännas. Det är då upp till fastighetsägaren att laga felen inom en bestämd tid.

Besiktningen ska protokollföras, redovisas och undertecknas. Ett exemplar av protokollet ska funktionskontrollanten lämna till fastighetsägare och ett exemplar ska skickas till Stadsbyggnadsförvaltningen.

Senast uppdaterad: 2 september 2021