Skolskjuts

Enligt skollagen är varje kommun skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållande, elevens funktionsnedsättning eller av någon annan särskild omständighet.

Ta gärna del av skolskjutsreglementet och kommunens egen lokala bilaga om du vill veta mer.

Bild

Ansökan om skolskjuts inför läsåret 2024/2025

Under perioden 4 mars till 24 mars är det dags att göra en ny ansökan om skolskjuts. Det gäller alla elever som har behov av skolskjuts under läsåret 2024/2025. Man kan göra ansökan året runt, men handläggningstiden kan bli längre om ansökan kommer in efter 24 mars.

Vilka elever kan få skolskjuts?

Skolskjuts anordnas för elever i grundskolan och anpassad grundskola från en plats i anslutning till elevens hem, till och från skolan. Rätten till skolskjuts innebär inte att skjuts måste ordnas från bostadsadressen till skolan. Eleven kan exempelvis hänvisas till en särskild uppsamlingsplats i närheten av skolan eller hemmet. Eleven har rätt till skolskjuts till den skola eleven tillhör geografiskt eller den skola vi har anvisat eleven till.

Avståndskrav

Eleven ska ha följande avstånd för att ha rätt till skolskjuts. Som skolväg räknas kortaste gångväg mellan elevens folkbokföringsadress och skolan.

 • Årskurs F-3 om skolväg är längre än 2,5 km
 • Årskurs 4–6 om skolväg är längre än 3,5 km
 • Årskurs 7–9 om skolväg är längre än 4,5 km

Eleven ska vara folkbokförd i Mora kommun för att kunna få skolskjuts inom kommunen.

Undantag från avståndskravet

Vinterskolskjuts

Trafikförhållanden ändras med årstid. 1 november till 31 mars kan vinterkort beviljas. Tidsperioden kan variera något utifrån rådande väderleksförhållanden.

Eleven har rätt till skolskjuts om eleven är folkbokförd i något av dessa områden:

 • Boende efter Risetvägen: För elever i årskurs F-6 på Bjäkenbackens skola.
 • Selja-Klapparheden: För elever i årskurs F-6 på Morkarlby skola och åk 7-9 på Morkarlbyhöjdens skola.

Farliga skolvägar

Elever boende i områden där skolvägen klassas som trafikfarlig kan ha rätt till skolskjuts trots att avståndsreglerna inte uppfylls. Berättigandet till skolskjuts bedöms individuellt utifrån elevens ålder och mognad samt trafikförhållanden.

 • Färnäs skola: Sionsvägen i Nusnäsområdet
 • Morkarlbyhöjdens skola: Boende i Vinäsområdet
 • Utmelandskolan: Boende i Vinäsområdet
 • Vika skola: Boende öster om väg 45.
 • Våmhus skola: Från Bäck mot Heden samt från Linkitt mot Kumbelnäsområdet.

Fritidshem

Skolskjuts gäller endast till och från skolans ordinarie verksamhet. Resor till och från fritids betraktas inte som skolskjuts, utan det ansvarar vårdnadshavaren för.

Elever i grundskolan

Alla i grundskolan som behöver skolskjuts ska inför varje nytt läsår göra en ansökan i vår e-tjänst. Det gäller även dig med barn som redan har skolskjuts idag.

Du ska ansöka under veckorna 10, 11 eller 12. Det går att göra ansökan under hela året, men en ansökan som skickas in efter ansökningsperioden får längre handläggningstid.

Här hittar du e-tjänsten Skolskjuts-Ansökan för grundskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om e-tjänsten:

 • Du loggar in och signerar ansökan med e-legitimation. Om du inte har någon e-legitimation kan din bank hjälpa dig att skaffa det.
 • Om eleven har två vårdnadshavare ska du ange kontaktuppgifter till den andra vårdnadshavaren. Den andra vårdnadshavaren får information om hur den ska signera ansökan. När båda vårdnadshavarna har signerat ansökan skickas den in.
 • E-tjänsten fattar automatiserade beslut baserade på skollagen och skolskjutsreglementet med vår bilaga. Vissa beslut hanteras manuellt.
 • Du kan logga in i e-tjänsten och se status på din ansökan under Mina sidor. Där kommer du att få ditt beslut om skolskjuts.
 • När du har skickat in din ansökan kan du och skolskjutshandläggaren kontakta varandra genom att skriva meddelanden i e-tjänsten.
 • Om dina förutsättningar förändras under läsåret, till exempel flytt och/eller byte av skola, ska du göra en ny ansökan.

Elever i anpassad grundskola, familjehemsplacerade elever, elever med tillfälligt personnummer och skyddad identitet

Du ansöker om skolskjuts på blankett under veckorna 10, 11 eller 12. Det går att ansöka under hela året, men en ansökan som skickas in efter V 12 får längre handläggningstid.

Skicka din ansökan till:

Skolkansliet

Mora kommun

792 80 Mora

Ansökningsblankett skolskjuts , 207.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Rätten till skolskjuts gäller i huvudsak inte vid val av annan skolenhet, varken inom eller utanför kommunen. Undantag finns om det inte blir en organisatorisk eller ekonomisk svårighet för kommunen. Med det menas en merkostnad. Vid bedömning av rätt till kostnadsfri skolskjuts utgår man ifrån vilken skyldighet eller åtagande kommunen haft ifall eleven valt att gå i den skola eleven placerats i. Skolskjutsen måste rymmas inom den ordinarie skolskjutstrafiken och får inte blir en extra kostnad för kommunen.

Du ansöker om skolskjutsen inför varje läsår.

Fristående skola

Om eleven går på Selja Långlets Friskola betyder det att eleven valt en annan skola än den geografiskt tillhör. Samma regler gäller för eleven som vid skolval.

En elev som bor växelvis hos sina vårdnadshavare kan ha rätt till skolskjuts från båda bostadsadresserna, oavsett vilken av dessa adresser eleven är folkbokförd på. Eleven ska

 • bo ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna
 • uppfylla avståndskravet mellan båda sina bostadsadresser och skolan
 • gå i den skola den geografiskt tillhör eller den skola vi har anvisat eleven till. Om eleven går på egen vald skola kan skolskjutsen beviljas om den ryms inom den ordinarie skolskjutstrafiken från båda vårdnadshavarna.

Båda vårdnadshavarna ska vara folkbokförda i Mora kommun. Om eleven går i skolan i Mora och bor växelvis i en annan kommun har eleven inte rätt till skolskjuts mellan skolan och hemmet i den andra kommunen.

Du ansöker om skolskjutsen inför varje läsår.

Du kan ansöka om skolskjuts av särskilda skäl om eleven har

 • någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
 • någon annan särskild omständighet.

Det är minst tre veckors handläggningstid innan skolskjutsen kan starta från det att ditt barn blivit beviljad skolskjuts av särskilda skäl.

Bifoga intyg till din ansökan

När du ansöker ska du bifoga ett aktuellt intyg som styrker behovet av skolskjuts. Vårdnadshavare eller familjemedlem kan inte skriva intyget. Det ska skrivas av en sakkunnig och insatt part, till exempel läkare, psykolog eller elevhälsan.

Om intyg är inskickat tidigare och är giltigt även för den period som ansökan avser behöver du inte skicka in nytt intyg. Hänvisa i så fall till tidigare inskickat dokument.

Skada under skoltid

Om eleven skadar sig under skoltid eller på väg till eller från skolan ersätter kommunens elevförsäkring skolskjuts om behov finns.

Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfall under skoltid ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska det tydligt framgå under vilken tid taxi behövs. Försäkringsbolaget Protector Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. behöver ta del av intyget innan det går att beställa taxi.

Kontakt Protector tfn 08-410 637 00 vid behov av skolskjuts till och från skolan.

Skada på fritiden

Om eleven skadar sig på fritiden ska du i första hand kontrollera om eleven har egen olycksfallsförsäkring som täcker kostnaden för skolskjuts.

Om du inte har någon olycksfallsförsäkring kan du ansöka om skolskjuts genom att kontakta skolskjutshandläggare. Du ska bifoga läkarintyg där det framgår varför och under vilken period eleven behöver skolskjuts.

Om eleven byter folkbokföringsadress kan det påverka rätten till skolskjuts. Då kanske inte eleven har tillräckligt avstånd till skolan längre för att vara berättigad. Eleven kanske inte heller tillhör samma skola geografiskt, utan tillhör en annan skola.

Du ska informera skoladministratören innan eleven flyttar. Skoladministratören ger dig information om vad du behöver göra.

Om eleven inte kommer att tillhöra skolan geografiskt sett och du vill att eleven ska gå kvar på samma skola, ska du göra ett skolval.

Läs mer om skolval och anvisad skola Öppnas i nytt fönster.

Inför varje nytt läsår gör vi en ny bedömning om eleven har rätt till skolskjuts. Om eleven är beviljad skolskjuts får eleven sitt skolkort så här:

 • Om eleven har ett skolkort laddas en ny giltighetsperiod upp på skolkortet.
 • Nya elever får ett skolkort utskickat per post cirka en vecka innan skolstart om man ansökt och beviljats rätt till skolskjuts.

Skolkortet är en värdehandling som eleven ska behålla under hela sin skolgång eller så länge eleven har rätt till skolskjuts.

Om eleven inte har fått något skolkort inför nya läsåret kan eleven åka utan kort första veckan. Sedan måste eleven ha ett giltigt skolkort eller annan biljett för att få åka buss.

Information om skolkortet

 • Det gäller endast för resor till och från skolan.
 • Eleven kan göra två resor per dag, när som helst under dagen. Vid varje resa finns en övergångstid på två timmar så att eleven kan byta buss.
 • Eleven ska registrera kortet på bussen vid varje resa.
 • Kortet fungerar inte på helger och lov.
 • Det är personligt och får inte lånas ut till någon annan.
 • Skolkortet är märkt på baksidan med elevens namn och skola.
 • Skolkortet får inte skadas genom exempelvis håltagning, det kan leda till att kortet förstörs och måste ersättas.

Om eleven tappar bort eller förstör skolkortet

Du ska anmäla detta via e-tjänsten hantera skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Eleven får ett nytt skolkort. till en kostnad av 100 kr.

Vi har alla ett ansvar för att resan till och från skolan. Kommunen ska se till att det är säkert att kliva av och på bussen vid skolan. Skolan ska ge ditt barn och dig information och undervisning i hur man undviker olyckor. Trafikbolaget ska se till bussarna är trygga och säkra. Föraren ska se till att själva resan blir säker. Som vårdnadshavare är du ansvarig för att ditt barn följer de regler som finns och agerar på ett trafiksäkert sätt.

Som vårdnadshavare ansvarar du för barnens väg till och från bussen, och vid på- och avstigningsplatsen. Det är bra om ni tränar på hur man ska bete sig.

Det är viktigt att ditt barn har reflexer på sig under den mörka årstiden, så att det är väl synligt både för bussföraren och andra trafikanter. Allra bäst är det med reflexväst.

Skolskjuts beviljas inte för exempelvis vägbyggen eller liknande tillfälliga förändringar längs skolvägen.

Här kan du se våra områden på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På kartan kan du se våra

 • Geografiska upptagningsområden. Det område eleven är folkbokförd i är den skola eleven tillhör.
 • Avgränsningar för skolskjuts. Eleven ska vara folkbokförd utanför skolskjutsavgränsningen för att ha rätt till skolskjuts.

Välj de områden du är intresserad av i kartans lista till höger.

Senast uppdaterad: 8 mars 2024