Genomfart Mora

Under år 2018-2024 pågår ett stort vägprojekt i Mora kallat Genomfart Mora. Vägprojektet innebär främst innebär en breddning av E45 från Noretbron fram till Fridhemsplan, men inkluderar även nya gång- och cykelbanor och cirkulationsplatser. Projektet genomförs av Trafikverket i samverkan med Mora kommun.

Syftet med ombyggnationen

Trafiken genom Mora är i dagsläget kraftigt ansträngd. Även om den kan bli särskilt tung under olika högtider och turismsäsonger så är trängseln märkbar året om. Utredningar i hur man löser problemet har visat på att en ombyggnation av den befintliga vägen är den bästa lösningen jämfört med en förbifart, just eftersom majoriteten av trängseln beror på de som redan bor i kommunen och behöver ta sig från ena sidan av Mora till den andra.

Trafikverket planerar fler körfält, nya cirkulationsplatser, separata gång- och cykelvägar samt passager. Åtgärderna ska leda till färre köer, kortare restider och en minskad miljöbelastning. Åtgärderna ska också leda till att stadskärnan får en mer naturlig anslutning för gång- och cykeltrafikanter till tågstation, kaj samt andra destinationer på andra sidan av E45.

Sammanfattningsvis ska projektet leda till följande förbättringar av trafiksituationen i Mora:

 • Förbättrad tillgänglighet
 • Ökad kapacitet
 • Tryggare och säkrare trafikmiljö
 • Tillgänglig och trevlig stadsmiljö i Mora
 • En hållbar stadsutveckling

Planering

Genomfartsprojektet består av tre olika etapper:

 • Etapp 1 - Nya cirkulationsplatser (2018-2019) Klar!
 • Etapp 2 - Nya gång- och cykelvägar (2018-2019) Klar!
 • Etapp 3 - Genomfarten (2020-2024) Byggstart september 2020

Just nu

Entreprenören NCC har under hösten successivt börjat arbeta med olika delar av vad som behöver göras med delsträcka 1. Arbetet med delsträckan beräknas vara klart sommaren 2022.

Veckonyheter

På Trafikverkets webbplats kan du läsa veckonyheter med mer detaljerad information om vad som pågår i projektet. Följ länkarna nedan för att komma till respektive veckas nyhet.


Illustration och karta över delsträcka ett - resecentrum och broåkern

Skiss över Kristineberg där det mesta arbetet pågår under hösten-vintern 2020.

Illustration över hur området nära Kristineberg är planerat att se ut. Källa: Trafikverket.

Trafikverkets film om Genomfart Mora hösten 2020

Vad som har gjorts

Under 2018-2019 har flera gång- och cykelvägar samt cirkulationsplatser i och runtom Mora byggts. De utgör etapp ett och två i genomfartsprojektet. Utöver dessa åtgärder har förarbeten med ledningar och bulleråtgärder längs E45 gjorts under hösten 2019 - våren 2020.

Vad som återstår att göra

Den tredje och sista etappen utgör obyggnationen av själva E45, vilket även kommer vara den mest trafikpåfrestande delen inom genomfartsprojektet. Etappen fokuserar enbart på arbetet med E45 och är uppdelad i två delsträckor:

 • Delsträcka 1 - Vasagatan, från Noretbron till cirkulationplatsen vid Älvgatan (ursprunglig planerad arbetsperiod april 2020 - juni 2021, nytt slutdatum sommaren 2022). En tillfällig dubbelriktad väg anläggs parallellt med och norr om befintlig E45 för att hantera genomfartstrafiken. Byggnation av nya E45 kan då ske "ostört", då genomfartstrafiken går på tillfällig väg på norra sidan. Läs mer på Trafikverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Delsträcka 2 - Strandgatan, från cirkulationsplatsen vid Älvgatan fram till Fridhemsgatan (ursprunglig planerad arbetsperiod 1 april 2021 - 29 september 2022). Denna delsträcka kräver periodvis flera olika omledningar av trafiken. Se mer information under "Frågor och svar".

Mora kommun och Trafikverket kommer under byggtiden regelbundet informera om olika händelser som påverkar framkomligheten, med prioriterade målgrupper inom näringslivet, turism och räddningstjänst. Periodvis kommer allmänheten också få uppdateringar om vad som händer inom projektet, via exempelvis sociala medier och lokalpress.

Överprövningstiden för tilldelningsbeslutet av byggentreprenör har avslutades den 23 mars 2020. Det spanska byggföretaget Torrescamara Länk till annan webbplats. fick då uppdraget som huvudentreprenör för arbetet med båda delsträckorna. I maj 2021 Länk till annan webbplats. uppstod en tvist mellan Trafikverket och Torrescamara som ledde till ett uppehåll i verksamheten från och med juni Länk till annan webbplats.. Då Trafikverket och Torrescamara inte kunde komma till samsyn beslutade Trafikverket den 5 juli Länk till annan webbplats. att häva kontraktet.

Eftersom det kvarstod arbeten med delsträcka 1 har en annan entreprenör behövt slutföra dessa. I augusti 2021 Länk till annan webbplats. meddelade Trafikverket att NCC fått uppdraget att slutföra dessa resterande arbeten med start i september och att det uppskattade slutdatumet för delsträcka 1 skjutits fram till sommaren 2022. I en längre nyhet senare i augusti  Länk till annan webbplats.meddelade Trafikverket att en ny upphandling kommer att genomföras för delsträcka 2. Hela vägprojektet beräknas nu vara klart hösten 2024.

Mer information

Trafikverkets webbsida om Genomfart Mora Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du bilder, illustrationer, planbeskrivningar och ytterligare relevant information.

Kontaktuppgifter

Trafikverket

Åsa Bergqvist, projektledare och enhetschef. Trafikverket Distrikt Mitt.
E-post: asa.bergqvist@trafikverket.se
Telefon: 010-124 31 86

Mora kommun

Niclas Larsson, samordnare. Mora kommun.
E-post: niclas.larsson@mora.se
Telefon: 0250-261 01

Frågor och svar om tredje etappen

Under själva byggtiden kommer bilköer bli mer förekommande eftersom omledningar och hastighetssänkningar av trafik blir nödvändigt. Överväg därför att resa med andra typer av färdmedel, exempelvis via samåkning, buss eller tåg.

Det bästa alternativet är dock att ta cykeln, i synnerhet för de som färdas kortare sträckor inom Mora. Ett av kraven som ställts till entreprenören är ratt gång- och cykeltrafikanter ska kunna passera arbetsplatsen säkert.

Även om du är förberedd så kommer störningar att märkas av. Räkna med:

 • Transporter och trafikomläggningar
 • Buller
 • Vibrationer
 • Luftföroreningar (damm, avgaser)
 • Tillfällig grundvattenpåverkan

Trafikverket och Mora kommun arbetar för att att minimera och kompensera för påverkan genom:

 1. Information
 2. Restriktioner vid bygget
 3. Dokumentation och uppföljningar
 4. Flytt av företagsskyltar
 5. Vägskyltning och tillfälliga skydd
 6. Eventuell kompensation om skada på
  verksamhet.

Vid skador eller betydande störningar, kontakta projektledningen!

Under arbetet med den andra delsträckan behöver trafiken omledas via vissa kommunala vägar. Entreprenören är skyldig att anmäla en omledning senast två månader innan vägen stängs. Under dessa två månader ser Trafikverket och Mora kommun att gå ut med information om trafikförändringen. Trafikverket tar även fram lämplig skyltning för omledningen.

De kommunala vägar som pekats ut som omledningsvägar är:

 • Kaplansgatan
 • Vasagatan
 • Oxbergsvägen
 • Morkarlbyvägen
 • Moravägen (vid behov och dialog med Mora kommun, ingen tung trafik)
Karta med kommunala omledningsvägar färgmarkerade. Bild: Trafikverket.

Karta med de kommunala omledningsvägarna färgmarkerade.

Restriktioner för omledning av trafik

Enkelriktad trafik får ledas om på utpekade kommunala vägar under hela byggtiden. Entreprenören tillåts även göra omledningstrafiken dubbelriktad under följande perioder:

 • tre månader år 2022 (22 augusti-30 november)
 • sex månader år 2023 (3 april-16 juni och 21 augusti-30 november)
 • tre månader år 2024 (1 april-14 juni)

Eftersom arbetet är rätt omfattande med läggning av ny asfalt samt utgrävning av mark kommer det att bli en hel del buller. Särskilt bullrande arbeten får entreprenören dock inte utföra mellan kl. 20.00-07.00 om det inte är särskilt överkommet mellan entreprenören och Trafikverket. Vid en sådan överenskommelse kommer boende i närheten bli informerade i förväg innan arbete påbörjas.

In- och utfarter till fastigheter, butiker och restauranger ska finnas öppna under hela byggtiden. Vid behov byggs provisoriska vägar för att säkerställa framkomligheten.

Det här gäller även allmänna parkeringsplatser.

Under Vasaloppets vintervecka och sommarvecka införs en "byggpaus" då entreprenören inte får utföra arbeten som minskar framkomligheten för allmän trafik.

Datum då "byggpaus" gäller.

Arrangemang

Tidsperiod, "byggpaus"

2022


Vasaloppets vintervecka

2022-02-25 - 2022-03-06

Vasaloppets sommarvecka

2022-08-12 - 2022-08-21

Senast uppdaterad: 20 januari 2022