Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Genomfart Mora

Under år 2018-2022 pågår ett stort vägprojekt i Mora kallat Genomfart Mora. Vägprojektet innebär främst innebär en breddning av E45 från Noretbron fram till Fridhemsplan, men inkluderar även nya gång- och cykelbanor och cirkulationsplatser. Projektet genomförs av Trafikverket i samverkan med Mora kommun.

Kartbild med åtgärder inom projektet Genomfart Mora. Källa: Trafikverket.

Kartbild med åtgärder inom projektet Genomfart Mora. Källa: Trafikverket.

Telefonväkteri från den 20 oktober

På tisdag den 20 oktober sände Radio Siljan telefonväkteri om genomfartsprojektet. Med i studion deltog representanter från Mora kommun och Trafikverket för att svara på frågor.

Telefonväkteriet livesändes även på vår webbTV-kanal.länk till annan webbplats

Läs mer om telefonväkteriet här

Syftet med ombyggnationen

Trafiken genom Mora är i dagsläget kraftigt ansträngd. Även om den kan bli särskilt tung under olika högtider och turismsäsonger så är trängseln märkbar året om. Utredningar i hur man löser problemet har visat på att en ombyggnation av den befintliga vägen är den bästa lösningen jämfört med en förbifart, just eftersom majoriteten av trängseln beror på de som redan bor i kommunen och behöver ta sig från ena sidan av Mora till den andra.

Trafikverket planerar fler körfält, nya cirkulationsplatser, separata gång- och cykelvägar samt passager. Åtgärderna ska leda till färre köer, kortare restider och en minskad miljöbelastning. Åtgärderna ska också leda till att stadskärnan får en mer naturlig anslutning för gång- och cykeltrafikanter till tågstation, kaj samt andra destinationer på andra sidan av E45.

Sammanfattningsvis ska projektet leda till följande förbättringar av trafiksituationen i Mora:

 • Förbättrad tillgänglighet
 • Ökad kapacitet
 • Tryggare och säkrare trafikmiljö
 • Tillgänglig och trevlig stadsmiljö i Mora
 • En hållbar stadsutveckling

Planering

Genomfartsprojektet består av tre olika etapper:

 • Etapp 1 - Nya cirkulationsplatser (2018-2019) Klar!
 • Etapp 2 - Nya gång- och cykelvägar (2018-2019) Klar!
 • Etapp 3 - Genomfarten (2020-2022) Byggstart september 2020

Just nu (uppdaterat 22/10-20

Arbetet vid E45 blir alltmer märkbart mellan Noretbron och Kristinebergskullen. Vägar har delvis stängts av och tillfälliga vägar håller på att byggas. Snart tar entreprenören bort en gång- och cykeltunnel under vägen och då kan det bli en del buller.

Närmaste veckorna ska entreprenören arbeta med rivningen av gång- och cykeltunneln under E45 vid Mekonomen och Sibylla. Arbetet kommer sannolikt att orsaka en del buller. En viktig del i ombyggnaden är att skapa en säkrare och bättre anpassad trafikmiljö för gång- och cykeltrafiken i Mora. Därför ska vi göra en ny tunnel för oskyddade trafikanter under vägen mellan resecentrum och Kristinebergskullen. Tills dess att arbetet är klart kommer det vara lite svårare att ta sig över E45 mellan resecentrum och Kristinebergsgatan, vilket gjort att Dalatrafik har anpassat några av sina busslinjer.

Veckonyheter

På Trafikverkets webbplats kan du läsa veckonyheter med mer detaljerad information om vad som pågår i projektet. Följ länkarna nedan för att komma till respektive veckas nyhet.

Vad som har gjorts

Under 2018-2019 har flera gång- och cykelvägar samt cirkulationsplatser i och runtom Mora byggts. De utgör etapp ett och två i genomfartsprojektet. Utöver dessa åtgärder har förarbeten med ledningar och bulleråtgärder längs E45 gjorts under hösten 2019 - våren 2020.

Vad som återstår att göra

Den tredje och sista etappen utgör obyggnationen av själva E45, vilket även kommer vara den mest trafikpåfrestande delen inom genomfartsprojektet. Etappen fokuserar enbart på arbetet med E45 och är uppdelad i två delsträckor:

 • Delsträcka 1 - Vasagatan, från Noretbron till cirkulationplatsen vid Älvgatan (ursprunglig planerad arbetsperiod april 2020 - juni 2021). En tillfällig dubbelriktad väg anläggs parallellt med och norr om befintlig E45 för att hantera genomfartstrafiken. Byggnation av nya E45 kan då ske "ostört", då genomfartstrafiken går på tillfällig väg på norra sidan. Läs mer på Trafikverkets webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Delsträcka 2 - Strandgatan, från cirkulationsplatsen vid Älvgatan fram till Fridhemsgatan (ursprunglig planerad arbetsperiod 1 april 2021 - 29 september 2022). Denna delsträcka kräver periodvis flera olika omledningar av trafiken. Se mer information under "Frågor och svar".

Mora kommun och Trafikverket kommer under byggtiden regelbundet informera om olika händelser som påverkar framkomligheten, med prioriterade målgrupper inom näringslivet, turism och räddningstjänst. Periodvis kommer allmänheten också få uppdateringar om vad som händer inom projektet, via exempelvis sociala medier och lokalpress.

Överprövningstiden för tilldelningsbeslutet av byggentreprenör har avslutades den 23 mars 2020. Det spanska byggföretaget Torrescamaralänk till annan webbplats står som huvudentreprenör för projektet, men de anlitar även en del underentreprenörer på plats.

Mer information

Trafikverkets webbsida om Genomfart Moralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du bilder, illustrationer, planbeskrivningar och ytterligare relevant information.

Kontaktuppgifter

Trafikverket

Åsa Bergqvist, projektledare och enhetschef. Trafikverket Distrikt Mitt.
E-post: asa.bergqvist@trafikverket.se
Telefon: 010-124 31 86

Mora kommun

Klas Darlin, samhällsplanerare. Mora kommun.
E-post: klas.darlin@mora.se
Telefon: 0250-261 18

Frågor och svar om tredje etappen

Under själva byggtiden kommer bilköer bli mer förekommande eftersom omledningar och hastighetssänkningar av trafik blir nödvändigt. Överväg därför att resa med andra typer av färdmedel, exempelvis via samåkning, buss eller tåg.

Det bästa alternativet är dock att ta cykeln, i synnerhet för de som färdas kortare sträckor inom Mora. Ett av kraven som ställts till entreprenören är ratt gång- och cykeltrafikanter ska kunna passera arbetsplatsen säkert.

Även om du är förberedd så kommer störningar att märkas av. Räkna med:

 • Transporter och trafikomläggningar
 • Buller
 • Vibrationer
 • Luftföroreningar (damm, avgaser)
 • Tillfällig grundvattenpåverkan

Trafikverket och Mora kommun arbetar för att att minimera och kompensera för påverkan genom:

 1. Information
 2. Restriktioner vid bygget
 3. Dokumentation och uppföljningar
 4. Flytt av företagsskyltar
 5. Vägskyltning och tillfälliga skydd
 6. Eventuell kompensation om skada på
  verksamhet.

Vid skador eller betydande störningar, kontakta projektledningen!

Under arbetet med den andra delsträckan behöver trafiken omledas via vissa kommunala vägar. Entreprenören är skyldig att anmäla en omledning senast två månader innan vägen stängs. Under dessa två månader ser Trafikverket och Mora kommun att gå ut med information om trafikförändringen. Trafikverket tar även fram lämplig skyltning för omledningen.

Trafikomledningar under delsträcka 2 i projekt Genomfart Mora.

Restriktioner för omledning av trafik

Oxbergsvägen – Vasagatan – Kaplansgatan

 • Avstängning av båda färdriktningarna på E45 med omledning till kommunala gator får ske under max 30 sammanhängande dagar per år.
 • Avstängningarna får endast ske inom angivna tidsperioder till höger.
 • En färdriktning från E45 får ledas om via ovanstående gator under hela etapp 2.
 • Avstängningarna får inte göras under Vasaloppsveckorna.

Kaplansgatan – Badstugatan – Älvgatan
Tidsperiod: Max sex sammanhängande månader vid ett tillfälle.

Delar av Älvgatan
Tidsperiod: Max två sammanhängande månader vid ett tillfälle.

Eftersom arbetet är rätt omfattande med läggning av ny asfalt samt utgrävning av mark kommer det att bli en hel del buller. Särskilt bullrande arbeten får entreprenören dock inte utföra mellan kl. 20.00-07.00 om det inte är särskilt överkommet mellan entreprenören och Trafikverket. Vid en sådan överenskommelse kommer boende i närheten bli informerade i förväg innan arbete påbörjas.

In- och utfarter till fastigheter, butiker och restauranger ska finnas öppna under hela byggtiden. Vid behov byggs provisoriska vägar för att säkerställa framkomligheten.

Det här gäller även allmänna parkeringsplatser.

Under Vasaloppets vintervecka och sommarvecka införs en "byggpaus" då entreprenören inte får utföra arbeten som minskar framkomligheten för allmän trafik.

Datum då "byggpaus" gäller.

Arrangemang

Tidsperiod, "byggpaus"

2021


Vasaloppets vintervecka

2021-02-26 - 2021-03-07

Vasaloppets sommarvecka

2021-08-13 - 2021-08-22

2022


Vasaloppets vintervecka

2022-02-25 - 2022-03-06

Vasaloppets sommarvecka

2022-08-12 - 2022-08-21

Senast uppdaterad: 22 oktober 2020