Moragatan

Under hösten 2020-våren 20201 byggs Moragatan om. Ombyggnationen görs bland annat för att förbättra tillgängligheten på gatan och ge den en mer enhetlig gestaltning.

Moragatan 19 mars 2020.

Moragatan från Swen Bälters torg up mot Hamngatan och Tingshusparken.

Under arbetet kommer entreprenören att hålla öppet för biltrafik så mycket som möjligt, men det kan bli kortare perioder som de är tvungna att stänga av delar för genomfartstrafik. Information kommer dock att gå ut i så god tid som möjligt till fastighetsägare i området. Man får dock räkna med att det kommer att vara krångligt att ta sig på fram på gatan både som bilist, cyklist och fotgängare under hela byggtiden. Detta gäller främst sträckan från Tingshusparken fram till Korsnäsgården.

När byggs Moragatan om?

Byggandet har påbörjats under september 2020, kommer att pågå över vintern och är planerat att vara färdigt i april 2021.

Medan arbetet pågår råder det parkeringsförbud längs gatan.

Vilken riktning arbetar man ifrån?

Arbetet sker etappvis, från Tingshusparken mot Fridhemsgatan.

Vad kommer att göras?

Vägen kommer bli dubbelriktad för att förbättra tillgängligheten. Den kommer få en enhetlig gestaltning och gångfartsområdet på Bälter Swens torg kommer utökas i riktning mot Hamngatan en bit. En ny anslutning över gamla busstorget kommer anläggas och transformatorstationen där ska flyttas och få större kapacitet. På Hamngatan blir det fler parkeringsplatser och infarten till Tingshuset förskjuts längre upp på gatan. Dessutom ska Moravatten göra åtgärder i Tingshusparken.

Varför byggs Moragatan om?

Många av dessa åtgärder görs för att Genomfartsprojektet förändrar tillgängligheten från Strandgatan, bland annat när Köpmannagatan stängs för in och utfart.

Moravatten behöver också åtgärda sin VA-anläggning längs Moragatan och i Tingshusparken. För fastighetsägare innebär det att vattnet kommer att stängas av under kortare perioder, information gällande tider för avstängning skickas ut av upphandlad entreprenör.

Vilka står bakom projektet?

Mora kommun och Nodava står bakom projektet, med Dalafrakt som entreprenör. Moragatans ombyggnad genomförs samtidigt som Genomfart Mora, men är inte en del av det projektet och inget som Trafikverket medverkar i.

Bilden nedan illustrerar arbetsytan. En högupplöst version (PDF) hittar du här. , 468.3 kB.

Den 23 september hölls ett informationsmöte med fastighetsägare och hyresgäster längs Moragatan. Presentationen från mötet hittar du här (PDF). , 1.8 MB.

Nyhetsbrev

För att ta del av regelbundna uppdateringar från projektgruppen, skicka ett e-postmeddelande med din förfrågan till tekniska@mora.se. Skriv "Moragatan" i ämnesraden. Observera att det här nyhetsbrevet främst riktar sig till fastighetsägare och näringsidkare längs med gatan.

Skiss över planerat arbete på Moragatan september 2020 - april 2021.

Skiss över Moragatans arbetsområde från sydlig riktning.

Senast uppdaterad: 28 oktober 2020