Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Planerade infrastrukturprojekt

På den här sidan hittar du infrastrukturprojekt som planeras att genomföras i framtiden. Prover, förundersökningar och studier som planeras, pågår eller avslutats ligger under denna sida.

Vad?

Under den tidiga hösten 2018 presenterades en utredning som FM Mattsson Mora Group AB har låtit Sweco Environment AB göra, efter ett föreläggande av Mora kommun.

Industriell verksamhet har pågått i Östnor sedan 1800-talet och det är känt sedan gammalt att marken kan vara förorenad på vissa ställen. Vad som gör Östnor speciellt är att företag i området har varit verksamma under lång tid inom samma fastigheter och utvecklats från att vara små gårdssmedjor till att bli stora industrier. Detta har medfört att företagen ofta ligger i direkt anslutning till bostadshus.

Flera verksamheter och företag har genom åren utfört och genomför markundersökningar. I Östnor är dock företagsbilden komplex. Historiskt sett har många företag kommit och gått, slagits samman och fått nya ägarbilder. Det är många aktörer som kan ha bidragit till utsläpp.

Vad visar mätningarna på?

Mätningarna visar förhöjda halter av zink, koppar och bly. De förhöjda halterna förekommer i de ytliga jordlagren och främst där marken inte har bearbetats, exempelvis skogsmark. På villatomter och åkrar, där marken bearbetats, uppmättes lägre halter. Under det översta markskiktet var halterna också lägre.

Under november 2018 genomförde Mora kommun markundersökningar vid Selja-Långlets och Bjäkenbackens skolor samt Finnsnäs och Östnors förskolor. Detta för att få bättre kännedom om eventuella förekomster av metallföroreningar i marken.

Det ser övervägande bra ut för alla, men Bjäkenbackens skola har behov av åtgärder. På ett avgränsat område i skolans närhet finns synliga rester av bland annat kol, metallrester och glas.

Provtagningarna visar förhöjda värden av bland annat koppar och polycykliska aromatiska kolväten, PAH. Området ligger utanför själva skolområdet, men används av barnen och ägs av kommunen.

Rekommendationen är bortschaktning av jordmassorna vid Bjäkenbackens skola men det är inget som behöver åtgärdas omgående under vintern när marken är frusen och snötäckt. Kommunen arbetar vidare utifrån detta och undersöker möjligheterna för att genomföra sådan åtgärd under våren.

Vad bör jag tänka på?

I hälsoriskbedömningen framgår att dagligt intag av bär, svamp, grönsaker och rotfrukter från Östnor och Öna inte utgör en betydande risk. Det ska till mycket stora mängder för att risknivåerna ska överskridas.

Det är dock en risk med att få i sig jord och barn bör undvika att stoppa jord och sand i munnen. Om detta sker regelbundet är risken annars stor att barnen får i sig halter av koppar, zink och bly över risknivåerna.

För höga intag av koppar och zink kan orsaka illamående och exempelvis diarréer. Bly är en metall som vid hög exponering kan påverka nervsystem, blodbildning mage och njurar.

För dig som vill bygga i Östnor eller Öna

Sedan i vintras kan Mora kommun begära att fastighetsägare i Östnor och Öna tar markprover i samband med byggnadslovsansökningar. Om det handlar om mindre byggnationer, kan jordmassorna få vara kvar på fastigheten. Vid större byggen kan kommunen kräva att jordmassorna flyttas och hanteras på annan plats.

Vart hittar jag mer information?

För dig som bor eller vill bygga i Östnor eller Öna har vi samlat information, rapporter och svar på vanligt förekommande frågor på en separat undersida. Där hittar du även kontaktuppgifter till områdesansvariga på Mora kommun.

Länk till undersidan Markföroreningar i Östnor och Öna

Senast uppdaterad: 14 mars 2019