Strandenområdet

Kommunen vill utveckla det så kallade Strandenområdet i centrala Mora. En utredning visar att området med fördel kan samla en rad olika verksamheter som skola, idrottshall och kulturskola på området.

Flygfoto över Strandenområdet

Flygbild över den grusyta som kallas "Strandenområdet". Denna flygbild är från sommaren 2017, innan en provisorisk cirkulationsplats byggdes i korsningen Vasagatan/Älvgatan. Foto: Bergslagsbild AB.

Om Strandenområdet

Strandenområdet är den ”grusplan” i centrala Mora som ligger vid Rosa huset och där den tidigare Strandens skola låg. Ytan används under Vasaloppsarrangemangen, men är i övrigt till stor del outnyttjad.

Kommunen har låtit göra en utredning med hjälp av konsulten Archus Development hur området bäst kan utnyttjas. Utredningen visar att det är en fördel att kombinera olika verksamheter på området. Huvudalternativet är att bygga en helt ny skola för klasserna 7–9 intill ett kulturhus med bibliotek och om möjligt även ett hotell.

Ett bygge på Strandenområdet kan inte börja förrän den nya genomfarten är klar, alltså tidigast 2023.

De båda högstadieskolor som finns i Mora är i stora behov av renoveringar och förbättringar och en ny modern skola skulle klara lokalbehovet idag och i framtiden. Skolan beräknar att det kan göras en besparing på tre miljoner kronor bara genom att personal på Noretskolan och Morkarlbyhöjden kan arbeta effektivare och närmre tillsammans då det blir en samlad skola för 800 elever.

För kultur- och biblioteksverksamheten finns också flera fördelar. De nuvarande lokalerna är inte byggda för ändamålet och nya lokaler skulle kunna användas effektivare, bli mer ändamålsenliga och samtidigt med en lägre total hyra. En ny kulturscen skulle uppföras för konserter och liknande. Kultur- och biblioteksverksamheten kunde få möjlighet att växa och utvecklas nära i nya lokaler med kulturscen, arkiv, utställningshall och eventuellt hotell. Det nuvarande Rosa huset skulle rivas och kulturskola och ungdomsgård flyttas över till det nya kulturhuset.

Byggnadsnämnden i Mora har beslutat att en rivning skulle vara möjlig.

Det är inte är lämpligt med en multiarena i form av ishall. Den skulle ta upp all yta på Stranden och inte ge möjlighet till andra verksamheter.

En dialog hålls med Vasaloppsorganisationen som ser möjligheter kring denna utveckling. Vasaloppet skulle kunna använda de nya lokalerna för duschar, nummerlappsutdelning och klädförvaring, liksom för uppställningsplats för bussar. En särskild överenskommelse med Vasaloppet krävs dock.

Den 7 april 2020 beslutade kommunstyrelsen om att ta reda på om det finns ett kommersiellt intresse för att investera i och eventuellt förvalta lokaler på Strandenområdet. Det som intressenterna skulle ge svar på, är intresse för att uppföra en högstadieskola, sporthall, kulturscen och kulturskola. Intressenterna kunde dessutom anmäla intresse för att uppföra andra verksamheter som bibliotek, alternativt bygge av administrativa lokaler för kommunen och hotell.

När det gäller finansieringen finns olika alternativ: ett bygger på att en privat aktör uppför och förvaltar lokaler och där kommunen går in och hyr det som behövs för kommunens verksamheter. En annan möjlighet är att kommunen bygger i egen regi och äger lokalerna, eller blandformer av alternativen.

Vad händer nu?

Nystart för utformningen av Strandenområdet

Nu startar processen med att utforma Strandenområdet med de tre bygg- och fastighetsföretagen som ingår i den så kallade innovationsupphandlingen. I november kommer företagen lämna in sina slutgiltiga förslag som kommunen ska välja mellan.

Telefonväkteri i webb-TV och Radio Siljan

Den 16 juni arrangerade Mora kommun i samverkan med Radio Siljan ett telefonväkteri där allmänheten kunde ställa sina frågor om Strandenområdet. Telefonväkteriet sändes live i webbTV och på Radio Siljan.

Paneldiskussion med unga om Strandenområdet

I maj fick alla högstadieelever i Mora möjlighet att ställa frågor om vad som ska hända med Strandenområdet. För att ge svar på frågorna spelade kommunen in en film, där William Särström, ordförande i elevrådet på Noretskolan tillsammans med Oliver Blomstedt Renman, vice ordförande i elevrådet på Morkarlbyhöjden ställde frågorna till skolchef Inga-lena Spansk och Rose-Mari Bogg som är ordförande i för- och grundskolenämnden.

Nytt inriktningsbeslut för Strandenområdet

Ett nytt inriktningsbeslut för utvecklingen av Strandenområdet i centrala Mora har fattats av kommunstyrelsen den 1 juni. I det nya förslaget är flytten av kulturhus och bibliotek från centrum borttaget, medan en satsning på ny 7-9-skola med idrottshall ligger kvar.

Dessutom innebär det nya inriktningsbeslutet en utökat satsning på bostäder i Mora - minst 300 lägenheter med blandad upplåtelseform ska byggas inom en tioårsperiod, varav hälften ska byggas inom fem år.

Videointervju med Peter Karlsson och Åsa Svedjetun

Under vecka 13 bad vi allmänheten att skicka in frågor och funderingar kring de alternativ som finns gällande byggande och ägande av fastigheter och verksamheter på Strandenområdet. Se intervjun där kommundirektör Peter Karlsson och Åsa Svedjetun på Archus Development ger mer information om läget.

Dialogförhandling med tre företag pågår

Under våren 2020 gick kommunen ut med en intresseförfrågan till privata marknaden om skola, idrottshall, kulturskola, kulturhus, kulturscen samt en öppen byggrätt på området. Elva företag inom fastighets- och byggnadsbranschen visade intresse för att vara med i en utveckling. Mora kommun har nu valt ut tre aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen att gå vidare med i en så kallad dialogförhandling för att utveckla Strandenområdet. 

De tre företagen är:

  • Stenvalvet,
  • Sveafastigheter
  • SBB Samhällsbyggnadsbolaget

De aktörerna går vidare för att de har visat ett långsiktigt ansvarstagande och bra meriter inom projektutveckling. Meningen är att ett mer konkret förslag om utformningen av Strandenområdet ska utkristalliseras i förhandlingarna.

Dialogförhandlingen med de mest intressanta företagen beräknas pågå till februari 2021. Därefter kan beslut tas och en upphandling göras.

Frågor & svar om Strandenområdet

Svar: Nej, inga beslut är fattade och det är en lång väg kvar. Det finns förslag med olika alternativ kring vad området skulle kunna innehålla. Förfrågan hos marknaden innebär att vi vill kolla av intresset hos privata aktörer eftersom det krävs investeringar utifrån om en utveckling av Stranden ska kunna bli av. Det är en sondering och ingen upphandling.

Svar: En skola med 800 elever är egentligen inte jättemycket om man jämför med andra skolor runtom i landet. En samlad skola skulle innebära att vi kommer kunna arbeta effektivare personalmässigt och med högre kvalitet, vilket i sin tur gynnar eleverna. Det är naturligtvis viktigt att tänka på trafikmiljön och med god planering kring busshållplatser, gång- och cykelvägar och parkering för bilar kommer det bli en trygg miljö för våra barn. Det måste lösas på ett bra sätt och bygget av genomfarten innebär.

Svar: Nej, de kan göras om till exempelvis förskolor. Det finns stort behov av lokaler för förskolor i kommunen och det här skulle täcka in områden där det idag finns en brist.

Svar: Ja, det kan finnas nackdelar. Men å andra sidan blir parkeringsmöjligheterna troligen bättre vid Stranden och det finns många positiva effekter av att ha hela kulturverksamheten samlad ihop med konsertscen, ungdomsverksamhet, skola och kanske hotell. Ett kulturhus vid infarten blir också mer synligt och exponerat för besökarna. Dessutom är det en fördel att ha skolans bibliotek och det vanliga biblioteket på samma plats.

Svar: Vasaloppet är inledningsvis positiva till idéerna, men det krävs naturligtvis ett avtal mellan Vasaloppet och Mora kommun för att gå vidare i den fortsatta utvecklingen. Fördelen med den föreslagna utvecklingen är att Vasaloppet kan koncentrera mycket av verksamheten till en plats vad gäller ombyte, duschar, klädutlämning, bussar och annat och höjer på så sätt kvaliteten på arrangemanget.

Senast uppdaterad: 27 augusti 2021