Förenings- och evenemangsbidrag

Mora kommun erbjuder olika former ekonomiskt stöd till kommunens föreningar. Det finns stöd som riktar sig till bland annat idrottsföreningar, kulturföreningar och pensionärsföreningar. Alla typer av bidrag har olika regler för redovisning.

 • Bidrag till handikapp-, pensionär- och sociala föreningar med minst 10 st aktiva medlemmar.
 • Med social förening menas att i den huvudsakliga verksamheten stödja människor som har eller allvarligt riskerar få sociala problem.
 • Till ansökan bifogas ansökningsårets verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och aktuellt medlemsregister.

Ansökan om verksamhetsbidrag , 321.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökningstid: 31 mars

Bidragskriterier:

 • Sammankomst med minst tre deltagare i åldern 5-20 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare.
 • Sammankomst som varar minst en timme.
 • Sammankomst som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande.
 • Sammankomst som genomförs av lokalavdelning. Bidrag utgår ej till aktivitet som anordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan.
 • Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett aktivitetens längd.
 • Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.
 • En grupp får ej ur redovisningssynpunkt delas i mindre grupper för erhållande av mer bidrag.
 • Bidrag utgår ej till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer. Bidrag utgår ej till studiecirkelsammankomster, vilka får bidrag i annan ordning.

Ansökningsförfarande

 • Vid varje sammankomst ska närvarokort föras.
 • Gruppledare eller biträdande gruppledare ska vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme.
 • Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokorten är riktiga.

Från 1 januari 2020 ansöker föreningar om LOK-stöd via IdrottOnline Länk till annan webbplats..
Vid varje ansökan ska kommunfilen godkännas.


Föreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet/IdrottOnline ansöker genom att använda följande blanketter:

Närvarokort , 103.5 kB.
Ansökan LOK-stöd , 74.3 kB.

Dessa fylls i och skickas sedan påskrivna till
Mora Kommun, Föreningsservice
79280 Mora.


För mer information kontakta Föreningsservice

Ansökningstid:
25 augusti för perioden 1 jan - 30 juni
25 februari för perioden 1 juli - 31 dec

 • Bidraget syftar till att stimulera sport-, sommar- och jullovsaktiviteter i ungdomsföreningars regi.
 • Bidraget utgår per instruktör och instruktionstimmar som i samråd med kommunen erbjuder ferieledig skolungdom att delta i olika aktiviteter under ledning av föreningens egna instruktörer under 20 år.

Ansökningstid: 1 februari ,1 maj respektive 1 november.

 • Bidrag lämnas till föreningar för att till viss del täcka föreningens kostnader för förhyrda lokaler och anläggningar.
 • Till årsförhyrda lokaler/fastigheter som ägs av kommunen lämnas bidrag med högst 75 % av hyreskostnaden.

Ansökan om lokalbidrag , 353.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökningstid: 31 mars

Bidrag lämnas till föreningar för att till viss del täcka föreningens kostnader för förhyrda lokaler eller anläggningar.

 • Till årsförhyrda lokaler som varken ägs av kommunen eller den sökande föreningen lämnas bidrag med högst 50 %.
 • Till ansökan bifogas kopia på kontrakt och hyresavi.

Ansökan om lokalbidrag , 353.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökningstid: 31 mars

 • Till föreningar som själva äger sina lokaler eller anläggningar utgår ett bidrag med högst 50 % av driftskostnaderna, och då menas kostnader för el, vatten, försäkring, sophämtning och bränsle.
 • Till ansökan bifogas ansökningsårets resultat- och balansräkning, huvudbok och aktuellt medlemsregister.

Ansökan om anläggningsstöd , 403.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökningstid: 31 mars

 • Bidrag till ungdomsföreningar som själva äger sina anläggningar för nybyggnation, ombyggnation och dylikt. Dock normalt ej till inventarier.
 • För om- och tillbyggnad av anläggning och lokal ska anslag även sökas från annat håll, t.ex. Riksidrottsförbundet och/eller Allmänna Arvsfonden.
 • Vid ansökan om investeringsbidrag ska det medfölja en kortfattad beskrivning av anläggningen och dess användning, kostnadsberäkning, finansplan, ritningar, äganderättshandlingar och driftskalkyl.
 • Kommunalt stöd till investeringar i föreningsdrivna kan ges som villkorade bidrag.
 • Stödet kan inte ges till samma anläggning inom fem år från utbetalningen av föregående stöd, om ej särskilda omständigheter föreligger.
 • Investering får igångsättas först när beslut om stöd är taget.

Ansökan investeringsbidrag , 259.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökningstid: 31 mars

 • Bidraget riktar sig till föreningar som bedriver verksamhet i kommunala anläggningar som är öppen för allmänheten
 • Där anläggningen är strategiskt viktig för kommuninvånarnas möjlighet att utöva en fritidsaktivitet som inte hade varit möjlig om inte anläggningen fanns.
 • Bidragsformen avser drift som sker i nära samarbete med kommunen och som kännetecknas av en alternativ driftsform.
 • Bidragsformen handläggs i särskild ordning och beslutas av kultur- och fritidsnämnden i varje enskilt fall.
 • Handläggningstiden för särskilt anläggningsbidrag är längre än för övriga bidragsformer.
 • Handläggningen innebär en grundligare genomlysning av föreningens redovisning och verksamhetsplaner än övriga bidragsformer.

Ansökningar behandlas fortlöpande under året.

 • Bidraget riktar sig till ideella föreningar/organisationer för enstaka, tidsbegränsade arrangemang som stärker Moras kultur och fritidsutbud.
 • Om ansökan avser ett avgränsat ideellt projekt, som vänder sig till en offentlig publik, kan stöd även prövas för andra typer av organisationer.
 • Förutom kontant stöd kan bidrag ges i form av kompetens och rådgivning, fria lokaler, utrustning, vaktmästartjänster m.m. Bidrag lämnas inte för ideella arbetsinsatser.
 • För att stödja arrangörer med ambitionen att skapa återkommande arrangemang, kan avtalslösningar göras för en uppbyggnadstid av högst tre år.
 • Utbetalning av kontantstöd sker efter genomfört arrangemang när skriftlig redovisning bestående av utvärdering och ekonomiskt utfall lämnats till kommunen.
 • Inkludera gärna en inbjudan/redogörelse för det planerade arrangemanget.

Bidragskriterier:

 • redovisat behov av stöd
 • arrangemangets omfattning
 • arrangemangets utvecklingspotential
 • i vilken mån arrangemanget är unikt och av hög kvalitet
 • nyskapande idéer
 • barn- och ungdomsprofil
 • arrangemanget bidrar till mångfalden av kultur- och fritidsyttringar
 • arrangemanget förmedlar ett kultur- och naturmiljöarv.

Ansökningar behandlas fortlöpande under året och ska lämnas in senast två månader innan arrangemanget.

 • Bidraget riktar sig till ideella föreningar/organisationer för årsplanerade, offentliga kulturarrangemang som stärker Moras kulturutbud.
 • Bidraget kan endast tilldelas arrangerade, producerande föreningar/organisationer och grupper som har årsplanerade, offentliga kulturarrangemang i Mora kommun vilka alla kan ta del av.
 • Bidraget baseras på av föreningen fastställd verksamhetsplan för året.
 • Utbetalning av kontantstöd sker efter genomfört arrangemang när skriftlig redovisning bestående av utvärdering och ekonomiskt utfall lämnats till kommunen.

Bidragskriterier:

 • redovisat behov av stöd
 • arrangemangens omfattning
 • i vilken mån arrangemangen är unika och av hög kvalitet
 • nyskapande idéer
 • barn och ungdomsprofil
 • i vilken mån arrangemanget bidrar till mångfalden av kulturyttringar.

Ansökningstid: 31 december

 • Bidraget riktar sig till allmännyttiga föreningar som gör en insats inom kulturarvsområdet vilka kommer allmänheten till del.
 • Stöd ges ej till byggnadsantikvariska insatser.

Bidragskriterier:

 • redovisat behov av stöd
 • i vilken omfattning insatsen bidrar till att synliggöra kulturarvet
 • i vilken omfattning insatsen bidrar till att bevara kulturarvet
 • i vilken omfattning insatsen bidrar till att göra kulturarvet tillgängligt
 • barn och ungdomsprofil.

Ansökan om kulturarvsbidrag , 412.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökningar behandlas fortlöpande under året.

Senast uppdaterad: 3 december 2021