Studieförbund

Mora kommun vill stödja studieförbund som verkar för att ge Moras medborgare en rik fritid och möjlighet till upplysning, utbildning, kunskapssökande och personlig utveckling.

Fördelningsmodell för kommunbidrag till studieförbund

De studieförbund som har lokalt kontor tilldelas en bonus på 10 000 kronor per heltidstjänst. Det som återstår av den budgeterade summan för bidrag till studieförbund fördelas enligt nedan.

Ansökan om bidrag ska vara inlämnad senast 31 juli och innehålla:

  • Uppgifter om sökande studieförbund.
  • Kommunsammandraget.
  • Konto för utbetalning av bidraget.
  • Kontaktperson: namn, telefon och e-post.
  • Organisationsnummer.
  • Ansvarig uppgiftslämnare: namnteckning och förtydligande.
  • Verksamhetsberättelse och årsredovisning föregående år.
  • Verksamhetsplan för innevarande år.

Totalt avsätts 10% till ett organisationsbidrag.
Organisationsbidraget fördelas mellan de studieförbund som föregående år redovisat minst 1500 studietimmar och minst 75 unika deltagare i kommunen. Respektive studieförbund får del av organisationsbidraget i proportion till sin andel av det totala antalet unika deltagare i studiecirkeln.

Totalt avsätts 8% till ett tillgänglighetsbidrag.
Bidraget syftar till att underlätta utveckling av verksamheten så att den är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och behov av särskilt stöd.
Respektive studieförbund får del av tillgänglighetsbidraget i proportion till sin andel av det totala antalet timmar i studiecirkel där person med behov av stöd deltar. Stöd kan vara förstärkta insatser, anpassat studiematerial, teknisk pedagogisk utrustning, tolk och andra resurser för enskild individ. Tillgänglighetsbidraget avser inte fysiskt stöd, som exempel ramper, hissar och automatiska dörröppnare.

Totalt avsätts 62% till ett verksamhetsbidrag för studiecirkel.
Verksamhetsbidraget fördelas mellan de studieförbund som föregående år redovisat att studiecirkelverksamhet utgör minst hälften av studieförbundets samlade folkbildningsverksamhet.
Respektive studieförbund får ta del av verksamhetsbidrag för studiecirkel i proportion till sin andel av det totala antalet studietimmar och unika deltagare, där hälften av bidraget baseras på antal studietimmar och hälften av bidraget baseras på unika deltagare.

Totalt avsätts 5% till ett verksamhetsbidrag för annan folkbildningsverksamhet.
Verksamhetsbidraget fördelas mellan studieförbunden i proportion till sin andel av det totala antalet studietimmar och unika deltagare.

Totalt avsätts 15% till ett verksamhetsbidrag för kulturprogram.
Verksamhetsbidraget för kulturprogram fördelas mellan studieförbunden i proportion till sin andel av det totala antalet kulturprogram.

Senast uppdaterad: 3 mars 2021