Brandfarlig vara

Lagen säger även att den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor ska ha tillstånd till det. Här förtydligar vi mer om vad som gäller brandfarliga varor.

Det finns ett omfattande regelverk som beskriver hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen, ska den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor och den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor, ha tillstånd för det.

Hur ansöker man om tillstånd?

Det är Brandkåren Norra Dalarna som hanterar tillståndsärenden för brandfarliga varor i kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen.

Här finns blankett för:

Tabellen nedan visar vilka tillståndsgränser som gäller. Överstiger man volymerna i tabellen måste man söka tillstånd för hanteringen. Kontakta oss om du är osäker.

Hantering


Volym (liter)Brandfarliga gaser

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60°C

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60°C upp t.o.m. 100° C

Yrkesmässig, publik verksamhet

Inomhus: 2

Utomhus:60*

100

100

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus

250

500

500

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus

1000

3000

3000

50 000

Icke yrkesmässig hantering

Gasol: 60

Övriga: 10

100

100

10 000


Vanliga frågor:

Brandfarliga gaser är sådana gaser som kan antändas i luft vid en temperatur av 20°C och atmosfärstryck. Exempel på brandfarliga gaser är gasol, metan (biogas, naturgas), vätgas, ammoniak och acetylen.

Brandfarliga vätskor är sådana vätskor som har en flampunkt som inte överstiger 100°C. I tillståndskraven skiljer man på brandfarliga vätskor med flampunkt upp till 60°C och vätskor med flampunkt mellan 60°C och 100°C.

Flampunkt är den lägsta temperaturen där en vätska avger ångor i sådan omfattning att en brännbar blandning med luft uppstår.

Vi har samlat de vanligaste reglerna kring förvaring av handsprit i följande dokument. , 103.8 kB.

I många fall behövs inte tillstånd för dessa vagnar, däremot kan tillsyn av oss på brandkåren behövas. Kontakta alltid oss så gör vi en bedömning om tillstånd behövs eller om det räcker med en enkel tillsyn.

En eller flera föreståndare och en eller flera ställföreträdande föreståndare för brandfarliga varor ska utses. Hur många föreståndare som ska finnas beror på hur verksamheten är organiserad. Det ska dock alltid finnas minst en föreståndare samt en ställföreträdande föreståndare.

Föreståndarna ska skriftligen anmälas till tillsynsmyndigheten, detta görs på ansökningsblanketten som du hittar här , 752 kB..

Föreståndarna ska ha goda kunskaper om de brandfarliga varornas egenskaper och hur de ska hanteras och förvaras. Vilka kunskaper som krävs av föreståndarna är beror på vilken verksamhet som bedrivs.

Föreståndarna behöver inte alltid vara på plats, men bör vara nåbara via telefon om något allvarligt inträffar eller om oklarheter uppstår som berör de brandfarliga varorna.

Ja, men självantändningen sker varken i burken eller på behandlade ställen, utan i trasorna som använts. Lämna därför aldrig trasor innehållande linolja eller andra vegetabiliska oljor i brännbar miljö. Olja som rinner ned i brännbar fyllning i ett bjälklag är också en självklar brandrisk. Efter avslutat arbete bör trasorna brännas eller förvaras i ett kärl med vatten och lock. Efter några dygn kan trasan slängas. Penslar och påstrykare kan rengöras med såpa.

Senast uppdaterad: 2 maj 2024