Sotning och brandskyddskontroll

I småhus är soteld en av de vanligaste brandorsakerna, därför är det viktigt att sotning genomföras regelbundet för att undvika risken för bränder. Här beskriver vi mer om vad som gäller vid sotning.

Sotare som sotar en skorsten

Enligt Lagen om skydd mot olyckor delas sotningen in i två moment; sotning som är själva rengöringen och brandskyddskontrollen som kontrollerar eldstaden och utrymmet där intill.

Sotning

Vid sotning, rengöring av skorstenen, tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Brandskyddskontroll

Vid brandskyddskontrollen gör räddningstjänsten en säkerhetsbedömning på din eldstad, skorsten, imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen och takskyddsanordningen (gäller inte imkanaler i bostäder). 

Här finns blankett för Ansökan om egen sotning av eldstad och skorsten

Möjlighet finns att sota den egna fastigheten själv. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt och du måste ha genomgått Brandskyddsföreningens utbildning för egensotning. Brandskyddskontrollen måste dock utföras av skorstensfejarmästaren.

Blankett för ansökan om egensotning

Oavsett om det är sotaren som rengör din anläggning eller om det är du själv som gör det, ska bestämda sotningsintervaller följas. Beroende på vilken slags anläggning du eldar i och i vilken omfattning det sker gäller olika intervaller.

Beroende på vilken slags anläggning du har gäller olika frister (tidsintervaller).

Om du vill installera eller göra en väsentlig ändring av eldstäder, kaminer eller rökkanaler behöver du lämna in en anmälan till Stadsbyggnadsförvaltningen. Med väsentlig ändring avses åtgärder som kan leda till ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen.

Bifoga följande dokument med din anmälan:

  • Planritning som visar eldstaden/rökkanalens invändiga placering i huset.
  • Fasadritning som visar skorstenens placering och höjd.
  • Situationsplan som visar i vilken byggnad eldstaden ska placeras.
  • Prestandadeklaration som visar att eldstaden/rökkanalen uppfyller gällande krav.

Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som kommunen har beslutat. Genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången, hålls kostnaderna per besök nere. Det är därför som du själv inte kan, till samma låga kostnad, bestämma dag och tid för sotarens besök.

Senast uppdaterad: 1 mars 2019