Farliga verksamheter

Inom förbundet finns i dagsläget 3 st sevesoanläggningar och 14 st så kallade 2:4 anläggningar. Här kan du läsa mer om vad detta innebär och om respektive verksamhet.

Inom förbundets gränser finns 3st verksamheter som hanterar kemikalier i så stor omfattning att de omfattas av den så kallade ”Sevesolagstiftningen”. Sevesolagstiftningen syftar till att skapa en trygg och säker hantering av företag som hanterar stora mängder kemikalier. Som en del i Sevesolagstiftningen åligger det företagen att ta fram information till allmänheten som kan vara till nytta för den enskilde medborgaren. Kommunen skall sedan se till att allmänheten får möjlighet att ta del av den här informationen.

Här kan du läsa mer om förbundets sevesoanläggningar

Inom förbundets gränser finns 14st verksamheter som omfattas av §4 kap 2 i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). De verksamheter som omfattas av §4 kap 2 räknas som farliga verksamheter eftersom en olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Prestationsmål F-2 i Brandkåren Norra Dalarnas handlingsprogram säger att vi ska informera allmänheten minst en gång vart tredje år om de särskilda risker som finns vid verksamheter som omfattas av 2 kap 4§ i LSO och vilken förmåga brandkåren har att hantera dessa.

Här kan du läsa mer om förbundets 2:4 anläggningar

Senast uppdaterad: 7 februari 2022