Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Elva bolag vill vara med och utveckla Strandenområdet

Kommunen vill utveckla det så kallade Strandenområdet i centrala Mora. En utredning visar att området med fördel kan samla en rad olika verksamheter som skola, kulturliv, Vasaloppet och ett eventuellt hotell. En intresseförfrågan har gjorts till den privata marknaden och elva företag inom fastighets- och byggnadsbranschen har nu visat intresse för att vara med i en utveckling.

Flygfoto över Strandenområdet

Flygbild över den grusyta som kallas "Strandenområdet". Denna flygbild är från sommaren 2017, innan en provisorisk cirkulationsplats byggdes i korsningen Vasagatan/Älvgatan. Foto: Bergslagsbild AB.

Det var den 7 april som kommunstyrelsen beslutade om att ta reda på om det finns ett kommersiellt intresse för att investera i och eventuellt förvalta lokaler på Strandenområdet. Det som intressenterna skulle ge svar på, är intresse för att uppföra en högstadieskola, sporthall, kulturscen och kulturskola.

Intressenterna kunde dessutom anmäla intresse för att uppföra andra verksamheter som bibliotek, alternativt bygge av administrativa lokaler för kommunen och hotell.

Det som händer nu är att kommunens projektgrupp och konsulten Archus Development träffar alla elva aktörer var för sig för att utvärdera vilka som är mest intressanta. I slutet av september avgörs vilka 3–5 företag bolag som kommunen tänker arbeta vidare med i en så kallad dialogförhandling.

Ett krav är att aktörerna har ambitioner för ett långsiktigt ägande, kompetens och stabilitet för att kunna genomföra projektet, samt att kunna visa referensuppdrag av liknande projekt.

När det gäller finansieringen finns olika alternativ: Ett bygger på att en privat aktör uppför och förvaltar lokaler och där kommunen går in och hyr det som behövs för kommunens verksamheter. En annan möjlighet är att kommunen bygger i egen regi och äger lokalerna, eller blandformer av alternativen.

Inga politiska beslut har ännu fattats om hur området ska användas. Dialogförhandlingen med de mest intressanta företagen beräknas pågå till februari 2021. Därefter kan beslut tas och en upphandling göras.

Om Strandenområdet

Stranden-området är den ”grusplan” i centrala Mora som ligger vid Rosa huset och där den tidigare Strandens skola låg. Ytan används under Vasaloppsarrangemangen, men är i övrigt till stor del outnyttjad. Ett bygge på Strandenområdet kan inte börja förra den nya genomfarten är klar, alltså tidigast 2023.

Kommunen har låtit göra en utredning med hjälp av konsulten Archus Development hur området bäst kan utnyttjas

Utredningen visar att det är en fördel att kombinera olika verksamheter på området. Huvudalternativet är att bygga en helt ny skola för klasserna 7–9 intill ett kulturhus med bibliotek och om möjligt även ett hotell.

De båda högstadieskolor som finns i Mora är i stora behov av renoveringar och förbättringar och en ny modern skola skulle klara lokalbehovet idag och i framtiden. Skolan beräknar att det kan göras en besparing på tre miljoner kronor bara genom att personal på Noretskolan och Morkarlbyhöjden kan arbeta effektivare och närmre tillsammans då det blir en samlad skola för 800 elever.

För kultur- och biblioteksverksamheten finns också flera fördelar. De nuvarande lokalerna är inte byggda för ändamålet och nya lokaler skulle kunna användas effektivare, bli mer ändamålsenliga och samtidigt med en lägre total hyra. En ny kulturscen skulle uppföras för konserter och liknande. Kultur- och biblioteksverksamheten kunde få möjlighet att växa och utvecklas nära i nya lokaler med kulturscen, arkiv, utställningshall och eventuellt hotell. Det nuvarande Rosa huset skulle rivas och kulturskola och ungdomsgård flyttas över till det nya kulturhuset.

Byggnadsnämnden i Mora har beslutat att en rivning skulle vara möjlig.

Det är inte är lämpligt med en multiarena i form av ishall. Den skulle ta upp all yta på Stranden och inte ge möjlighet till andra verksamheter.

En dialog hålls med Vasaloppsorganisationen som ser möjligheter kring denna utveckling. Vasaloppet skulle kunna använda de nya lokalerna för duschar, nummerlappsutdelning och klädförvaring, liksom för uppställningsplats för bussar. En särskild överenskommelse med Vasaloppet krävs dock.

Frågor & svar om Strandenområdet

Svar: Nej, inga beslut är fattade och det är en lång väg kvar. Det finns förslag med olika alternativ kring vad området skulle kunna innehålla. Förfrågan hos marknaden innebär att vi vill kolla av intresset hos privata aktörer eftersom det krävs investeringar utifrån om en utveckling av Stranden ska kunna bli av. Det är en sondering och ingen upphandling.

Svar: En skola med 800 elever är egentligen inte jättemycket om man jämför med andra skolor runtom i landet. En samlad skola skulle innebära att vi kommer kunna arbeta effektivare personalmässigt och med högre kvalitet, vilket i sin tur gynnar eleverna. Det är naturligtvis viktigt att tänka på trafikmiljön och med god planering kring busshållplatser, gång- och cykelvägar och parkering för bilar kommer det bli en trygg miljö för våra barn. Det måste lösas på ett bra sätt och bygget av genomfarten innebär.

Svar: Nej, de kan göras om till exempelvis förskolor. Det finns stort behov av lokaler för förskolor i kommunen och det här skulle täcka in områden där det idag finns en brist.

Svar: Ja, det kan finnas nackdelar. Men å andra sidan blir parkeringsmöjligheterna troligen bättre vid Stranden och det finns många positiva effekter av att ha hela kulturverksamheten samlad ihop med konsertscen, ungdomsverksamhet, skola och kanske hotell. Ett kulturhus vid infarten blir också mer synligt och exponerat för besökarna. Dessutom är det en fördel att ha skolans bibliotek och det vanliga biblioteket på samma plats.

Svar: Vasaloppet är inledningsvis positiva till idéerna, men det krävs naturligtvis ett avtal mellan Vasaloppet och Mora kommun för att gå vidare i den fortsatta utvecklingen. Fördelen med den föreslagna utvecklingen är att Vasaloppet kan koncentrera mycket av verksamheten till en plats vad gäller ombyte, duschar, klädutlämning, bussar och annat och höjer på så sätt kvaliteten på arrangemanget.

Svar: Nej, enligt förslaget ska Vasaloppet vara med och betala och stå för kostnaden för de investeringar som de vill ska ske på Strandenområdet, till exempel 50 extra duschar och yta för bussuppställning. Den ytan kan sedan användas som parkering och bussuppställning av andra under resten av året. Men inga beslut är fattade och en överenskommelse med Vasaloppet måste tecknas.

Svar: Vi kan inte börja bygga Stranden förra den nya genomfarten är klar. Så tidigast i början av 2023 kan Strandenområdet börja projekteras och sedan tar bygget cirka två år.

Läs mer om Genomfart Mora

Senast uppdaterad: 3 september 2020