Medborgarförslag – bidra till att utveckla kommunen

Har du en idé om hur kommunen eller kommunens verksamheter skulle kunna utvecklas och förbättras? Genom att lämna in ett medborgarförslag har du möjlighet att påverka i frågor som är viktiga för dig. Det är också ett värdefullt verktyg för att göra Mora kommun till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Ett medborgarförslag är ett sätt att bidra till att förändra eller förbättra något inom kommunens verksamhet eller ansvarsområde. Tänk gärna igenom om ett medborgarförslag är lämpligt för just din fråga. Det finns också andra sätt att föra fram en åsikt:

Innehåller ditt förslag sådant som rör löpande underhåll, till exempel gatubelysning, nedskräpning och sanering av klotter? Då rekommenderar vi dig att göra en Felanmälan.

Har du allmänna synpunkter på kommunens verksamheter och tjänster? Då rekommenderar vi dig att använda det formulär som finns på sidan Synpunkter.

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen har tagit kan du överklaga beslutet. Det finns två olika sätt att överklaga - laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Du kan också överklaga detaljplaner som du berörs av. Du har tre veckor på dig att göra från det att protokollet publicerats på kommunens anslagstavla. Här kan du läsa mer om att överklaga beslut.

Lämna in ett medborgarförslag

Tänk på att beskriva ditt medborgarförslag kort och så konkret som möjligt i rubriken. I förslaget kan du sedan argumentera för din idé.

I ditt medborgarförslag ska du bara ta upp ett ämne. Om du har fler förslag ska du lämna dem var för sig.

Du måste vara folkbokförd i Mora kommun för att ditt medborgarförslag ska tas emot av kommunfullmäktige.

Vi ser helst att du lämnar in ditt medborgarförslag genom att fylla i formuläret på den här sidan. Det går självklart också bra att använda en blankett. Du hittar den längst ner på sidan. Om du använder blanketten och skriver ut den på papper, måste du lämna den i kommunhusets kundtjänst eller skicka den till Mora kommun.


Tänk på att beskriva ditt medborgarförslag kort och så konkret som möjligt. I förslaget kan du sedan argumentera för din idé.

Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför och hur du anser att förslaget ska genomföras.

Har du fyllt i alla fält med * (röd stjärna)? Om du inte gjort det, kommer inte formuläret att skickas iväg.
Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde * (obligatorisk)
Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde


Jag godkänner att mina personuppgifter (namn, bostadsadress, telefon och e-post) publiceras på Mora kommuns webbplats. * (obligatorisk)
Jag godkänner att mina personuppgifter (namn, bostadsadress, telefon och e-post) publiceras på Mora kommuns webbplats.


Mora kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1.

Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du förvaltningens dataskyddskontaktperson.

Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på morakommun.se/personuppgifter

Om du har lämnat in ditt medborgarförslag genom webbformuläret får du en bekräftelse på att förslaget är inlämnat. Om du har uppgett en e-postadress får du också ett mejl.

Efter att du har lämnat in ditt medborgarförslag kontrolleras att:

  • du är medborgare i kommunen.
  • ditt förslag endast rör ett ämne
  • det rör kommunens verksamhet eller sådant som kommunen kan påverka.
  • det inte handlar om myndighetsutövning mot enskild.
  • förslaget inte är odemokratiskt eller rasistiskt.

Fullmäktige bestämmer på vilket möte som förslaget ska tas emot. Lämnar du in förslaget i god tid tas det oftast emot på det nästkommande sammanträdet.

Du har möjligheten att själv presentera förslaget på det sammanträde där det tas emot. Om du vill det får du ett meddelande om när det äger rum. Du får fem minuter till ditt förfogande. Om du inte vill presentera det själv läser ordförande upp ditt förslag.

  • Ditt medborgarförslag ingår i de förtroendevaldas kallelse och publiceras på hemsidan.
  • Efter att medborgarförslaget är mottaget publiceras det bland mottagna medborgarförslag.
  • Handläggningstiden för medborgarförslag varierar beroende på hur komplicerat det är att utreda förslaget. Enligt kommunallagen bör kommunfullmäktige eller nämnd kunna fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget togs emot. I nuläget tar det mellan tre till sex månader i Mora kommun.
  • Efter att det slutliga beslutet är taget blir du underrättad.
  • Ett medborgarförslag som lämnas in blir en offentlig handling. Det innebär att vem som helst får läsa handlingen eller kopiera den.
Senast uppdaterad: 5 september 2023