Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen har tagit kan du överklaga beslutet. Det finns två olika sätt att överklaga - laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Du kan också överklaga detaljplaner som du berörs av.

Bild

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunens beslut bryter mot en lag eller annan författning kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Då prövar förvaltningsrätten om kommunen har fattat beslutet enligt de lagar som gäller.

Beslutet måste vara fattat i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en nämnd.

Alla som är folkbokförda eller äger fast egendom i kommunen.

Du har tre veckor på dig att överklaga från att det färdiga protokollet anslås (publiceras) på kommunens officiella anslagstavla.

Överklagandet ska göras skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Falun. Du måste vara tydlig med vilket beslut din överklagan gäller och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Beslut kan bara bli upphävda om:

  • Beslutet inte har kommit till på lagligt sätt.
  • Beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen.
  • Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Om kommunen redan har verkställt beslutet är kommunen skyldig att så långt som möjligt återställa det som gjorts.

Reglerna för laglighetsprövning finns i kommunallagen, kapitel 10.


Förvaltningsbesvär

Om du tycker att ett kommunalt beslut som rör dig som privatperson är fel, kan du överklaga det genom ett förvaltningsbesvär. Det kan till exempel vara att du fått avslag på en ansökan om bygglov eller socialt bistånd.

Den som berörs av beslutet och som beslutet kan anses ha gått emot.

Du har tre veckor på dig att överklaga från det datum du fick beslutet. Hur du överklagar är kommunen skyldig att informera om i beslutet, så kallad besvärshänvisning.

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen.


Överklaga en detaljplan

Du kan påverka och överklaga detaljplaner som du berörs av.

Senast uppdaterad: 28 maj 2020