Kommunen har tagit fram underlag om att äga eller hyra nya lokaler vid Strandenområdet

Nu närmar sig ett av de första mer avgörande besluten om hur kommunen ska gå vidare med Strandenprojektet. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska besluta om den principiella frågan om kommunen ska bygga och äga det mesta av lokalerna i egen regi, eller låta en entreprenör bygga, äga och hyra ut lokalerna till kommunen.

Flygbild över Strandenområdet i Mora, där ungdomsgården Rosa Huset står.

Flygbild över Strandenområdet i Mora, där ungdomsgården Rosa huset står. Foto: Bergslagsbild AB

Den 13 april ska kommunstyrelsen ta ställning till om kommunen går på alternativ A eller B och den 3 maj ska kommunfullmäktige ta beslut.

Kommunstyrelsen fattade i oktober 2020 ett inriktningsbeslut om den huvudsakliga inriktningen för området i centrala Mora, där Strandens skola tidigare stod. Kommunen är i stora behov av nya lokaler för sina verksamheter och en utredning visar att det finns stora vinster att gör om de samlokaliseras på Strandenområdet.

Området som idag utgör en grusplan vid Rosa huset skulle bland annat kunna inrymma en ny 7–9 skola för cirka 800 elever, kulturhus med folkbibliotek, utställningslokal, bygdearkiv och skolbibliotek, en fullstor idrottshall med läktare, lokaler för kulturskola och fritidsgård, kulturscen för maximalt 400 sittande besökare.

En fråga som har diskuterats livligt är om kommunen ska projektera, bygga och äga det mesta av lokalerna i egen regi enligt ett alternativ A, eller låta en privat aktör bygga, äga och hyra ut till kommunen.

Tjänstemän och konsult har nu tittat på för- och nackdelar för de båda alternativen.

Paket A innebär att kommunen äger 13 000 kvadratmeter och hyr 4000 kvadratmeter, vilket är ytan för bibliotek och kulturscen.

Fördelarna med paket A:

 • Kommunen har full rådighet över fastighetens framtida användning
 • Möjligtvis större flexibilitet i användning och anpassning av lokalerna
 • En långsiktig tillgång i kommunens ekonomi
 • Investeringen kan ske till låga räntenivåer.

Nackdelarna med paket A:

 • Kommunen bär hela risken och alternativet ger en längre utbyggnadstakt
 • Hög skuldsättning för kommunen
 • Kommunen saknar specifik kompetens för projektutveckling av moderna skol- och kulturlokaler
 • Främjar inte tillväxt i kommunen eftersom alternativet inte är lika intressant för marknaden
 • Risk att tappa två av de tre aktörer som kommunen för dialog med.
 • En privat aktör är oftast effektivare i drift och underhåll av egna fastigheter.

Kommunen står för riskerna avseende finansiering, planering, opinion, organisation, myndighetskrav, byggande, drift och underhåll samt driften av anläggningen.

Paket B innebär att en privat aktör bygger, äger och kommunen hyr 17 000 kvadratmeter för sina verksamheter på en tid av 25 år.

Fördelarna med paket B:

 • Främjar tillväxten i Mora eftersom investeringen är intressant för en ny stor aktör att etablera sig i Mora
 • Möjlighet till kompetensutveckling genom ett lärande av fastighetsägaren
 • Den privata fastighetsägaren bär största risken
 • Bättre finansiering och kostnadsfördelning för kommunen
 • Konkurrens leder till effektivitet och produktutveckling, vilket oftast bidrar till en bättre produkt till en lägre hyra.

Nackdelarna med paket B:

 • Möjligt en minskad flexibilitet för kommunens egna verksamheter
 • Begränsad styrning av framtida markanvändning
 • Risk för högre kostnader på lång sikt
 • Risk för framtida fastighetsförsäljning och ny fastighetsägare
 • Fastighetsförvaltningen kommer längre ifrån verksamheten.

Paket B innebär att kommunen ingår ett avtal om att hyra samtliga lokaler och förbinder sig till en hyra för en period om 25 år.

Om kommunfullmäktige väljer paket B fortsätter processen utifrån den upprättade tidsplanen. Dialogerna med de privata aktörerna fortsätter, så att kommunen kan besluta i juni om vilken aktör kommunen ska ingå avtal med.

I det fall fullmäktige istället väljer paket A så stannar projektet av och kommunen inleder en process med att bilda en intern projektorganisation, upphandla arkitekt som ska rita lokalerna och därefter upphandla projektör och entreprenör, samt förhandla och ingå avtal med en privat aktör avseende hyra av bibliotek och kulturscen. Så skjuts projektet fram i tid, men oklart hur länge.

Senast uppdaterad: 30 mars 2021