Val av aktör för det nya skolområdet på Stranden

Nu har kommunstyrelsen i Mora beslutat om att föreslå för kommunfullmäktige att ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja ett detaljplanearbete för en 7–9 skola med idrottshall på Strandenområdet. Kommunstyrelsen kommer även att föreslå för fullmäktige om val av aktör och finansiering för det nya skolområdet.

Flygbild över Strandenområdet i Mora

Strandenområdet i Mora. Foto: Bergslagsbild AB

Det här innebär att förslagen går vidare till kommunfullmäktige den 11 april, för slutligt beslut.

- Det här känns väldigt bra! Nu har vi tagit ett viktigt steg närmare en ny, modern högstadieskola för Moras barn- och ungdomar. Det här är en satsning på våra unga, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget om att välja SBB som samarbetspartner för utveckling av Strandenområdet och den långsiktiga förhyrningen av lokaler på området. Nu återstår ett slutligt beslut i kommunfullmäktige den 11 april.

- Alla tre aktörerna har lämnat in bra förslag när det gäller den pedagogiska aspekten. SBB:s förslag har större lokaler, vilket ger större utrymme för anpassningar av lokalerna. Det innebär större möjlighet för inflytande från personal och elever. SBB fick också högst poäng enligt de kriterier som vi tidigare slagit fast. De har redovisat ett bra förslag med en god totalekonomi med en trygg organisation för förvaltning och för ett långsiktigt ägande. SBB har även accepterat avtalet i sin helhet. De har inte gjort några juridiska förbehåll eller reservationer vilket de andra två aktörerna har gjort i olika grad, säger Anna Hed.

- Från skolans sida ser vi positivt på att vi tagit ytterligare ett steg mot en ny, gemensam högstadieskola. För eleverna kommer det att bli lättare att hitta kompisar med samma intressen och vi kan på ett bättre sätt samordna resurser, lärare och lokaler. Vi kommer att kunna erbjuda bättre tillgång till elevhälsa när vi kan samordna våra resurser på en gemensam skola. Arbetsmiljön för elever och personal kommer att bli betydligt bättre med moderna lokaler och tryggare miljö, säger Inga-Lena Spansk, förvaltningschef för- och grundskoleförvaltningen.

Det som ska byggas på Strandenområdet är en ny 7 - 9-skola, en blackbox, två idrottshallar, lokaler för ungdomsgården och kulturskolan samt en skolgård. Rosa huset kommer stå kvar på området.

- Jag har sett de namnlistor som samlats in och jag förstår att det finns olika åsikter om placeringen av vår nya högstadieskola. Att vi behöver nya lokaler råder det ingen tvekan om. Idag finns det redan barn- och ungdomsverksamhet på området. I Rosa huset samlas barn och unga kring olika verksamheter, och det finns även en förskola här. De planerade byggnationerna kommer att skapa en skyddad plats för våra elever. Säkerheten till och från området kommer att bli mer säker med gång- och cykeltunnlar som byggs under genomfartsprojektet. Fördelar med Strandenområdet är att här kan skolan samlas tillsammans med kultur- och idrottsaktiveter, och lokalerna kan därför nyttjas till en hög grad. Det här blir en levande plats som kan användas året runt, säger Anna Hed.

Läs mer om Strandenområdet

Politiska beslut under processen

 • Mars 2019 - Kommunstyrelsen gav kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upphandla en extern utredning som skulle lämna förslag på hur en 7–9 skola skulle kunna lokaliseras på Strandenområdet i centrala Mora.
 • April 2020 – Kommunstyrelsen antog det förslag till intresseförfrågan som skulle gå ut till marknaden. Förslaget arbetades fram i tät dialog med politiker och tjänstepersoner.
 • Oktober 2020 - Kommunstyrelsen beslutade om ett verksamhetsinnehåll.
 • Juni 2021 - Kommunfullmäktige fattade ett nytt inriktningsbeslut vilket Strandenprojektet sedan arbetat efter.

Beslut som fattades i kommunstyrelsen den 22 februari:

 1. Kommunfullmäktige uppdrar till byggnadsnämnden att påbörja ett detaljplanearbete för en 7–9 skola med idrottshall på Strandenområdet, enligt bilaga för planområdet.
 2. Uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att underteckna genomförandeavtal, hyresavtal, aktieöverlåtelseavtal, optionsavtal samt köpeavtal för försäljning av Mora Stranden 51:2 med SBB som samarbetspartner för utveckling av Strandenområdet, och den långsiktiga förhyrningen av en 7-9 skola för cirka 800 elever, lokaler för kulturskola och ungdomsgård, en fullstor idrottshall med läktare klassad för bollsport, en blackbox, att i huvudsak lämna Rosa huset orört till sitt yttre, samt frigöra yta på Noretskolan för förskoleplatser samt en byggrätt med bostäder på Morkarlbyhöjden 7-9.
 3. Utifrån lydelserna i genomförandeavtalet uppdra till kommundirektören att bilda ett nytt aktiebolag till vilket del av Mora Stranden 51:2 ska överlåtas samt att ansöka om och driva fastighetsreglering för att bilda den del av Mora Stranden 51:2 som ska överlåtas.
 4. Uppdrar till kommundirektören att påbörja processen med att skapa förskoleplatser i de lokaler som tomställs på Noretskolan och att under 2022 återkoppla till fullmäktige med ett förslag på hantering till process och tidplan.
 5. Uppdrar till kommunstyrelsen att direktanvisa mark för bostadsetablering i Mora enligt genomförandeavtalet för Strandenområdet.
 6. Uppdrar till kommundirektören att förhandla med och underteckna avtalet med Vasaloppet för lokaler och ekonomiskt åtagande kring Vasaloppets kravställan på strandenområdet.
 7. Uppdrar till kommunstyrelsen att säkerställa den fortsatta processen med SBB genom att göra de ändringar som krävs för att slutföra alla erforderliga avtal, samt tillse att process och tidplan fullföljs för driftsättande.
 8. Finansiering och ramförstärkning för verksamhetskostnaderna ska inarbetas i kommunplanearbetet.
Senast uppdaterad: 23 februari 2022