Nästa steg för skolområdet vid Stranden

Nu går utvecklingen av skolområdet vid Stranden in i nästa fas. Ett uppdragsavtal med Morastrand har tagits fram och även ett start-PM som beskriver förutsättningarna för att inleda detaljplanearbetet på området.

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna start-PM:et och föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till uppdragsavtal vid nästa sammanträde.

Flygbild över skolområdet vid Stranden.

Arbetet med skolområdet vid Stranden går vidare.

Kommunfullmäktige beslutade den 11 april 2022 att gå vidare med Morastrand AB som samarbetspartner för en utveckling av Strandenområdet. Med beslutet lämnades ett uppdrag till kommundirektören att ta fram ett förslag till uppdragsavtal med Morastrand AB som samarbetspartner.

Uppdragsavtalet innehåller samma förutsättningar, ekonomiska ramar och tidplan som gällt för de externa aktörerna som tidigare var involverade i processen. I uppdragsavtalet regleras bland annat maxhyror för lokaler, överlåtelse av mark och formerna för detaljplaneprocessen som nu inleds.

- Vi kommer att arbeta tätt tillsammans med Morastrand i utformningen av lokaler och detaljplan när avtalet är beslutat i kommunfullmäktige. Då kan vi också ta fram en mer detaljerad tidplan för projektet, säger kommundirektör Peter Karlsson.

Uppdragsavtalet tecknas med Morastrand AB och det nybildade dotterbolaget Mora kommunfastigheter AB.

- När avtalet är undertecknat ska Morastrand göra en förstudie under hösten 2022. Efter att förstudien presenterats behöver fullmäktige besluta om ett ge Morastrand AB och Mora kommunfastigheter AB ett startbesked, säger Peter Karlsson.

- Vi är redo att sätta i gång arbetet tillsammans med Mora kommun när uppdragsavtalet är beslutat. Vi har bildat Mora kommunfastigheter AB för att hålla isär hyresgästkollektivets ekonomi från skattekollektivets. Vi kommer presentera ett förslag på utformning, givetvis i samverkan med kommunens verksamheter och planmyndighet, innan årsskiftet, säger Stefan Lundström, vd för Morastrand.

I uppdragsavtalet poängteras särskilt att Vasaloppets önskemål om extra duschar och omklädningsrum i idrottshallarna ska regleras genom ett hyresavtal med Vasaloppet.

Detta föreslås uppdragsavtalet med Morastrand innehålla

Morastrand AB och Mora kommunfastigheter AB ska, enligt förslaget, genomföra följande uppdrag:
  • 7–9 skola för cirka 800 elever.
  • Tillagningskök med kapacitet att tillreda minst 1000 portioner per dag,
  • Lokaler för kulturskola och ungdomsgård.
  • En fullstor idrottshall med läktare klassad för bollsport.
  • En blackbox.
  • Rosa huset i huvudsak lämnas orört till sitt yttre.
  • Att bostäder byggs på fastigheten där Morkarlbyhöjden 7–9 ligger idag.
  • Medverka till att 300 bostäder byggs i blandad upplåtelseform i enlighet med Mora kommuns bostadsförsörjningsprogram.
  • Tillgodose Vasaloppets behov av nyttjande av idrottshallar för omklädning, uppställningsplatser för bussar samt ytor för logistik.
Senast uppdaterad: 13 juni 2022