Uppdragsavtal för Stranden beslutat

Kommunfullmäktige beslutade under måndagens sammanträde att godkänna förslaget till uppdragsavtal med Morastrand för utveckling av nytt skolområde vid Stranden.

Morastrand kommer innan årsskiftet presentera en förstudie med förslag på utformning av skolområdet.

Flygbild över Strandenområdet.

Strandenområdet i centrala Mora.

Uppdragsavtalet tecknas med Morastrand AB och det nybildade dotterbolaget Mora kommunfastigheter AB. I uppdragsavtalet regleras bland annat maxhyror för lokaler, överlåtelse av mark och formerna för detaljplaneprocessen som inleds samtidigt.

- Nu inleds två parallella processer i projektet och kommer behöva god samverkan mellan Morastrand, Mora kommunfastigheter och berörda förvaltningar. Därför tillsätter vi inom kort en ny styrgrupp i projektet med bred representation, säger Peter Karlsson.

- Vi har bildat Mora kommunfastigheter AB för att hålla isär hyresgästkollektivets ekonomi från skattekollektivets. Vi kommer presentera ett förslag på utformning, givetvis i samverkan med kommunens verksamheter och planmyndighet, innan årsskiftet, säger Stefan Lundström, vd för Morastrand.

När förstudien presenterats beslutar kommunfullmäktige om att ge Morastrand och Morafastigheter AB ett startbesked.

Kommunfullmäktige beslutade den 11 april 2022 att gå vidare med Morastrand AB som samarbetspartner för en utveckling av Strandenområdet. Med beslutet lämnades ett uppdrag till kommundirektören att ta fram ett förslag till uppdragsavtal med Morastrand AB som samarbetspartner. Uppdragsavtalet innehåller samma förutsättningar, ekonomiska ramar och tidplan som gällt för de externa aktörerna som tidigare var involverade i processen.

Uppdragsavtalets innehåll

Morastrand AB och Mora kommunfastigheter AB ska, enligt förslaget, genomföra följande uppdrag:
  • 7–9 skola för cirka 800 elever.
  • Tillagningskök med kapacitet att tillreda minst 1000 portioner per dag.
  • Lokaler för kulturskola och ungdomsgård.
  • En fullstor idrottshall med läktare klassad för bollsport.
  • En blackbox.
  • Rosa huset i huvudsak lämnas orört till sitt yttre.
  • Att bostäder byggs på fastigheten där Morkarlbyhöjden 7–9 ligger idag.
  • Medverka till att 300 bostäder byggs i blandad upplåtelseform i enlighet med Mora kommuns bostadsförsörjningsprogram.
  • Tillgodose Vasaloppets behov av nyttjande av idrottshallar för omklädning, uppställningsplatser för bussar samt ytor för logistik.
Senast uppdaterad: 21 juni 2022