Provresultat från undersökningar av marken vid Tingsnäs

Publicerad: 17 juli 2023

Under senvåren har det genomförts geo- och miljötekniska undersökningar vid Tingsnäsområdet. Syftet med undersökningarna är att få mer kunskap om förutsättningarna i området eftersom det pekas ut som en möjlig ny stadsdel i Mora tätort. De första resultaten från den miljötekniska undersökningen visar att det finns förhöjda värden av PFAS, per- och polyfluorerade alkylsubstanser, vid en mätpunkt. Därför kommer Mora kommun att utreda frågan vidare, med ytterligare analyser.

Flygbild över centrala Mora under sommaren

Konsultföretaget AFRY har under våren, på uppdrag av Mora kommun, genomfört undersökningar på Tingsnäsområdet. Eftersom området har identifierats som en möjlig ny stadsdel i den fördjupade översiktsplanen arbetar kommunen med att skapa ett fördjupat kunskapsunderlag om förutsättningarna på platsen.

I mitten av juli fick Mora kommun ta del av de första provsvaren från området. De visar bland annat på förhöjda värden av PFAS, per- och polyfluorerade alkylsubstanser, vid en punkt där man mätt. Kommunen kommer därför att utreda frågan vidare under sommaren.

– De första provsvaren visar att det finns förhöjda halter av PFAS i grundvattnet på ett ställe. Vid de två andra ställena där prover tagits är halterna väldigt låga. Vi vill ta reda på var föroreningen har sin källa, för att kunna vidta de åtgärder som krävs. Därför kommer vi att titta på vidare på detta och även analysera prover på jorden, säger Irene Lilja Danielsson, miljöinspektör vid Mora kommun.

Det finns ungefär 10 000 olika ämnen som samlas under benämningen PFAS, eller högfluorerade ämnen. De finns överallt omkring oss det huvudsakliga sättet vi människor utsätts för det är genom mat och dryck, inandning och till följd av damm i inomhusmiljöer. Det finns exempel i Sverige där det finns i dricksvatten, men det är inte fallet i Mora.

– Som kommuninvånare i Mora kan man känna sig trygg med dricksvattnet. Det tas regelbundet prover för en mängd saker, däribland PFAS, och de resultaten har inte visat på några halter av den sortens ämnen. När det gäller de provsvar vi har fått från Tingsnäs är det också viktigt att påpeka att det inte finns några dricksvattentäkter där. Vi tar alltså inte dricksvatten därifrån, säger Irene Lilja Danielsson.

Mora kommun kommer att informera om arbetet fortlöpande, inklusive när resultaten kommer in från de fortsatta undersökningarna.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023