Strandenprojektet - snart dags för beslut om granskning

Publicerad: 23 april 2024

När kommunstyrelsen sammanträder den 14 maj är ett av beslutsärendena att göra förslaget till detaljplan för Strandenområdet tillgängligt för granskning. På tisdagen fick den politiska referensgruppen för projektet en genomgång av förslaget.

Arkitektfirmans illustration över hur Strandenområdet kommer se ut när en skola är byggd.

Skiss av skolområdets utformning, sett inifrån skolgården. Skisserna syftar till att ge en uppfattning om byggnadernas volym i förhållande till omgivningen. Många detaljer har därför utelämnats. Illustration: Tengbom arkitektkontor

– Planförslaget kommer att justeras utifrån en del av de synpunkter som kommit in under samrådstiden. Förslaget till beslut den 14 maj är att kommunstyrelsen gör förslaget tillgängligt för granskning, säger Anna Nises Borgström, tillförordnad kommundirektör.

Strandenprojektet har en politisk referensgrupp som består av kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium och presidierna för tre nämnder: för- och grundskola, kultur och fritid samt teknik och service. Mötena är ett tillfälle för de förtroendevalda att fördjupa sig i projektets arbete.

– De förtroendevalda fick en genomgång av förslaget av medarbetare på planenheten. Det fanns möjlighet att ställa frågor om bland annat de justeringar som gjorts sedan samrådsförslaget och vad de tilläggsutredningar som har beställts visar. Nu tar den ordinarie politiska beredningsprocessen av förslaget vid, säger Anna Nises Borgström.

Vad innebär granskning av ett planförslag?

Innan en kommun kan fatta beslut om antagande av en detaljplan ska planförslaget göras tillgängligt för granskning. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Under granskningstiden ska kommunen hålla förslaget tillgängligt för alla som vill granska det. Det som ska finnas tillgängligt är:

  • planförslaget,
  • planbeskrivning,
  • grundkartor,
  • fastighetsförteckning,
  • eventuellt planprogram,
  • det planeringsunderlag i övrigt som kommunen anser har betydelse för bedömningen av förslaget. Det kan till exempel vara dokument och kartor som redovisar förhållanden för vatten och avlopp eller utredningar om kulturmiljö, trafik, buller med mera.
  • samrådsredogörelsen om en sådan sammanställts.

Läs mer om detaljplaneprocessen på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 23 april 2024