Geoteknisk undersökning utförs på Kanadaområdet

Publicerad: 26 april 2024

Under kommande vecka genomförs en geoteknisk fältundersökning av Kanadaområdet i Mora. Små borrhål kommer göras på ett 50-tal punkter i området och arbetet beräknas pågå i tio dagar.

Flygbild över skogsområde i utkanten av tätort

Kanadaområdet ligger i de sydvästra delarna av Moras tätort. Foto: Bergslagsbild

Borrningarna görs med en terränggående borrbandvagn för att provta jord och sondera markförhållanden. Arbetet kommer ske under dagtid och ansvarig för markundersökningarna är Sweco Sverige AB.

Syftet med undersökningarna är att utreda vilka markförhållanden som råder i området. Resultatet används som underlag i det pågående arbetet med att ta fram ett planprogram för området.

Planprogrammet sätter de huvudsakliga strukturerna för framtida detaljplanering. Detaljplanering för en del av området kan komma att starta under 2025.

Senast uppdaterad: 26 april 2024