Betyg och bedömning

Som elev i grundskolan får du betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får du ett nytt betyg i slutet av varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget du söker vidare till gymnasieskolan.

Betygsskalan har sex steg, från A, B, C, D, E och F (som är ett icke godkänt betyg).

Betyget talar om vilka kunskaper du tagit till dig jämfört med vad undervisningen innehållit. Alla elever ska få många chanser att på olika sätt visa sina kunskaper.

Skolverket har ett frågeforum om bedömning och betyg. Där kan du söka och läsa svar om bedömning och betyg.

I årskurs 3, 6 och 9 genomförs nationella prov. Syftet med de nationella proven är att vi ska få en så rättvis och likvärdig betygssättning av elevernas kunskaper som möjligt. I årskurs 3 är syftet att stödja bedömningen av uppnådda kunskaper. De nationella proven är obligatoriska.

Läs mer om nationella prov här:

Här hittar du schemat för när nationella proven infaller:

Läraren ska löpande informera dig är vårdnadshavare om ur det går i skolan. Minst en gång varje termin ska du och ditt barn tillsammans med läraren träffas och ha ett utvecklingssamtal. Då ska ni prata om hur det går för eleven och vad som behövs för att du ska gå vidare och lära dig ännu mer.

Samtalen handlar både om hur du mår och trivs, men också om vad du lärt dig och om du behöver något stöd eller mer utmanade uppgifter.

Utvecklingssamtalen är grunden för den individuella utvecklingsplanen, IUP, som ditt barn ska ha i de klasser där det inte får betyg (Från första klass till årskurs 6).

I planen ska läraren ange vad som behöver göras för att ditt barn ska nå målen med sin skolgång och utvecklas så långt det är möjligt.

Planen ska hjälpa dig, ditt barn och skolan att lyckas. Det är också ett hjälpmedel om ditt barn till exempel byter lärare under skolgången.

Genom utvecklingssamtalet ska du som vårdnadshavare och ditt barn ha inflytande över utvecklingsplanen.

Senast uppdaterad: 20 februari 2020