Grannars möjlighet att påverka

I vissa fall har dina grannar rätt att tycka till om det du vill bygga. Grannarnas åsikter kan påverka beslutet om bygglov.

Grannars yttrande

För bygglov ska grannar kunna få yttra sig, om:

  • Ansökan inte följer detaljplanen eller områdesbestämmelserna.
  • Ansökan gäller nybyggnad av hus eller större tillbyggnader av bostadshus utanför detaljplanerat område.

De som har rätt att yttra sig är grannar med gemensam tomtgräns (rågrannar), grannar på andra sidan mindre gator och vägar, bostadsrättshavare och hyresgäster. Även de som anses vara särskilt berörda ska få tycka till, det kan till exempel vara om bygget riskerar att påverka utsikten.

Kommunen kontaktar grannarna som får en viss tid på sig att lämna sina synpunkter. Sedan tar kommunen ställning till om grannarnas invändningar är så allvarliga att det inte går att ge bygglov. I så fall får du som söker bygglov (byggherren) möjlighet att ändra din ansökan.

Det är alltid kommunen som beslutar om att ge bygglov eller inte.

Grannars medgivande

Om det du vill bygga inte kräver bygglov, men kommer att placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen måste du ha din grannes medgivande. Se till att få ett skriftligt godkännande, det kan vara bra att ha om grannen flyttar och den nya inte har samma uppfattning i frågan.

Om du inte får din grannes medgivande kan du istället söka bygglov. Då avgör kommunen om grannen påverkas för mycket eller om det går att ge bygglov.

Överklaga beslut

När du får ditt bygglov ska kommunen informera dina grannar och andra sakägare. Grannarna som får ta del av beslutet har tre veckor på sig att överklaga.

Beslutet annonseras (kungörs) även i Post- och Inrikes Tidningar och då kan alla ta del av det. Där är överklagandetiden fyra veckor. Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft, vilket innebär att det inte längre går att överklaga.

Se kungörelser på webbplatsen för Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 29 mars 2023