Ritningar & kartor

Här beskriver vi de ritningar och kartor som kan vara aktuella att skicka in när du ansöker om lov eller gör en anmälan. Det är viktigt att alla ritningar är fackmannamässigt gjorda.

Fackmannamässiga ritningar innebär att ritningarna är ritade på vitt olinjerat papper med rena svarta linjer. Alla mått ska vara angivna i millimeter. På ritningen ska en skalstock med angiven skala finnas med.

Du kan göra ritningarna själv eller ta hjälp av, till exempel, en konstruktör.

Tänk på att:

 • Ritningarna ska vara skalenliga och måttsatta.
 • Ritningarna ska vara tydliga och lättlästa.
 • Det du vill göra ska vara tydligt markerat och måttsatt.
 • Om ritningarna inte uppfyller kraven kan handläggningstiden förlängas eftersom du måste skicka in nya ritningar.

Nybyggnadskarta krävs när du ska bygga nytt på en obebyggd tomtplats, inom och utom detaljplanelagt område. Det är bygglovenheten som avgör om det behövs nybyggnadskarta eller inte. Kontakta oss om du är osäker.

En nybyggnadskarta beskriver hur det ser ut på fastigheten (tomten) eller i området där du vill bygga nytt eller bygga till. På kartan visas fastighetsgränser, befintliga markhöjder, angränsande gator och vägar samt detaljplanens bestämmelser.

På nybyggnadskartan ska du själv rita in det du vill bygga eller ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Du ska redovisa byggnadens placering med avstånd till fastighetsgränser, föreslagen sockelhöjd samt infart och parkering. Därefter skickas den in tillsammans med de övriga handlingarna.

OBS! Finns inte all ursprunglig information med på nybyggnadskartan så är den inte giltig.

Syftet med en nybyggnadskarta

 • Redovisning av markhöjder krävs för att visa byggnadens höjdläge, hur stora markförändringar som planeras, vilken höjd anslutningspunkter ligger på och för att kontrollera tomtens tillgänglighet.
 • Säkerställa var befintliga byggnader och tomtgränser finns när det blir aktuellt med tillbyggnad/nybyggnad nära fastighetsgränser.
 • Redovisning av detaljplanens bestämmelser, exempelvis prickmark.

När krävs det normalt en nybyggnadskarta?

 • Nybyggnation på obebyggd tomtplats inom och utanför detaljplanelagt område.
 • Byggnation/tillbyggnation nära osäker fastighetsgräns, eller där befintliga byggnader inte är inmätta.
 • Nybyggnation av bostadshus/fritidshus eller annan större byggnad där förhållanden på platsen är osäkra (exempelvis, fastighetsgränser, befintliga byggnaders placering, markhöjder mm).

Det kan även krävas nybyggnadskarta i andra ärenden om förhållandena på platsen är osäkra.

Vad kostar en nybyggnadskarta?

Pris för en nybyggnadskarta avsett för ett enbostadshus är enligt gällande taxa 7 875 kr.

För övriga byggnader och större fastigheter, se Bygglov, kart- och mättaxa 2023. Det kan även tillkomma kostnad för förutstakning.

Hur lång tid tar det?

Vi levererar en nybyggnadskarta inom femton arbetsdagar.

Hur beställer jag en nybyggnadskarta?

 • Vid beställningen skall du uppge ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer/organisationsnummer samt vilken fastighetsbeteckning beställningen avser.
 • Kontakta kartenheten direkt eller fyll i blanketten och skicka den till oss. Kom ihåg att signera ifylld blankett.

Markplaneringsritningen ska vara illustrativ och visa hur tomten är tänkt att utformas för att uppfylla lagens krav på tillgänglighet och anpassning till omgivningen.

På markplaneringsritningen ska in- och utfart, parkering och dagvattenhantering redovisas. Den ska också visa en gångväg mellan parkering och entré som är användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga, vilket innebär att den får ha en lutning på max 1:12, gärna flackare. Mer information om krav på tillgänglighet på tomten finns i Boverkets byggregler.

Dagvatten (regnvatten) ska tas omhand inom den egna fastigheten. Det innebär att dike och dränering kan behöva ordnas och anslutas till vägdike, stenkista eller kommunal dagvattenledning.

Tänk på att det är byggnaden som ska placeras och anpassas efter tomtens förutsättningar och detaljplanens bestämmelser.

Även markförändringar, deras utbredning och nya höjder ska redovisas på markplaneringsritningen.

Exempel på markplaneringsritning:

Om stora marknivåförändringar ska göras bör detta redovisas med marksektionsritningar som visar hur marknivåerna är tänkta att förändras.

Observera att mötet mellan ny och befintlig marknivå ska ske innan tomtgräns och att dagvatten ska tas om hand inom egen fastighet. Normalt innebär det möte minst en meter från tomtgräns för att lämna plats till eventuellt dike.

Exempel på:

En situationsplan är en karta som visar var på tomten den planerade byggnationen eller förändringen kommer att ligga. Som underlag till situationsplanen kan du använda nybyggnadskartan eller ett utdrag ur baskartan. Vilket alternativ du ska använda beror på vad du vill bygga.

Situationsplanen ska visa

 • nya och existerande byggnader
 • intilliggande fastigheter
 • byggnadens totala mått (alla sidor)
 • avstånd till närmaste fastighetsgränser
 • avstånd till angränsande vägar
 • markens utformning.

Situationsplanen är ofta i skala 1:500.

Exempel på situationsplan:

Du kan även beställa en situationsplan från Bygglovsenheten.

En planritning visar byggnadens planlösning ovanifrån. På ritningen kan du se väggar, fast inredning, dörrar, fönster, trappor, skorsten, altaner med mera. Varje våning ska visas separat.

På planritningen ska det stå vad rummen används till (exempelvis sovrum och badrum).

En måttsatt planritning ska ingå i en bygglovsansökan som gäller byggnadens interiör, till exempel vid tillbyggnad. Märk ut den planerade förändringen tydligt på ritningen, till exempel vilka dörrar och fönster som påverkas.

Tänk på att du ska mäta byggnadens yttermått och sätta ut dem från ytterväggarnas utsidor.

Planritningen är ofta i skala 1:100.

Exempel på planritning:

En fasadritning beskriver hur byggnaden ser ut på utsidan, det du ser när du tittar på en av husets sidor rakt framifrån. Det kan till exempel vara material och färg. Ritningen ska även visa tak, fönster, dörrar, altan, skorsten, trappor, ramper, takkupor och annat som är en fast del av fasaden. Om åtgärden förändrar marknivåerna ska både den nuvarande och den nya marknivån ritas in.

Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, en i varje väderstreck (söder, norr, öster och väster). Det ska finnas en ritning för varje fasad.

Tänk på att ritningarna ska vara tvådimensionella- stämmer det?

Fasadritningen är ofta i skala 1:100.

Exempel på fasadritningar:

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden. Byggnaden syns avskuren från sidan och du kan se konstruktionen av till exempel golv, bjälklag, tak och skorsten. På ritningen ska du ange rumshöjd och byggnadshöjd.

När du vill bygga nytt eller göra förändringar som påverkar konstruktionen ska du skicka in en sektionsritning.

Sektionsritningen är ofta i skala 1:100.

Exempel på sektionsritning:

En konstruktionsritning visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad. Ibland behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med att du söker bygglov eller gör en anmälan. Ritningarna kan till exempel visa grundkonstruktionen, stommen eller takstolarna.

Ritningarna innehåller detaljerade anvisningar om hur olika delar i byggprojektet ska konstrueras. Din bygglovshandläggare behöver ritningarna för att bedöma om åtgärden uppfyller de tekniska kraven.

Konstruktionsritningar ska vara fackmannamässigt gjorda och framtagna av konstruktörer. Om du behöver lämna in en konstruktionsritning tar bygglovshandläggaren kontakt med dig.

Skalan varierar beroende på vad ritningen visar.

Senast uppdaterad: 26 juni 2023