Vad kostar ett bygglov?

Vad kostar det att till exempel söka bygglov, strandskyddsdispens eller göra en anmälan? Det beror vanligtvis på, var, vad och hur stort du ska bygga.

Priset ändras vanligtvis också årsvis, baserat på milliprisbasbelopp.


Åtgärd

År 2022
avgift cirka:

Bygglovspliktig nybyggnad eller tillbyggnad
(inklusive startbesked och slutbesked). (BTA=bruttoarea, OPA=öppen area)


0-24 m² (BTA+OPA)

5 313 kr

25-49 m² (BTA+OPA)

10 336 kr

50-129 m² (BTA+OPA)

15 360 kr

130-199 m² (BTA+OPA)

20 383 kr

200-299 m² (BTA+OPA)

25 406 krBygglov för skylt


2 415 kr för skylt ett, 483 kr för skylt två osv.

Från
2 415 kr

Förhandsbesked


Per tomtplats som prövas. (Kostnad tillkommer om grannar behöver höras eller om strandskyddsdispens krävs.)

4 830 kr

Strandskyddsdispens


Per prövning.

4 830 kr

Installation av eldstad


Per eldstad med rökkanal.
Per eldstad med rökkanal där prövningen ingår i en nybyggnation eller tillbyggnation.

2 415 kr
1 208 kr

Installation av vatten eller avlopp på en tomt eller i en byggnad


Per prövning.
(Kostnader för anslutning till kommunal VA hanteras av Nodava)

2 415 kr

Anmälan om nybyggnad av Attefallskomplementbyggnad


1 - 24,99 m²

25 - 30 m²

(Kostnader tillkommer om tekniskt samråd behövs, om slutsamråd behövs,
om installation av eldstad ingår i ärendet eller om strandskyddsdispens krävs.
)

2 415 kr
4 830 krAnmälan om Attefallstillbyggnad


1 - 15 m²
(Kostnader tillkommer om tekniskt samråd behövs, om slutsamråd behövs,
om installation av eldstad ingår i ärendet eller om strandskyddsdispens krävs.
)

Från
2 415 kr

Kostnad för grannehörande


Grannehörande krävs exempelvis i ärende som avser, nylokalisering, byggnader som placeras nära fastighetsgränser och om åtgärder i ansökan strider mot områdets detaljplan.


1-5 st

483 kr

6-10 st

966 kr

11-25 st

1 449 kr

Fler än 25

2 898 krKostnader som kan tillkomma:

  • Om åtgärden gäller en nylokalisering på en obebyggd tomt
  • Om åtgärden strider mot gällande detaljplan
  • Om grannarna behöver höras
  • Om tekniskt samråd behövs
  • Om slutsamråd behövs
  • Om installation av eldstad ingår i ärendet
  • Om strandskyddsdispens krävs.

Exempel: Bygglov för nybyggnation av en villa på 150 m² i ett plan med installation av eldstad på en fastighet inom detaljplan och är planenlig kostar från ca 24 006 kr (inklusive startbesked, tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, VA-anslutning, slutsamråd och slutbesked).

Om byggnationen strider mot gällande detaljplan tillkommer kostnadspåslag.

Det är kommunfullmäktige som bestämmer avgifterna i taxan. Den uppdateras en gång per år.

Senast uppdaterad: 25 november 2022