Vad kostar ett bygglov?

Vad kostar det att till exempel söka bygglov, strandskyddsdispens eller göra en anmälan? Det beror vanligtvis på, var, vad och hur stort du ska bygga.

Priset justeras varje årsskifte, baserat på milliprisbasbelopp.


Åtgärd

År 2024
avgift cirka:

Bygglovspliktig nybyggnad eller tillbyggnad
(inklusive startbesked och slutbesked). (BTA=bruttoarea, OPA=öppen area) (TS=Tekniskt samråd)


0-24 m² (BTA+OPA)

från
4 833kr

25-49 m² (BTA+OPA)

från
9 302kr

50-129 m² (BTA+OPA+TS) Ingår också: arbetsplatsbesök och slutsamråd.

från
18 243kr

130-199 m² (BTA+OPA+TS) Ingår också: arbetsplatsbesök och slutsamråd.

från
24 201kr

200-299 m² (BTA+OPA+TS) Ingår också: arbetsplatsbesök och slutsamråd.

från
30 160krBygglov för skylt


3 230 kr för skylt ett, 573 kr för skylt två osv. Större skyltar över 5 m² kostar mer.

Från
3 230kr

Förhandsbesked


Per tomtplats som prövas. (Kostnad tillkommer om grannar behöver höras eller om strandskyddsdispens krävs.)

från
6 094kr

Strandskyddsdispens


Per prövning.

5 730kr

Installation av eldstad


Per eldstad med rökkanal.
Per eldstad med rökkanal där prövningen ingår i en nybyggnation eller tillbyggnation.

2 865kr
1 433kr

Installation av vatten eller avlopp på en tomt eller i en byggnad


Per prövning.
(Kostnader för anslutning till kommunal VA hanteras av Nodava)

2 865kr

Anmälan om nybyggnad av Attefallskomplementbyggnad


1 - 24 m² (från 4 469 kr)

25 - 30 m² (från 8 938 kr(

(Kostnader tillkommer för eventuell planprövning, om tekniskt samråd behövs, om slutsamråd behövs, om installation av eldstad ingår i ärendet eller om strandskyddsdispens krävs.)

från
4 469kr

från
8 938kr

 

Anmälan om Attefallstillbyggnad


1 - 15 m²
(Kostnader tillkommer om tekniskt samråd behövs, om slutsamråd behövs,
om installation av eldstad ingår i ärendet eller om strandskyddsdispens krävs.
)

Från
4 469kr

Kostnad för grannehörande


Grannehörande krävs exempelvis i ärende som avser, nylokalisering, byggnader som placeras nära fastighetsgränser och om åtgärder i ansökan strider mot områdets detaljplan.


1-5 st

573kr

6-10 st

1 146kr

11-25 st

1 719kr

Fler än 25

3 438krKostnader som kan tillkomma:

 • Om åtgärden gäller en nylokalisering på en obebyggd tomt.
 • Om åtgärden strider mot gällande detaljplan.
 • Om grannarna behöver höras.
 • Om tekniskt samråd behövs.
 • Om slutsamråd behövs.
 • Om installation av eldstad ingår i ärendet.
 • Om strandskyddsdispens krävs.

Exempel:

Planenligt:
Bygglov för nybyggnation av en villa på 150 m² i ett plan, med installation av eldstad, på en fastighet inom detaljplan och byggnationen är planenlig kostar från ca 28 499 kr (inklusive startbesked, tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, VA-anslutning, slutsamråd och slutbesked).

Planstridigt:
Bygglov för nybyggnation av en villa på 150 m² i ett plan, med installation av eldstad, på en fastighet inom detaljplan, men som strider mot planen, kostar från ca 31 846 kr (inklusive startbesked, tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, VA-anslutning, slutsamråd och slutbesked).

Utanför detaljplanelagt område:
Bygglov för nybyggnation av en villa på 150 m² i ett plan, med installation av eldstad, på en fastighet utanför detaljplanelagt område, kostar från ca 32 395 kr (inklusive startbesked, tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, VA-anslutning, slutsamråd och slutbesked).

Avslag
Halva bygglovsavgiften, alternativt timtaxa. (timpris 928 kr)

Avvisning
Timtaxa, minst 2 timmar. (timpris 928 kr)

Taxan
Det är kommunfullmäktige som bestämmer avgifterna i taxan.

Antagen taxa indexregleras årligen, vilket betyder att avgifterna i taxan från 2021 justeras enligt årets milliprisbasbelopp.

De senaste årens milliprisbasbelopp:

 • 2021: 47,6
 • 2022: 48,3
 • 2023: 52,5
 • 2024: 57,3
Senast uppdaterad: 8 mars 2024