Kartor

Kartenheten är en avdelning inom Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa och till oss vänder du dig när det gäller kartor.

På Kartenheten finns kommunens samlade kompetens vad det gäller kartor, mätning och utsättning.

Till oss vänder du dig när det gäller:

  • Kartor över Mora och Orsa kommun. Tex baskarta, grundkartor, nybyggnadskartor, tomtkartor mm. (ej detaljplaner eller byggnadsritningar)
  • Förfrågningar om fastighetsbeteckningar
  • Utsättning, inmätning och lägeskontroll av byggnader och detaljer
  • Stomnätskartor och mätpunkter i plan och höjd
  • Specialkartor
  • GIS (Geografiskt informationssystem)

Nyttjanderätt

För att få tillgång och rättigheter att använda kommunens kartor tecknas ett nyttjanderättsavtal mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och köparen. Avgifter baseras på kartans storlek och dess innehåll. Leverans kan ske både analogt på papper men också digitalt i en stor mängd filformat enligt köparens önskemål

Vad är en nybyggnadskarta?

När du ska söka bygglov för tex bostadshus, industribyggnad eller fritidshus inom sammanhållen bebyggelse kan det behövas en nybyggnadskarta i din bygglovsansökan. Nybyggnadskartan använder man sedan genom att den nya byggnaden ritas in med den tänkta placeringen.

Innan du beställer en nybyggnadskarta, kontakta Bygglovsenheten, så får du veta om du behöver en nybyggnadskarta till just din bygglovsansökan.

En nybyggnadskarta visar hur fastigheten (tomten) ser ut med gränser, byggnader, markhöjder och eventuell detaljplan. Dessutom visar den ett förslag till förbindelsepunkt för VA-anslutning och de tekniska uppgifter som behövs för anslutningen.

Nybyggnadskartan ritas vanligast i skala 1:500

Hur beställer jag en nybyggnadskarta?

När du fått besked om att du behöver en nybyggnadskarta för ditt bygglov så beställer du den hos Kartenheten på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Vid beställningen skall du uppge ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnr/organisationsnr samt vilken fastighetsbeteckning beställningen avser.

Vad kostar en nybyggnadskarta?

Pris för en nybyggnadskarta är enligt gällande taxa 5778 kr om kartenheten behöver ut och mäta in detaljer för att uppdatera kartan. Och 4237 kr där fältarbete inte behövs.

Baskartan är en storskalig karta som finns över de tätbebyggda områdena i kommunen. Baskartan framställs dels genom mätningar i fält och dels genom flygfotografering på låg flyghöjd. Den har ett stort innehåll av kartdetaljer med hög noggrannhet (0,1-2,0 m) och är den mest detaljerade kartan och redovisar vägar, byggnader, fastighetsgränser, strandlinjer, markdetaljer mm. Baskartan uppdateras fortlöpande i samband med planering och byggande i kommunen.

Baskartan är digital och ligger till grund för de flesta andra kartor som framställs över kommunens områden. Kartan kan levares i ett flertal digitala format.

Grundkartan används som kartunderlag när man gör en ny detaljplan. En grundkarta är en uppdaterad baskarta kompletterad med planbestämmelser, höjdinformation mm.

Främst är det kommunens planavdelning och ibland konsulter som använder en grundkarta.

En tomtkarta är ett enkelt utdrag ur baskartan över en fastighet (tomt). Tomtkartan innehåller fastighetsgränser och beteckningar, byggnader, vägar, vattendrag och vissa markdetaljer. Någon fältinventering eller uppdatering av kartan har normalt inte gjorts när man gör ett enkelt kartutdrag.

 

Behöver du en karta för ett speciellt ändamål?

Hos oss kan du beställa en karta efter din önskemål. Kontakta oss för att diskutera vad just du behöver.

Lantmäteriet

Med Lantmäteriets e-tjänsten ”Min Fastighet”länk till annan webbplats kan du som har e-legitimation gratis se detaljerad information om din egen fastighet, till exempel tomtkarta (om sådan finns inskannad), areal, gränser, inteckningar och taxeringsvärde.

Du ser också om det finns detaljplaner eller bestämmelser som reglerar hur du får använda marken, eller om det finns servitut eller andra rättigheter som berör fastigheten.

Lantmäteriet har flera bra karttjänster med kartor, flygbilder, historiska kartor och skriva ut din egen kartbok.

Skogsstyrelsen

Med Skogsstyrelsens e-tjänst ”Mina Sidor”länk till annan webbplats finns samlad information om din skogsfastighet, kartprogram som bland annat visar skogliga grunddata.

IFK Mora OK

IFK Mora OKlänk till annan webbplats sida hittar du orienterings-, skol- och historiska kartor över Mora och Orsa som du kan ladda ner.

Senast uppdaterad: 11 mars 2019