Invasiva främmande arter

Blomsterlupin och jättebalsamin är exempel på invasiva arter som i våra trakter sprids fort, försämrar förutsättningarna för vår naturliga flora och fauna och hotar den biologiska mångfalden. Många arter som vi i dag betraktar som naturliga har en gång förts hit oavsiktligt eller med avsikt. Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller som sprider sjukdomar . Blomsterlupin. Jättebalsamin. Invasiva arter är ett ökande problem i naturen och ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Vår hantering av trädgårdsväxter och trädgårdsodling är den vanligaste spridningsvägen av invasiva växter. Den negativa utvecklingen kan hejdas om vi är fler som blir medvetna om riskerna med dessa arter. Vi behöver lära känna igen växterna och veta hur man ska handskas med dem. Det är viktigt att komma ihåg att främmande arter även kan introduceras oavsiktlig genom transporter av varor och gods. Mördarsnigeln är ett exempel på det, den har följt med importerade grönsaker och trädgårdsväxter. svDocReady(function() { var sv = window.sv, events = sv.Events; events && events.trigger(events.types.updateOembedLinks, $svjq('#svid12_60b44774171ac1faf287200f'), { replace: true, useTitle: true, title: "Rapportera invasiva främmande arter. YouTubefilm." }); }); Det här kan du göra Det är till stor hjälp att du rapporterar till myndigheterna när du hittar en invasiv främmande art. Det kan bidra till att stoppa spridningen innan arten har hunnit orsaka skada. I våra trakter är det framförallt de invasiva växterna som sprider sig lätt med frön, växtdelar och rotdelar som allmänheten kan hjälpa till med. Det är viktigt att göra rätt med växtmaterialet när man bekämpat på olika sätt. Släng inte växtavfallet på komposten då flera av de invasiva växterna har så stor växtkraft att en liten bit av en stjälk kan slå rot. Rapportera in dina fynd på invasivaarter.nu Om du upptäcker invasiva arter i din trädgård, ta bort dem. Lägg inte växtdelar på komposten eller i naturen. Växtdelar lämnas förpackade i säck i brännbart på närmaste återvinningscentral. Eldning av trädgårdsavfall är tillåtet så länge olägenhet inte uppstår eller att det råder eldningsförbud. Kom ihåg att det krävs markägarens tillstånd om du önskar hjälpa till med åtgärder på annans mark. OBS! Släng inte på någon gammal "bytipp" eller i skogen! Att lägga trädgårdsavfall utanför sin egen tomt klassas som nedskräpning, vilket är ett brott enligt miljöbalken. svDocReady(function() { var sv = window.sv, events = sv.Events; events && events.trigger(events.types.updateOembedLinks, $svjq('#svid12_49156cbe171df91ec6a4d9dc'), { replace: true, useTitle: true, title: "Invasiva arter - Så tar du hand om avfallet. YouTubefilm." }); }); Listade arter inom EU window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_49156cbe171df91ec6a4d848 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_49156cbe171df91ec6a4d848 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_49156cbe171df91ec6a4d848' }; SolUtils.collapseElement(config); }); För att skydda miljön och samhället finns sedan 2015 en EU-förordning som listar vilka växter och djur som anses vara invasiva och hur dessa ska hanteras. Arter som finns på EU-listan får inte importeras, säljas, odlas, födas upp, transporteras, användas, bytas, släppas ut i naturen eller hållas levande. Läs mer om EU-förordningen på Naturvårdsverkets webbsida. Invasiva arter som inte är EU-listade window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_49156cbe171df91ec6a4d849 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_49156cbe171df91ec6a4d849 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_49156cbe171df91ec6a4d849' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Det finns även ett antal arter som inte är EU-listade men som är eller riskerar att bli invasiva i Sverige . Det är till exempel blomsterlupin, parkslide och vresros . För dessa finns ännu inte några lagstadgade skyldigheter men de utgör ändå ett växande problem och bör bekämpas. Bekämpning av invasiva arter på kommunal mark window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_518265ac1898bf0dadb5bde7 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_518265ac1898bf0dadb5bde7 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_518265ac1898bf0dadb5bde7' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Alla fastighetsägare är skyldiga att bekämpa de invasiva arter som finns med i EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Orsa och Mora kommuner genomför bekämpning årligen och för närvarande med fokus framför allt på EU-listade arter såsom jättebalsamin. En handlingsplan håller på att tas fram men redan idag dokumenteras vidtagna åtgärder för att dom ska kunna följas upp. Informationsfoldrar av elever på Mora gymnasium window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_36ce139b17a7613d6e91325f .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_36ce139b17a7613d6e91325f .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_36ce139b17a7613d6e91325f' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Under 2021 har man på Naturvetarprogrammet på Mora gymnasium jobbat med invasiva arter och en del i detta arbete har varit en tävling där eleverna tagit fram informationsfoldrar om invasiva arter och vad man ska göra med dem. De två vinnande bidragen gjordes av Anna Hilding, Cornelia Skarp, Hanna Östling, Arvid Mopers och Dan Staffan. Foldrarna kommer att läggas ut på biblioteken i Mora och Orsa för att allmänheten ska kunna ta del av dem. Läs foldrarna som PDF filer: Invasiva arter – Hjälp till att bekämpa de invasiva arterna Invasiva arter i Mora Blomsterlupin, Jättebalsamin och kanadensiskt gullris Blomsterlupin, jättebalsamin och kanadensiskt gullris är de vanligaste invasiva växterna i våra lokala omgivningar. För att du lättare ska känna igen dessa växter följer här några bilder på växterna i olika stadier.   Jättebalsamin Jättebalsamin, närbild på blomma. Jättebalsamin, tidig knopp. Bestånd med jättebalsamin. Jättebalsamin, tät vegetation av småplantor. Blomsterlupin Bestånd av blomsterlupin. Blomsterlupin, blad. Blomsterlupin, fröbaljor. Blomsterlupin, groddplanta. Kanadensiskt gullris Kanadensiskt gullris. Stort bestånd av kanadensiskt gullris.
Senast uppdaterad: 16 juni 2022