Tillsyn av enskilda avlopp

Under perioden 2017-2027 ska miljö- och byggnadsförvaltningen kontrollera ca 2000 avlopp i Mora och Orsa kommuner. I de fall där avloppen inte uppfyller dagens reningskrav kommer modernisering att krävas. Bakgrund Många av de små avloppsanläggningarna som finns idag är gamla och saknar egentlig rening. Så ser det ut i hela landet. Det är även vanligt att de är felplacerade eller inte fungerar som avsett. Avloppsanläggningar som har bristfällig rening riskerar att förorena dricksvatten och badvatten. De medför även gödning av våra sjöar och vattendrag. Åtgärdstakten för små avloppsanläggningar är låg vilket innebär att allt fler anläggningar blir äldre och sämre. Sedan år 2000 omfattas Sverige av EU:s ramdirektiv för vatten som syftar till att skydda och förbättra EU:s alla vatten. Det övergripande målet med denna vattenförvaltning är att god vattenstatus på samtliga vattenförekomster ska vara uppnått senast 2027. I Sverige har vi även antagit 16 nationella miljökvalitetsmål, varav flera berör små avlopp. Målet med miljö- och byggnadsförvaltningens tillsynsprojekt är att alla enskilda avloppsanläggningar i Mora och Orsa ska uppfylla gällande lagkrav och därmed bidra till att Sveriges miljökvalitetsmål samt vattenförvaltningens mål nås. Så här kommer tillsynen att gå till Tillsyn av enskilda avloppsanläggningar kommer att ske i de områden där det inte är aktuellt med utbyggnad av kommunalt avlopp inom 20 år enligt kommunernas VA-planer. Tidsplan för tillsynen har antagits där områden och byar med många permanentboende eller mycket nyttjade fritidshus och enskilt vatten har prioriterats. Inom varje område kommer fastighetsägare, som ett första steg, att få utskick med information om gällande krav på enskilda avloppsanläggningar och en uppmaning om att söka tillstånd för att anlägga nytt avlopp om inte den befintliga anläggningen motsvarar kraven. Träffar kring lagkrav och avloppslösningar kommer även att hållas ute i byarna, i vissa fall tillsammans med NODAVA AB. Om inte fastighetsägare hör av sig inom utsatt tid kommer miljö- och byggnadsförvaltningen utföra tillsyn av befintlig anläggning och vid behov ställa krav så att en tillfredsställande anläggning kommer till stånd. I och med ett sådant krav får fastighetsägaren normalt 2 år på sig att anlägga nytt avlopp. En bedömning görs dock alltid i det enskilda fallet. Miljö- och byggnadsförvaltningen har även återkommande dialog med avloppsentreprenörer, mäklare och banker.
Senast uppdaterad: 16 september 2021