Revisorer

Kommunens revisorer är förtroendevalda politiker som utses av kommunfullmäktige. Det är revisorernas uppgift att kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett bra sätt.

Revisionen ska granska kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet och ekonomiska redovisningar. Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga biträden från en revisionsbyrå som utför det praktiska revisionsarbetet. Revisionens syfte är att hjälpa till med att utveckla och effektivisera den kommunala verksamheten.

Revisionen ska utföras på ett oberoende sätt

Revisionsuppdraget är ett kommunalt förtroendeuppdrag som ska utföras på ett oberoende sätt. Revisorerna ska därför objektivt, sakligt och självständigt granska och pröva kommunens verksamheter.

Revisionens uppdrag

Uppdraget omfattar att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämnder, styrelser, beredningar och i kommunens företag. Resultatet av granskningarna presenteras i en revisionsberättelse och en granskningsrapport.

Kommunens revisorer

Moras kommunrevision består av fem förtroendevalda revisorer. Kommunens politiska majoritet ska utgöra en minoritet i revisionen. Ordförande är alltid från den politiska oppositionen.

Kontaktuppgifter till kommunens revisorer.
Revisorerna RollTelefon Mejl
Inge Tomth (S)

Ordförande

070-397 54 42

inge.tomth@mora.se

Mats Leijon (C)

Vice ordförande

070-660 14 30

mats.leijon@mora.se

Susanne Halén (V)

Revisor

070-367 75 47

susanne.halen@mora.se

Helen Ekstam (M)

Revisor

070-605 94 56

helen.ekstam@mora.se

Torbjörn Roos (MOP)

Revisor

073-062 41 84

torbjorn.roos@mora.se

Senast uppdaterad: 30 oktober 2020