Kommunvapnet

Moras heraldiska vapen och logotyp utgörs av S:t Mikael och draken. Symbolen blev officiell 1946 då den antogs av dåvarande kommunalfullmäktige och fastställdes av kungen.

Mora kommuns registrerade version av kommunvapnet. Kommunvapnet föreställer ärkeängeln S:t Mikael som bekämpar ondskan och djävulen, i form av en drake.

Registrerat kommunvapen sedan 1974.

Den registrerade versionen av vapnet hos Riksarkivet är från 1974, men logotypen har genom åren genomgått en rad förändringar. Kommunvapnet föreställer ärkeängeln S:t Mikael som bekämpar ondskan och djävulen, i form av en drake. Den registrerade versionen av vapnet hos Riksarkivet är från 1974, men logotypen har genom åren genomgått en rad förändringar.

Idag används S:t Mikael och draken även av andra organisationer i Mora, exempelvis ishockeyklubben Mora IK och frimurarlogen. I ena ändan av affärsgatan Kyrkogatan står sedan 1980 en staty med S:t Mikael och draken.

En teori om ursprunget och kopplingen till Mora, är att kyrkan under katolsk tid var helgad åt S:t Mikael. Det rör sig alltså om tiden fram till 1530-talet då den lutherska reformationen nådde Sverige.

Enligt vissa efterforskningar kan det råda en sammanblandning med det nordiska skyddshelgonet S:t Olof.

Blev Moras sockens vapen 1946

Första gången S:t Mikael och draken förekommer är på riksdagsfullmakter från 1675 och 1723. Båda dessa har bilden av S:t Mikael och även texten ”Mora Sochns Signet”. Dessa originalsigill i röd lack finns på Riksarkivet.

S:t Mikaelsbilden (ärkeängeln) förkommer i många kyrkliga sammanhang i Sverige och i olika konstarter, allt från träskulpturer till kalk- och glasmålningar. Pastorsämbetet i Mora började 1931 använda sig av S:t Mikael och draken som sigill och stämpel.

När kommunalnämnden i Mora socken i september 1943, beslutade att anskaffa ett sockenvapen och fana, tillsattes en kommitté på tre personer att utreda frågan. På kommitténs förslag beslutade kommunalfullmäktige i juni 1944 att anskaffa ett sockenvapen på grundval av Mora sockens gamla sigill, samt att hos Riksheraldikämbetet begära en lämplig heraldisk utformning.

Kommittén var dock inte helt enig, då en ledamot föreslog att vapnet skulle utformas med armborstet som huvudfigur, symboliserande morakarlarnas insats under frihetskrigen och Gustav Vasas tid, kompletterad med små figurer som symboler för den fredliga gärningen, till exempel klockhjul, kniv, spade och yxa.

Samtidigt begärde Söderbärke i södra Dalarna att få använda S:t Mikael och draken i sitt sockenvapen. Det hade likartat motiv som Mora socken. Båda socknarna var berättigade att få använda S:t Mikael och draken, men det blev ändå Mora som fick motivet godkänt och den 23 oktober 1946 antog kommunalfullmäktige förslaget som med Konungens gillande fastställdes den 6 december 1946.

Ungefär samtidigt fick övriga dalasocknar sina vapen fastställda, däribland Morastrands köping, samt Solleröns, Venjans och Våmhus socknar.

Mora gågata med statyn av St: Mikael och draken i förgrunden och Mora kyrka i bakgrunden.

Staty föreställandes Sankt Mikael och Draken på Kyrkogatan i Mora. Gjord av Per Nilsson-Öst år 1980.

Mora kommun nuvarande logotyp

Överlevde kommunsammanslagningarna

I samband med kommunsammanslagningarna, dels 1959 mellan Mora socken och Mora köping, och dels 1971 mellan Mora köping, Solleröns, Venjans, och Våmhus socknar, fick S:t Mikaelsbilden vara kvar som kommunsymbol för hela Mora. De övriga sockenvapnen skulle behållas för lokala ändamål.

Kommunvapnets utformning har moderniserats och förändrats upprepade gånger sedan 1946 för att passa aktuella plattformar för publicering och tryck. Vid åtminstone fem tillfällen har motiv och färger förändrats och förenklats.

I november 2017 fastställde kommunstyrelsen den nuvarande logotypen (bilden till höger) som en del av Mora kommuns grafiska profil. Den uppdaterade symbolen började stegvis införas från 2018.

Som kuriosa är Mora kommun inte ensam om att använda S:t Mikael och draken som symbol. Nej, det är faktiskt så att Bryssel, Belgiens och EU:s huvudstad, också har S:t Mikael och draken som stadssymbol och som stadens skyddshelgon.

Senast uppdaterad: 3 april 2024