Strategiska mål

Målbild 2030 pekar ut riktningen för hur Mora ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv och är styrande för samtliga nämnder och förvaltningar. Ett långsiktigt perspektiv som grund för planeringen bidrar till hållbar utveckling, kvalitet och resultat med en ekonomi i balans. Målbilden beskriver hur vi vill att det ska vara i Mora kommun år 2030.

Ett viktigt övergripande ramverk för kommunens målarbete är strategin Hållbara Mora. Med utgångspunkt från målbilden har kommunfullmäktige beslutat om 9 strategiska mål som finns beskrivna i Strategisk plan. Den beskriver vad kommunen ska uppnå och kan ses som den övergripande strategin för kommunens utveckling. Till de strategiska målen finns riktade mål till styrelsen och nämnderna med ett antal tillhörande prioriterade mått. Genom de riktade målen åtar sig nämnderna att uppnå den strategiska planens mål.

Bild

Hållbara Mora – stärkt social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Året är 2030. I Mora bor nu 22 000 invånare varav drygt hälften bor i tätorten. erbjuder en genuin, aktiv, välkomnande och vacker livsmiljö med goda förutsättningar att leva, bo och verka genom hela livet. Genom platsvarumärket har Moras egna särdrag lyfts fram och bidragit till att öka attraktionskraften. Vi har goda boendemiljöer som lockar nya invånare till Mora, där de hittar möjligheter att kombinera ett tryggt och aktivt liv med arbete.

Föreningslivet är rikt, öppet för alla och fyller en viktig funktion i samhället. Det finns olika slag av bostäder och många bor i egna småhus. Goda kommunikationer och ny teknik skapar frihet att välja Mora som bostadsort och ett liv nära naturen på en vacker och tilltalande plats, trots att arbetsplatsen kanske ligger långt därifrån. Nästan alla använder internet och digitala tjänster dagligen. Viss fritidshusbebyggelse är omvandlad till åretruntbostäder eller säsongsboende, vilket gör det möjligt att upprätthålla service på landsbygden. I planeringssammanhang prioriteras rörlighet till fots och per cykel, och därför är det nu många Morabor som möts i mellanrummen på gator, torg och i grönområden på väg till skola, arbete och för att handla.

Vinsterna är många, förbättrad folkhälsa, trygga och attraktiva miljöer, förbättrad luftkvalitet och minskat buller. Tack vare energieffektivisering och utbyggnad av förnybar energi har de fossila energikällorna avvecklats i snabb takt och kommer att vara helt utfasade till år 2045. I hållbara Mora är livsmedelsproducenterna hjältar och bidrar till ett öppet och levande kulturlandskap. Bra mat är enligt konsumenterna giftfri och säker, näringsrik, närodlad och hållbart producerad.

Läs hela målbilden här , 13 MB..

Utifrån målbilden och olika uppföljningar beslutar kommunfullmäktige om övergripande strategiska mål för mandatperioden. För perioden 2023-2026 har kommunfullmäktige beslutat om fyra strategiska mål:

  1. Moras barn och elever ska utmanas i sitt lärande och klara sin utbildning
  2. I Mora ska alla ges möjlighet att uppleva god livskvalitet
  3. Hela kommunen ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande
  4. Mora kommun är en innovativ och effektiv organisation

1. Moras barn och elever ska utmanas i sitt lärande och klara sin utbildning
Alla barn och elever ska ges förutsättning för en bra skolgång. Skolan ska verka för barns och elevers likvärdiga utbildning med hög kvalitet där barn och elever ska utvecklas så långt som möjligt. Med hög kvalitet menar vi goda kunskapsresultat, behöriga lärare, god arbetsmiljö och bra mående hos barn och elever. Miljön ska vara trygg och präglas av studiero. Varje barn och elev ska ges ledning och stimulans för att nå sin fulla potential och under utbildningstiden tillgodogöra sig de kunskaper som krävs för fortsatta studier eller arbete.För att nå målsättningen är flera faktorer viktiga, såsom en bra skolmiljö, hem och familj, ett väl utvecklat samarbete mellan verksamheter och god samverkan med förenings- och näringsliv, såsom Moraspåret.

2. I Mora ska alla ges möjlighet att uppleva god livskvalitet
Mora kommun ska aktivt arbeta för att skapa likvärdiga och goda levnadsvillkor för alla. Mora ska vara en trygg plats att bo, verka och vistas på och kommuninvånarna ska känna sig trygga, uppleva gemenskap och ges möjlighet att påverka sin livssituation och vara delaktiga i samhället. Vi ska ha en god dialog med kommuninvånarna och vara proaktiva i vår kommunikation.

För att nå målsättningen är det av avgörande betydelse att olika former av stöd och hjälp finns för dem som behöver och att vi kan möjliggöra ett brett utbud av kultur-, idrotts-, och fritidsaktiviteter. Tillsammans med civilsamhället skapas sociala mötesplatser som bidrar till ökad gemenskap och förbättrad folkhälsa.

3. Hela kommunen ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande
Mora ska ha en fortsatt positiv tillväxt och vara en attraktiv näringslivskommun. Genom tydliga och förutsägbara processer med fokus på att möjliggöra etableringar och nysatsningar skapas goda förutsättningar för investeringar, byggande och ett växande näringsliv. En god framförhållning i planeringen tillgodoser såväl kommunens egna behov som näringslivets. God tillgång till boende, kommunikationer och samhällsservice ska säkerställas i hela kommunen.

Satsningar på kompetensförsörjning, bostadsutveckling, möjliggörande för lokala och regionala företag att delta i upphandlingar, väl fungerande infrastruktur och ökad samverkan mellan olika aktörer och civilsamhället är avgörande för att nå målsättningen.

4. Mora kommun är en innovativ och effektiv organisation
Vår mest värdefulla resurs är våra medarbetare och kompetensförsörjningen till kommunens verksamheter är avgörande för att nå alla kommunens målsättningar. Mora kommun ska vara en attraktiv arbetsplats där alla medarbetare trivs, utvecklas och är stolta över att med ett gott värdskap och medarbetarskap ge service till kommunens invånare, besökare, näringsliv och civilsamhälle.

För att klara av de stora samhällsutmaningarna krävs att hela den kommunala organisationen utvecklas i strukturer, förhållningssätt och beteenden. Den ekonomiska planeringen ska vara långsiktig och strategisk vilket gör att vi kan möta det utökade kommunala ansvaret, demografiska förändringar och extraordinära situationer i omvärlden. Det skapar även förutsättningar för goda livsvillkor för framtida kommuninvånare. Den kommunala skattesatsen ska vara väl avvägd för att kunna tillgodose god kommunal service samtidigt som ytterligare tillväxt möjliggörs.

Digitalisering ska användas som ett medel för att bidra till ett hållbart samhälle för dem som bor och verkar i kommunen. Vi ska först och främst fokusera på digitala tjänster som ska underlätta för medborgarna. Digitala tjänster är förstahandsvalet och personlig service ska finnas tillgänglig när det behövs.

Läs mer om de strategiska målen i Strategisk plan 2023-2026 , 1019 kB.

Kopplade till de strategiska målen finns riktade mål från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen och nämnderna med ett antal tillhörande indikatorer.

Senast uppdaterad: 23 april 2024