Mål

Målbild 2030 pekar ut riktningen för hur Mora ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv och är styrande för samtliga nämnder och förvaltningar. Ett långsiktigt perspektiv som grund för planeringen bidrar till hållbar utveckling, kvalitet och resultat med en ekonomi i balans. Målbilden beskriver hur vi vill att det ska vara i Mora kommun år 2030.

Ett viktigt övergripande ramverk för kommunens målarbete är strategin Hållbara Mora. Med utgångspunkt från målbilden har kommunfullmäktige beslutat om 9 strategiska mål som finns beskrivna i Strategisk plan. Den beskriver vad kommunen ska uppnå och kan ses som den övergripande strategin för kommunens utveckling. Till de strategiska målen finns riktade mål till styrelsen och nämnderna med ett antal tillhörande prioriterade mått. Genom de riktade målen åtar sig nämnderna att uppnå den strategiska planens mål.

Bild

Hållbara Mora – stärkt social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Året är 2030. I Mora bor nu 22 000 invånare varav drygt hälften bor i tätorten. erbjuder en genuin, aktiv, välkomnande och vacker livsmiljö med goda förutsättningar att leva, bo och verka genom hela livet. Genom platsvarumärket har Moras egna särdrag lyfts fram och bidragit till att öka attraktionskraften. Vi har goda boendemiljöer som lockar nya invånare till Mora, där de hittar möjligheter att kombinera ett tryggt och aktivt liv med arbete. Föreningslivet är rikt, öppet för alla och fyller en viktig funktion i samhället. Det finns olika slag av bostäder och många bor i egna småhus. Goda kommunikationer och ny teknik skapar frihet att välja Mora som bostadsort och ett liv nära naturen på en vacker och tilltalande plats, trots att arbetsplatsen kanske ligger långt därifrån. Nästan alla använder internet och digitala tjänster dagligen. Viss fritidshusbebyggelse är omvandlad till åretruntbostäder eller säsongsboende, vilket gör det möjligt att upprätthålla service på landsbygden. I planeringssammanhang prioriteras rörlighet till fots och per cykel, och därför är det nu många Morabor som möts i mellanrummen på gator, torg och i grönområden på väg till skola, arbete och för att handla. Vinsterna är många, förbättrad folkhälsa, trygga och attraktiva miljöer, förbättrad luftkvalitet och minskat buller. Tack vare energieffektivisering och utbyggnad av förnybar energi har de fossila energikällorna avvecklats i snabb takt och kommer att vara helt utfasade till år 2045. I hållbara Mora är livsmedelsproducenterna hjältar och bidrar till ett öppet och levande kulturlandskap. Bra mat är enligt konsumenterna giftfri och säker, näringsrik, närodlad och hållbart producerad.

Läs hela målbilden här , 8.9 MB..

Utifrån målbilden och olika uppföljningar beslutar kommunfullmäktige om övergripande strategiska mål för mandatperioden.

  1. Utveckla lärande för hållbar utveckling och hållbara livsstilar
  2. Ge barn och unga goda förutsättningar genom skolåren
  3. Aktivt arbete för fossilfritt och energieffektivt samhälle
  4. Naturens resurser och ekosystem är hållbart använda
  5. Digitalisera för hållbar utveckling
  6. Främja hållbart företagande
  7. Stödja vägen till arbete
  8. Ge alla barn en bra start i livet
  9. Bidra till hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen för alla

Läs mer om de strategiska målen i Strategisk plan 2019-2022 , 34.7 MB.

Kopplade till de strategiska målen finns riktade mål från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen och nämnderna med ett antal tillhörande prioriterade mått.

Senast uppdaterad: 3 februari 2023