Omvärldsanalys

I omvärldsanalys 2022 med sikte mot 2030 djupdyker vi i jämlikhetens betydelse för kommunens utveckling.

Omslaget av Omvärldsanalys 2022 med sikte mot 2030Förstora bilden

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys är en ständigt pågående process som hjälper oss att i möjligaste mån vara beredda på förändringar i omvärlden som påverkar de kommunala verksamheterna direkt eller indirekt.

2021 års omvärldsanalys var starkt präglad av rådande pandemi då hela kommunsektorn hade att hantera en situation där åtgärder krävdes för att kortsiktigt klara sig ur pandemin samtidigt som det krävdes insatser för att bygga långsiktig hållbarhet. Den fortsatt pågående pandemin har kastat in världen i en hög grad av osäkerhet och sårbarheten för våra samhällen är påtaglig. Ett ständigt aktuellt ämne är jämlikhetsfrågorna vilket också har förstärkts under rådande pandemi.

I omvärldsanalysen beskrivs fyra perspektiv utifrån några centrala områden för jämlikhet där kommunen har möjlighet att påverka; utbildning, kultur och fritid, vård och omsorg samt boendemiljö.

Presentationen av omvärldsanalysen utgör startskottet för kommunens mål- och budgetarbete. Syftet är att ge en bild av förändringar i omvärlden som påverkar verksamheternas förutsättningar och därmed fungerar som underlag i kommunens långsiktiga planeringsarbete. Analysen utgör ett planeringsunderlag och är inget politiskt behandlat styrdokument.

Senast uppdaterad: 9 maj 2023