Dödsfall och begravning

Ett dödsfall medför praktiska frågor kring begravning, bouppteckning och dödsboanmälan. Här har vi samlat information som kan vara till hjälp när det oväntade sker.

Begravningsbukett på en kista

Alla i Sverige har rätt till en begravning. En begravning kan vara borgerlig eller religiös. En religiös begravning följer en viss ordning, medan en borgerlig ceremoni kan utformas helt efter andra önskemål, utan religiösa inslag.

Alla medborgare betalar en begravningsavgift i den kommun de är folkbokförda. Det gör att vi har rätt till gravplats, gravsättning, kremering, transporter och en lokal för begravningsceremonin.

Det är dödsboet som ska betala begravningen och det är viktigt att dödsboets pengar först och främst används till begravningen.

I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan du få hjälp med kostnader för begravning med upp till ett halv prisbasbelopp. Ett halvt prisbasbelopp motsvarar 28 650 kronor år 2024. Finns det tillgångar i dödsboet i form av pengar på banken eller exempelvis en bil, räknas värdet bort från summan.

Om begravningskostnaden överstiger ett halvt prisbasbelopp blir den som undertecknat beställningen av begravningen betalningsansvarig för överstigande del.

Exempel på kostnader som ersätts av bistånd till begravningen är:

 • kista/urna
 • begravningsbyråns kostnader
 • dödsannons i en tidning
 • tackannons
 • kistdekoration (där bårtäcke finns förutsätts att detta används)
 • begravningskaffe
 • sten och inskription.

Exempel på kostnader som inte ersätts är:

 • anhörigas handbuketter
 • middagar
 • solist
 • begravning utanför Sverige.

Kontakta gärna socialförvaltningen innan du beställer en begravning.

Tänk på detta
Kostnaderna för begravningen är viktiga och betalas alltid i första hand. Du som anhörig ska inte betala några räkningar innan en dödsboanmälan eller bouppteckning är gjord. När du som anhörig får en räkning är det bra att ringa direkt till företaget och begära tre månaders uppskov. Förklara att det saknas pengar och att en boutredning ska göras.

Kom ihåg att stoppa autogiron så snart du kan.

Ansökan om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader , 82.4 kB.


När någon har avlidit ska det göras en bouppteckning. Det är en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Om den dödes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet kan bouppteckning ersättas med dödsboanmälan.

Om det finns fast egendom till exempel hus, tomträtt eller del i vägsamfällighet ska bouppteckning upprättas.

Om boet har tömts på inventarier efter dödsdagen, kan vi inte göra en fullständig dödsboutredning. Då måste en bouppteckning upprättas.

 

När en person avlider och det saknas pengar som täcker de kostnader som uppkommer i samband med en begravning kan du ansöka om en dödsboanmälan. Kommunens dödsbohandläggare utreder om det finns förutsättningar att bevilja en dödsboanmälan. Det är dödsbodelägarnas ansvar att lämna in de underlag som krävs för att göra en utredning. Vid utredningen görs ett hembesök i den avlidnes hem och då måste boet vara orört. Om boet har tömts på inventarier efter dödsdagen, kan vi inte göra en fullständig dödsboutredning. Då måste en bouppteckning upprättas.

Om den avlidne äger fastighet eller mark kan en dödsboanmälan inte göras.

Tänk på att

 • Inga räkningar ska betalas från dödsboets konton innan en dödsboanmälan eller bouppteckning är gjord.
 • Kontakta alla fordringsägare och begär uppskov med betalningen på grund av dödsfall.
 • Stoppa alla eventuella autogiron och automatiska överföringar.

Handlingar som behövs vid en dödsboanmälan

Obligatoriska uppgifter och handlingar att bifoga till ansökan om dödsboanmälan

 • dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket. Läs mer och beställ intyget på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.
 • senaste deklaration och slutlig skattsedel från Skatteverket
 • faktura på begravningskostnad
 • kapital och räntebesked på dödsdagen från bank
 • kontoutdrg från bank.

Om det finns ska du också bifoga

 • underlag om inbetalningar som kommit in eller kommer in efter dödsdagen
 • underlag på uppsägningshyra
 • uppgift om försäkringar
 • faktura på gravsten
 • testamente.

Ansökan om dödsboanmälan , 81.9 kB.

En borgerlig begravning är ett alternativ när den avlidne eller de anhöriga inte vill ha en kyrklig begravningsgudstjänst.

När en person har avlidit är det de anhöriga som bestämmer hur begravningen ska gå till. En borgerlig begravning kan utformas helt efter era egna önskemål. Ni kan välja var ni vill vara, hur det ska gå till och vem som ska hålla i ceremonin. Det kan till exempel vara en vän, en släkting eller en begravningsförrättare. Det kan till exempel innehålla minnestal, dikter, sång och musik.

En borgerlig begravningsceremoni kan äga rum i stort sett var som helst eftersom det inte finns några formella krav på lokalen. De praktiska arrangemangen kring en begravning sköts ofta av en begravningsbyrå. Byråns personal har stor kunskap om vilka möjligheter som finns och kan ge råd om både begravningsceremonin och själva gravsättningen. De kan även ge tips på andra begravningsförrättare som kan anlitas.

Begravningsombud granskar begravningsverksamheter, och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Det är Länsstyrelsen som utser begravningsombud. Vem som är begravningsombud i Mora kommun kan du läsa på Länsstyrelsens webbplats.

Känner du att du vill få hjälp att bearbeta din sorg? Att uppleva sorg i livet är naturligt vid förlust av den som står dig nära. Det finns olika sätt att reagera på sorg och ibland kan vi behöva hjälp för att hantera sorgen. Det kan vara mycket annat som händer i livet och därför är det bra om någon utifrån stöttar och lyssnar.

Du kan läsa mer på

Senast uppdaterad: 19 juni 2024