Koka vattnet i Bergkarlås, Gesunda och på Sollerön
I samband med en avgrävd vattenledning under tisdagen har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Ledningen är nu lagad men vattnet behöver kokas till dryck och mat. I Gesunda och på Sollerön ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor. I sorg kan det vara svårt att tänka klart. Här får du råd om vad som praktiskt måste ordnas med när en närstående har gått bort.

Begravningsbukett på en kista

Alla i Sverige har rätt till en begravning. En begravning kan vara borgerlig eller religiös. En religiös begravning följer en viss ordning, medans en borgerlig ceremoni kan utformas helt efter andra önskemål, utan religiösa inslag.

Vem betalar begravningen?

Det är dödsboet som ska betala begravningen och det är viktigt att dödsboets pengar först och främst används till begravningen.

Ekonomiskt bistånd för begravningskostnader

I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar ska kommunen kontaktas. Du kan få hjälp med kostnader för begravning med ett halvt basbelopp. Ett halvt basbelopp är 23 800 kronor år 2021. Om det finns tillgångar i form av pengar på banken eller exempel en bil, så räknas värdet bort från summan.

Kom ihåg: Om begravningskostnaden överstiger ett halvt prisbasbelopp, så blir den som undertecknat beställningen av begravningen betalningsansvarig för överstigande del.

De kostnader som ersätts av bistånd till begravningen är följande:

 • kista/urna
 • begravningsbyråns kostnader
 • gravrätt
 • dödsannons i en tidning
 • tackannons
 • kistdekoration (där bårtäcke finns förutsätts att detta används)
 • begravningskaffe
 • sten och inskription.

Kostnader som inte ersätts är:

 • anhörigas handbuketter
 • middagar
 • solist
 • begravning utanför Sverige.

Kontakta gärna socialförvaltningen innan du beställer en begravning. Kom ihåg att alla tillgångar i dödsboet som finns på dödsdagen och
eventuellt tillgångar som inkommer efter dödsdagen i första hand ska gå till begravningen.

Tänk på detta
Kostnaderna för begravningen är viktiga och betalas alltid i första hand. Anhöriga ska inte betala några räkningar innan en dödsboanmälan eller bouppteckning är gjord. När man får en räkning, är det bra att ringa direkt till företaget och begära tre månaders uppskov, förklara att det saknas pengar och att en boutredning ska göras.

Kom ihåg: Stoppa autogiron.

Ansökan om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader , 181.9 kB.


En borgerlig begravning är ett alternativ när den avlidne eller de anhöriga inte vill ha en kyrklig begravningsgudstjänst.

När en person har avlidit är det de anhöriga som bestämmer hur begravningen ska gå till. En borgerlig begravning kan utformas helt efter era egna önskemål. Ni kan välja var ni vill vara, hur det ska gå till och vem som ska hålla i ceremonin. Det kan till exempel vara en vän, en släkting eller en begravningsförrättare. Ceremonin kan till exempel innehålla minnestal, dikter, sång och musik.

Alla medborgare betalar en begravningsavgift i den kommun de är folkbokförda. Det gör att vi har rätt till gravplats, gravsättning, kremering, transporter och en lokal för begravningsceremonin.

En borgerlig begravningsceremoni kan äga rum i stort sett var som helst eftersom det inte finns några formella krav på lokalen. De praktiska arrangemangen kring en begravning sköts ofta av en begravningsbyrå. Byråns personal har stor kunskap om vilka möjligheter som finns och kan ge råd om både begravningsceremonin och själva gravsättningen. De kan även ge tips på andra begravningsförrättare som kan anlitas.

Borgerlig begravningsförrättare

Vill du ha hjälp av en borgerlig begravningsförrättare kan du kostnadsfritt anlita en via kommunen. I Mora kommun är Inga-Britt Lundvall borgerlig begravningsförrättare.

Kontakta borgerlig begravningsförrättare

Bouppteckning
Om tillgångarna överstiger skulderna upprättas en bouppteckning.

Om det finns fast egendom (till exempel hus eller bostadsrätt), tomträtt, del i vägsamfällighet ska bouppteckning upprättas.

Om boet har tömts på inventarier efter dödsdagen, kan vi inte göra en fullständig dödsboutredning. Det leder till en bouppteckning.


Dödsboanmälan
Om skulderna, begravningskostnad och hyra, överstiger tillgångarna ska en dödsboanmälan upprättas.

Om vi bedömer att en dödsboanmälan är aktuell kan den person som företräder dödsboet boka tid för genomgång av nödvändiga underlag tillsammans med dödsbohandläggare.

Viktigt

 • Alla autogiron och överföringar ska stoppas omedelbart.
 • Inga räkningar får betalas, uppskov kan begäras hos respektive fordringsägare.


När någon har avlidit ska det göras en bouppteckning. Det är en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Om den dödes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet kan bouppteckning ersättas med dödsboanmälan.

När en person avlider och det saknas pengar som täcker de kostnader som uppkommer i samband med en begravning kan man göra en så kallad dödsboanmälan. En dödsboanmälan är kostnadsfri och görs av kommunen inom två månader efter dödsfallet.

Saker du ska ta reda på:

 • Finns det kontanter?
 • Bankkonto
 • Pension
 • Kapitalvaror, till exempel bil.
 • Värdet av ägodelar, till exempel möbler, husgeråd
 • Finns det försäkringar? Vem är förmånstagare?

Om den avlidne äger fastighet eller mark kan en dödsboanmälan inte göras.

Tänk på att:

 • Inga räkningar ska betalas innan en dödsboanmälan eller
  bouppteckning är gjord.
 • Kontakta alla fordringsägare (räkningar etc.) och begär uppskov med betalningen på grund av dödsfall.
 • Stoppa alla eventuella autogiron och automatiska överföringar.

Du får en kopia på dödsboanmälan av oss som du ska kopiera och skicka till alla fordringsägare för att skulderna ska avskrivas.

Vid beräkningen behöver vi ha tillgång till följande handlingar:

 • Släktintyg, beställs från Skatteverket.
 • Aktuella namn och adresser till samtliga dödsbodelägare, så långt det är möjligt.
 • Kopia av senaste deklarationen – slutlig skattsedel, beställs från Skatteverket.
 • Uppgifter om kontanter på dödsdagen.
 • Uppgift från bank/banker om tillgångar på dödsdagen.
 • Uppgift om utbetalningar som kommit in efter dödsdagen.
 • Uppgifter om skulder på dödsdagen, till exempel hyra.
 • Uppgift om eventuella försäkringar.
 • Om bostaden är en bostadsrätt – intyg från bostadsrättsföreningen om lägenhetens marknadsvärde.
 • Eventuella fordringar på grund av fastighetsöverlåtelser.
 • Om den avlidne hade andel i annat oskiftat dödsbo – bouppteckning som visar detta.
 • Tidigare makes/makas bouppteckning.
 • Offert eller räkning på begravningskostnad.
 • Offert eller räkning på gravsten.
 • Eventuellt testamente.

Ansökan om dödsboanmälan , 101.9 kB.

Begravningsombud granskar begravningsverksamheter, och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Det är Länsstyrelsen som utser begravningsombud. Vem som är begravningsombud i Mora kommun kan du läsa på Länsstyrelsens webbplats.

Senast uppdaterad: 2 juni 2021