Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har ett rörelsehinder kan söka parkeringstillstånd om rörelsehindret gör att du inte utan betydande svårighet kan förflytta dig till fots.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade gör du hos den kommun där du är folkbokförd.

Där hittar du även länkar till de bilagor som du ska komplettera din ansökan med.

Ansökan med läkarintyg och fotografi skickas till:
Mora kommun
Teknik- och serviceförvaltningen
792 80 MORA

Kommunala parkeringsplatser

I centrala Mora finns kommunala parkeringsplatser för rörelsehindrade på följande platser:

 • Kajen
 • Fridhemsplan
 • Kommunhuset (Fredsgatan)
 • Hantverkaregatan 3
 • Kyrkogatan 29
 • Köpmannagatan
 • Millåkersgatan 14

Förutom dessa har nästan alla privata parkeringsplatser uppmärkta områden för denna form av parkering.

I plusboxarna nedan kan du läsa vilka regler som gäller för dig som söker parkeringstillstånd, samt för intygsskrivande läkare. Mer information om regler och tillämpning finns på Transportstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter
gällande parkering. Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:

 • på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade under
  högst den tid som finns angiven på platsen.
 • under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer
  än 3 men mindre än 24 timmar.
 • under högst 3 timmar på gågata.
 • högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (exempelvis vändplats, lastplats, taxiplats, p-plats reserverad för buss eller lastbil). Parkeringstillstånd gäller vidare inte på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten. På gångfartsområden gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är en eftertraktad handling. För att de som ansöker om parkeringstillståndet ska behandlas jämlikt över hela landet och för att säkerställa att de som verkligen är i behov av parkeringstillstånd också får det, är det viktigt att läkarintyget på ett objektivt sätt beskriver rörelsehindret och hur detta påverkar förmågan att förflytta sig.

Parkeringstillståndet är inte en social förmån utan ett undantag
som syftar till att göra samhället tillgängligt för alla.

 • En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där fordonet parkerats och en målpunkt på rimligt gångavstånd, kan beviljas parkeringstillstånd.
 • För rörelsehindrade som inte själva kör fordon kan parkeringstillstånd
  utfärdas om man behöver förarens hjälp utanför fordonet i den grad
  att man inte ensam kan invänta föraren vid målpunkten.
 • Enbart svårighet att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd.
 • Enbart svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.
 • Blind person som inte har något rörelsehinder ges normalt inte parkeringstillstånd.
 • Enbart mag- och tarmproblem som medför att en person kan få akut behov av en toalett ger inte rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade. För detta ändamål kan särskilt tillstånd utfärdas. Ansökningsblankett kan hämtas på Transportstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare som kan ha en förtroendeläkare att tillgå.
 • Det är din kommunala nämnd för trafikfrågor som beslutar huruvida du kan få ett tillstånd eller inte.
 • När du förnyar ditt nuvarande parkeringstillstånd för rörelsehindrade görs en ny bedömning av ditt behov av ett parkeringstillstånd.
 • Kommunens beslut gällande din ansökan om parkeringstillstånd kan
  överklagas hos länsstyrelsen.

Exempel på vanlig praxis:

 • Bedömningen av rörelsehindret ska grunda sig på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel. I vissa fall är rörelsehindret följden av ett sjukdomstillstånd eller en fobi som indirekt påverkar gångförmågan. I dessa fall krävs i regel intyg från läkare med specialistkompetens.
 • Parkeringstillstånd är giltiga i högst fem år.
 • Parkeringstillstånd är inte avsedda för ett kortvarigt rörelsehinder.

Parkeringstillståndet gäller i hela landet. Tillståndet gäller även i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer 4 juni 1998. Besked om giltighet utomlands kan fås av den kommun du befinner dig i.

Parkeringstillstånd gäller normalt inte på privat mark om inte markägaren medgivit detta. Kontakta markägaren i varje enskilt fall. Telefonnummer ska finnas vid infart till parkeringsplatsen.

Parkeringstillstånd utfärdat till rörelsehindrad som själv kör motorfordon får endast användas av tillståndshavaren när denne kör fordonet eller parkerar.

Parkeringstillstånd utfärdat till rörelsehindrad som inte själv kör motorfordon får endast användas när tillståndsägaren finns med i fordonet och parkeringen åsyftar den rörelsehindrade.

Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att
erlägga avgift. Flertalet kommuner har emellertid beslutat att rörelsehindrade med parkeringstillstånd är befriade från avgift.
Kontakta respektive kommun för besked.
På de kommunlaägda parkeringarna i Mora kommun behöver du inte erlägga avgift när du parkerar på en plats för rörelsehindrade, förutsatt att du har ett giltigt parkeringstillstånd för detta. De kommunalägda parkeringarna hittar du här.

Parkeringstillståndet är en värdehandling som inte bör förvaras synligt
i fordonet utom vid parkering. Förlorat eller stulet parkeringstillstånd
ska polisanmälas varefter kommunen spärrar kortet och utfärdas ett
nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den
kommun som utfärdat det.

Parkeringstillståndet ska, när det används, vara placerat med framsidan uppåt i fordonets främre del så att det är väl synligt och
läsbart utifrån.

 • Personuppgifter i ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska behandlas enligt lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten samt personuppgiftslagen (PuL).
 • Enligt 26 § PuL har den registrerade rätt att på begäran en gång per kalenderår gratis erhålla besked om vilka personuppgifter rörande den sökande behandlas eller ej, varifrån uppgifterna hämtas, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. Enligt 26 § PuL har den registrerade rätt att begära rättelse beträffande personuppgifter som behandlats i strid med lagen.
 • All hantering av ansökningar om parkeringstillstånd är sekretess
  belagd i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen
  (2009:400) 26 kap, 1 §.
Senast uppdaterad: 25 januari 2022