Skadestånd

Om du har råkat ut för en skada eller fått egendom skadad kan du ha rätt till skadestånd. I skadeståndslagens bestämmelser finns det möjlighet att få ersättning om kommunen, eller den entreprenör som anlitats av kommunen, orsakat skadan genom uppsåt eller oaktsamhet.

Mora kommun har i uppdrag att underhålla och ansvara för kommunägda fastigheter och allmänna vägar är i ett tillfredsställande skick, dock innebär det inte att kommunen ansvarar för allt som kan ske. En förutsättning för att kommunen ska kunna hållas skadeståndsskyldig för ett skadetillfälle är att kommunen haft kännedom om den aktuella bristen och låtit bli att åtgärda problemet inom rimlig tid. Vidare ska kommunen eller kommunens anlitade entreprenörer ha orsakat skadan genom uppsåt eller vårdslöshet.

I första hand ska du som skadelidande alltid vända dig till ditt försäkringsbolag. Exempel på försäkringar som kan täcka skadan är hem-, olycksfalls- eller fordonsförsäkringar. För den del av kostnaderna som skadan föranlett och som försäkringen inte täcker, kan du som skadelidande rikta ett skadeståndskrav till kommunen för den inträffade skadan.

Om skadan inträffat på väg till eller från arbetet eller under arbetstid kan du ha rätt till ersättning genom din arbetsgivares arbetsskadeförsäkring.

Efter att du har fått besked angående din skada från ditt försäkringsbolag, kan du fylla i och skicka in en skadeståndsansökan till Mora kommun, se länken längre ner på denna sida. Om du har fått ersättning för skadan från ditt försäkringsbolag, kan du endast kräva självrisken av kommunen.

En första förutsättning för att Mora kommun ska kunna hållas ansvarig är att olyckan inträffat på en plats där kommunen har väghållaransvar eller i kommunägda fastigheter.

Det innebär att skadan ska ha skett på kommunens väg eller mark, i kommunägda fastigheter eller på annan plats där kommunen utför arbeten. Kommunen ansvarar inte för skador som uppkommit till följd av att andra medtrafikanter inte visat hänsyn i trafiken, ignorerat skyltar alternativt efterlämnat föremål på vägbanan.

Kommunen vill understryka att de allra flesta skadeärenden inte leder till att skadestånd utbetalas till den skadade. Det är upp till den skadelidande att visa att Mora kommun eller dess entreprenörer har orsakat skadan genom uppsåt eller vårdslöshet. Att ett olycksfall har inträffat innebär därför inte automatiskt att kommunen kan bli skadeståndsskyldig och att ersättning till den skadade kommer att utbetalas. En skadeståndsansökan innebär ofta en långdragen process som ytterst sällan utmynnar i skadestånd till den skadelidande parten. Ha ovanstående i åtanke innan du beslutar dig för att göra en skadeståndsansökan. 

För att göra en skadeanmälan ska du fylla i blanketten för skadeståndsansökan. Du som skadelidande har ansvaret att bevisa att den skada som du anser dig ha drabbats av har orsakats genom vårdslöshet. Det är viktigt att du fyller i skadeståndsansökan så detaljerat som möjligt. Tid och plats för skadetillfället, bifoga kvitton, bilder på skadan, orsaken och annan eventuell information som kan vara av betydelse för ditt skadeärende. Efter att du skickat in skadeståndskravet får du en bekräftelse på att Mora kommun mottagit ditt ärende.

Inom skadeståndsrätten talar man om tre olika typer av skador som regleras enligt skadeståndslagen (1972:207):
Personskada – exempelvis halkolycka som resulterat i en skada. Sakskada/egendomsskada – exempelvis snöröjningsfordon som skadat parkerad bil.
Ren förmögenhetsskada – innebär ekonomiska förluster som inte kan kopplas till person- eller sakskada.

Efter en intern utredning överlämnas skadeståndsansökan till kommunens försäkringsbolag för en oberoende utredning och bedömning av skuldfrågan. Skadeståndsrättslig prövning sker i varje enskilt fall och resulterar i ett besked angående skuldfrågan som meddelas den skadelidande. Är den skadelidande inte nöjd med kommunens besked kan den skadelidande ansöka om stämning mot kommunen i allmän domstol.

Om utredningen visar att kommunen har ett skadeståndsansvar för den inträffade skadan, betalar kommunen ut ersättning till dig i enlighet med skadeståndsrättsliga värderingsregler.

Senast uppdaterad: 10 juni 2024